сряда, 30 октомври 2013 г.

Два нови регламента относно надзора над кредитните институцииВ Официален вестник на ЕС от 29 октомври 2013 г. са публикувани регламенти, с които се възлагат на Европейската централна банка конкретни задачи свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции :

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1022/2013  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА
от 22  октомври 2013  година
за  изменение  на  Регламент (ЕС)  № 1093/2010  за  създаване  на  Европейски  надзорен  орган (Европейски  банков  орган)  във  връзка  с  предоставянето  на  конкретни  задачи  на  Европейската централна  банка  съгласно  Регламент (ЕС) № 1024/2013
Настоящият регламент  влиза в сила от 30 октомври 2013 г., задължителен  е в  своята цялост и  се  прилага  пряко  във  всички  държави- членки.

от 15  октомври 2013  година
за  възлагане  на  Европейската  централна  банка  на  конкретни  задачи  относно  политиките,  свързани с  пруденциалния  надзор  над  кредитните  институции
Настоящият  регламент  влиза в сила от 2 ноември 2013 г, задължителен  е в  своята цялост и  се  прилага  пряко  във  всички  държави- членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар