петък, 11 октомври 2013 г.

Обществено допитване - Как да се гарантира защитата на потребителите на европейския пазарДнес Европейската комисия обяви, че започва консултация с потребители, организации за защита на потребителите, собственици на магазини и предприятия, чиято цел е да получи най-широк кръг мнения за това как най-добре да се осъществява трансграничната защита на потребителите, без да се увеличава бюрократичната тежест за бизнеса.

Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат взети предвид от Европейската комисия в нейната текуща и непрестанна работа за подобряване на общоевропейската мрежа от правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите. Тази мрежа трябва да играе изключително важна роля и да гарантира, че всички граждани на Европа се ползват с еднакви права, независимо къде или от кого извършват покупките.

Консултацията се провежда до 31 януари 2014 г. и е достъпна онлайн.

Целта на консултацията е да се получи обратна информация по въпроси като:

  • От какви средства за разследване и намеса се нуждаят националните правоприлагащи органи, за да се подобри сътрудничеството помежду им в борбата срещу нарушенията на законодателството за защита на потребителите, засягащи няколко държави?
  • Какви санкции са необходими, за да се възпират по-ефективно незаконните практики?
  • Как правоприлагащите органи могат да действат по-ефикасно и да осигурят по-надеждна реакция в борбата срещу злоупотреби, които са широко разпространени в ЕС или които са извършени от един и същи търговец, извършващ дейност в две или повече държави членки?
Като се имат предвид настоящите ограничения в областта на публичното финансиране, ключов въпрос в рамките на тази консултация е дали — и как — с един евентуален по-добре координиран подход на равнището на ЕС може да се спомогне за обединяването на ресурси и експертни познания и да се постигне ефективна съвместна стратегия за действие на правоприлагащите органи за борба с незаконните практики, които са в ущърб на потребителите и предприятията в ЕС. На практическо ниво прегледът трябва да помогне за разработването на по-добри показатели и за набелязването на възможности за споделяне на данни, както и да доведе до подобряване на методиките за правоприлагане.

Все по-често операторите, конкуриращи се в даден сектор, възприемат сходни маркетингови техники и съответно свързаните с тези техники злоупотреби се разпространяват масово в целия ЕС. Освен това, като се има предвид, че новите канали за продажби разработват търговията онлайн и чрез мобилни устройства, потенциалните незаконни практики могат също така да се разпространят по-бързо и да засегнат голям брой потребители в ЕС (над 50 % от потребителите твърдят, че е най-вероятно да се сблъскат с незаконните търговски практики в интернет). 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар