вторник, 29 октомври 2013 г.

Какви решения взе Европейският съветНа 24 и 25 октомври се проведе регулярната среща на Европейския съвет. В заключение са изброени резултатите от срещата и взетите решения.
На срещата Европейският съвет по-специално е обърнал внимание на цифровата икономика, иновациите и услугите.


I.  ЦИФРОВА ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И УСЛУГИ

1.Наличието на силна цифрова икономика е от първостепенно значение за растежа и европейската конкурентоспособност в глобализирания свят. За тази цел трябва да бъдат положени всички усилия, така че европейската промишленост да си възвърне динамизма в областта на цифровите продукти и услуги. Налице е неотложна необходимост от интегриран единен цифров и телекомуникационен пазар, който да е от полза за потребителите и предприятията. Като част от стратегията си за растеж Европа трябва във всички сектори на икономиката да стимулира цифровите иновации на основата на данни. Следва да се обърне специално внимание на подкрепата за намаляването на цифровото разделение между държавите членки.

  Инвестиране в цифровата икономика

2.За да се оползотвори напълно потенциалът на цифровата икономика, да се повиши производителността и да се създават нови икономически дейности и квалифицирани работни места, на Европа са ѝ необходими инвестиции и подходяща нормативна рамка. Следва да се насърчават новите инвестиции с цел ускоряване на разгръщането на инфраструктура, способна да постигне целите за широколентовия достъп, заложени в програмата в областта на цифровите технологии за Европа, и ускоряване на внедряването на нови технологии, например тези от четвърто поколение, като същевременно се запазва технологичната неутралност. Следва в кратки срокове да се приемат законодателни мерки за намаляване на разходите за разгръщане на интернет с широколентов достъп.

3.Важни фактори за повишаване на производителността и качеството на услугите са няколко стратегически технологии като големите информационни масиви (Big Data) и компютърните услуги „в облак“ (Cloud computing). Компютърните услуги „в облак“ следва да подобрят достъпа до данни и да опростят обмена им. Предназначението на технологията на големите информационни масиви е обработка, събиране, съхраняване и анализиране на големи количества данни. Действията на ЕС следва да осигурят подходящите рамкови условия за единен пазар на големи информационни масиви и изчисления „в облак“, по-специално като поощряват високите стандарти за сигурни, висококачествени и надеждни компютърни услуги „в облак“. Европейската комисия и държавите членки, с подкрепата на Европейското партньорство в областта на изчислителните облаци, следва да продължат да полагат всички усилия, за да заеме Европа водещо място във внедряването на услугите „в облак“. Европейският съвет призовава за установяване на надеждна мрежа от национални координатори в областта на цифровите технологии, която да може да играе стратегическа роля в разработването на технологиите, свързани с компютърните услуги „в облак“, големите информационни масиви и данните със свободен достъп.

4.За цифровата икономика са важни и текущите усилия за преодоляване на укриването на данъци, данъчните измами, агресивното данъчно планиране, свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите. Държавите членки следва допълнително да координират позициите си, когато това е целесъобразно, с цел постигане на възможно най-доброто решение за държавите членки и ЕС в рамките на усилията на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. В хода на прегледа на системата за ДДС Комисията ще разгледа и въпроси, специфични за цифровата икономика, като диференцираните данъчни ставки за цифровите и за физическите продукти. Европейският съвет приветства инициативата на Комисията за създаване на експертна група по данъчното облагане на цифровата икономика.
Европейският съвет ще се спре отново на въпросите, свързани с данъчното облагане, на заседанието си през декември 2013 г.

Насърчаване на единен цифров пазар, ориентиран към потребителите и предприятията

5.Изключително значение имат преодоляването на фрагментацията, насърчаването на ефективна конкуренция и привличането на частни инвестиции чрез подобрена, предвидима и стабилна правна рамка за целия ЕС, като се гарантира високо равнище на защита на потребителите и на държавите членки се остави известна степен на гъвкавост да предприемат допълнителни мерки за защита на потребителите. Във връзка с това Европейският съвет приветства представянето от Комисията на пакета за континенталната мрежа и насърчава законодателя да проведе интензивно разглеждане с оглед на своевременното му приемане. Европейският съвет подчертава, че е важно да се координират по-добре графикът и условията за разпределяне на радиочестотния спектър, като се зачитат националните компетентности в тази област.

6. Ангажиментът за завършване на изграждането на единния цифров пазар до 2015 г. трябва да се изпълнява и занапред: сегашната фрагментация на пазара е пречка за осъществяването на пълния потенциал на цифровата икономика. Това изисква цялостен подход, насърчаващ иновациите и конкуренцията в областта на цифровите услуги.

