понеделник, 31 януари 2011 г.

Енергетика: Комисията призовава държавите-членки да засилят сътрудничеството за развитие на възобновяемата енергия

Европейската комисия представи днес съобщение относно развитието на възобновяемите енергийни източници в ЕС. Според комисията политическите цели, поставени до 2020 г. за развитие на енергията от възобновяеми източници може да бъдат достигнати, дори и превишени, ако държавите-членки прилагат изцяло в националните си планове действия за развитие на възобновяемата енергия, като същевременно подобряват и финансовите инструменти.
В съобщението още се подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество между държавите-членки за по-добра интеграция на възобновяемите енергийни източници в единния европейски пазар. Оценките показват, че тези мерки могат да осигурят до 10 милиарда евро спестявания всяка година.
Целта на ЕС е постигането на 20% дял на възобновяемата енергия до 2020 година. За постигането на тази цел, Комисията призовава държавите-членки:
- Да предприемат действия за изпълнение на националните планове, представени от държавите-членки в началото на 2010 година. Според тези планове, всички държави-членки следва да осъществят своите национални задължителни цели до 2020 година. Последните данни показват обаче, че през 2010 г., поставените индикативните цели за електроенергийния сектор и транспорта не са достигнати от повечето държави-членки и от ЕС като цяло.
- Да осигурят удвояване на годишните капиталови инвестиции във възобновяема енергия от € 35 милиарда на година до € 70 млрд. В рамките на новата законодателна рамка на ЕС, държавите-членки ще трябва да вложат необходимите усилия, за да продължат да инвестират и да си сътрудничат при развитието на възобновяемата енергия. По нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници ще изисква използването на значителни национални схеми за подпомагане. Тези схеми за подпомагане, както и други инструменти, използвани за финансиране на възобновяемите енергийни източници в ЕС или на национално ниво, би трябвало по възможност да са рентабилни.
Съобщението отбелязва, че макар да се използват във всички държави-членки различни финансови инструменти за разработване на възобновяеми енергийни източници - безвъзмездна помощ, заеми, благоприятни условия за тарифите, сертификационни режими и т.н., тяхното управление трябва да бъде подобрено. Инвеститорите се нуждаят от по-голяма съгласуваност, яснота и сигурност.
В съобщението също така се подчертава значението на сътрудничеството между държавите-членки. Сближаването на схемите за подпомагане и интегриране на пазара трябва да бъдат укрепени, за да гарантират, че възобновяемите енергийни източници и технологии трябва да станат икономически конкурентни, колкото е възможно по-скоро. Анализът на Комисията показва, че до 10 млрд. евро могат да бъдат спестени всяка година при прилагане на един по-интегриран подход.

Комисията очертава три механизми, чието прилагане би следвало да доведе до по – добро сътрудничество:

* "Статистически трансфери", с които една държава-членка с излишък на енергия от възобновяеми източници може да "продава" статистически l друга държава-членка, чиито възобновяеми енергийни източници може да бъдат по-скъпи;

* "Съвместни проекти", чрез които новите проекти за възобновяема енергия в една държава-членка могат да бъдат съфинансирани от друга държава-членка, при което статистически общото производство да бъде поделено между тях;

* "Съвместни схеми за подпомагане", съгласно които две или повече държави-членки са съгласни да хармонизират по между си всички или част от схемите за подпомагане,

През 2014 г. Комисията ще оцени доколко ефективно функционират механизмите за сътрудничество.

Предистория:
Съобщението на Комисията е в отговор на изискването за доклад, определено в Директива 2009/28/ЕО за възобновяемата енергия, която трябва да е транспонирана в националното законодателство на държавите-членки до 5-ти Декември 2010 год.
Директивата очертава много по - строга регулаторна рамка, отколкото в миналото, с правно обвързващи национални цели до 2020 г.
Със Зелената Директива за електроенергията от 2001 г. и Директивата за биогоривата от 2003 г. са установени национални индикативни цели за 2010 г., както за електроенергия, така и за транспорт. Съобщение се отнася и за тези цели.
Съобщението на Европейската комисия
Националният план на България за  възобновяема енергия

Няма коментари:

Публикуване на коментар