петък, 25 октомври 2013 г.

Антитръст: Европейската комисия провежда консултации по предложените от Samsung ангажименти относно важни патентни стандартиЕвропейската комисия започна консултация и търси мнението на заинтересовани участници на пазара, (или провежда т.н „пазарен тест“), по предложените от Samsung ангажименти, във връзка с прилагането  на  нейни  важни  патенти  за  стандарт UMTS. Консултацията е в съответствие с член 9  от  Регламент (ЕО) № 1/2003  на  Съвета  относно  изпълнението  на  правилата  за  конкуренция, предвидени в чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз(ДФЕС).

В случаите, които се разглеждат в съответствие с чл. 9 от Антитръстовия регламент, Комисията може да реши  да  приеме  решение,  с  което  да изиска  прекратяване  на  нарушението. В този случай съответните предприятие предлагат ангажименти, с които да се отстранят проблемите за конкуренцията на пазара. Комисията подлага тези ангажименти на консултация, чрез която търси мнението на останалите участници на пазара, за тяхната ефективност и приложимост. Консултацията се провежда в рамките на един месец, след публикуване на предложените ангажименти в Официален вестник на ЕС. Крайният резултат е решение на Комисията, с което предложените и евентуално променени след консултацията ангажименти се превръщат в правно обвързващи и задължителни за предложилото ги предприятие.

Решението може да бъде прието  за  определен  срок  и  да съдържа  заключението,  че  повече  не  са  налице  основания  за  предприемането  на  действия.

Предложените ангажименти от са Samsung са в отговор на възраженията на Комисията, че  компанията е  предявявала  искове  за  предварителни  и  постоянни  забрани  пред  съдилищата  на  различни  държави  членки  въз  основа на важни  патенти за стандарт (standard essential patents (SEPs), обхващащи технологията Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS),  която предприятието Samsung  се  ангажира  да  лицензира  при  справедливи, приемливи и недискриминационни условия (fair reasonable and non-discriminatory (FRAND) при процеса за определяне на стандарти в Европейския институт за стандарти в  далекосъобщенията (ETSI). При разследването на случая Комисията стига до предварително заключение, че тези практики представляват злоупотреба с господстващо положение по  смисъла  на  член 102 от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз („ДФЕС“)  и  член 54  от Споразумението  за  ЕИП.

Повече подробности за развитие на делото.

Съобщение наКомисията за започналата консултация

Няма коментари:

Публикуване на коментар