7.Следва да се положат всички усилия да се ускори работата по неприетите законодателни предложения, по-специално предложенията относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и електронното фактуриране и платежните услуги, така че те да могат да бъдат приети до края на парламентарния мандат. Необходимо е също да се преодолеят пречките за достъпа от различни платформи до „цифровото измерение на личния живот“, които все още съществуват поради недостатъчна оперативна съвместимост или недостатъчна преносимост на съдържание и данни. Липсата им поставя пречки за използването на цифровите услуги и конкуренцията. Поради това трябва да бъде въведена отворена и недискриминационна рамка за осигуряване на такава оперативна съвместимост и преносимост, без да се възпрепятства развитието на бързо променящата се цифрова сфера и като се избягва ненужната административна тежест, особено за МСП. Предоставянето на цифрови услуги и съдържание в рамките на целия единен пазар изисква да се създаде режим на авторското право, съответстващ на цифровата ера. Във връзка с това Комисията ще завърши през пролетта на 2014 г. започнатия преглед на рамката на ЕС в областта на авторското право. Важно е европейският режим в областта на авторското право да бъде модернизиран и лицензирането — улеснено, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на правата върху интелектуална собственост и се отчита културното многообразие.

8.Важно е да се укрепи доверието на гражданите и предприятията в цифровата икономика. Своевременното приемане на солидна обща рамка на ЕС за защита на данните и директивата за сигурността на киберпространството е от първостепенно значение за завършване на изграждането на единния цифров пазар до 2015 г.

9.Следва да продължи модернизацията на публичните администрации чрез бързо въвеждане на услуги като електронно правителство, електронно здравеопазване, електронно фактуриране и електронни обществени поръчки. Това ще доведе до увеличаване и подобряване на цифровите услуги за гражданите и предприятията в цяла Европа и до спестяване на разходи в публичния сектор. Данните със свободен достъп представляват неоползотворен ресурс с огромен потенциал за изграждане на по-здрави и по-тясно свързани помежду си общества, които по-добре удовлетворяват нуждите на гражданите и създават условия за разцвет на иновации и просперитет. Активно се насърчава оперативната съвместимост и многократната употреба на информация от публичния сектор. Законодателството на ЕС следва да бъде изготвено по начин, койтода улеснява взаимодействието в цифрова среда между граждани, предприятия и публчни власти. Следва да се положат усилия за прилагане на принципа информация от гражданите да се събира еднократно при надлежно зачитане на правилата за защита на данните. 

  Подобряване на уменията

10.Ползвателите на електронни услуги трябва да притежават нужните умения в областта на цифровите технологии. Много европейски граждани и предприятия не си служат достатъчно с информационните технологии. Поради това става все по-трудно да бъдат запълнени работните места в цифровата област. През 2011 г. в Европейския съюз имаше 300 000 незаети работни места в сектора на ИКТ; ако тази тенденция продължи, броят им през 2015 г. може да нарасне до 900 000. Несъответствието между търсените и предлаганите умения е пречка за постигане на целите ни в областта на икономическата и социалната политика.

11.Следва да се предприемат конкретни стъпки за подобряване на това положение: 

а) част от европейските структурни и инвестиционни фондове (2014—2020 г.) следва да бъдат използвани за образование в областта на ИКТ, подпомагане за целите на преквалификацията и за професионално образование и обучение в областта на ИКТ, включително чрез цифрови средства и съдържание, в контекста на инициативата за младежката заетост;  
б) следва да се осигури по-висока степен на интегриране на цифровите умения в образованието, от ранните етапи на училищното образование до висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето през целия живот; 

в) следва да се укрепи широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, така че да се преодолее несъответствието между търсените и предлаганите умения чрез подпомагане на схеми за целева трудова мобилност и като се използва наскоро разработената европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO);
г)  Комисията ще продължи да работи още по-интензивно върху основата за панорама на ЕС на уменията, необходими за работните места в сферата на цифровите технологии, с цел ускоряване на напредъка по общоевропейските рамки за уменията в областта на цифровите технологии.

12.И в трите области — инвестиции, единен цифров пазар и подобряване на уменията — е изключително важно да се поеме категоричен ангажимент, ако искаме да постигнем целта за увеличаване на растежа, конкурентоспособността и заетостта.
Европейският съвет приканва Съвета и Комисията да продължат работата по набелязаната програма и ще разгледа отново този въпрос през 2014 г.
На срещата са дискутирани и темите за иновациите, икономическатна и социална политика и икономическия и паричен съюз.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар