четвъртък, 17 октомври 2013 г.

Енергетика:Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системиот 14  октомври 2013  година
за  установяване  на  Мрежов  кодекс  относно  механизмите  за  разпределение  на  капацитет  в газопреносни  системи  и  за  допълнение  на  Регламент (ЕО)  № 715/2009  на  Европейския
парламент  и  на  Съвета
С публикувания  регламент  се установява мрежов кодекс, който създава  стандартизирани  механизми  за  разпределение  на  капацитет  в  газопреносните  системи. Стандартизираният механизъм  за разпределение на капацитет  включва  тръжна  процедура  за съответните  точки на междусистемно свързване в рамките на Съюза и стандартни продукти за трансграничен  капацитет, които следва да се предлагат и разпределят. С регламента се определят начините на сътрудничество между операторите на съседни преносни системи. Целта е да се улеснят продажбите  на  капацитет  в съответствие с общите  търговски  и  технически  правила, свързани  с  механизмите  за  разпределение  на  капацитет.
Трябва да се има предвид, че дублирането на  газопреносните системи в повечето  случаи не  е  нито икономически обосновано, нито ефективно. При тези обстоятелства ефективната конкуренция на пазарите на природен газ може да се гарантира чрез прозрачен и недискриминационен достъп до газопреносната  инфраструктура  за  всички  ползватели  на мрежата. В  големи  части на Съюза обаче липсата на еднакъв и прозрачен достъп до  преносен  капацитет (пропускателна  способност)  продължава  да бъде основна пречка  за  постигане  на  ефективна  конкуренция  на пазара  на  едро. Освен  това фактът,  че  в  различните държави  членки  има  различни  национални  правила, затруднява  създаването  на  добре  функциониращ вътрешен  пазар  на  газ.
Регламентът влиза в сила от трети ноември 2013 г., задължителен е в своята  цялост  и  следва да се прилага  пряко  във  всички  държави  членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар