четвъртък, 3 октомври 2013 г.

ЕК и държавите членки ще проучват какви са пречките при достъпа до регулираните професии


Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние представи съобщение, с което обявяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до професии. Регулираните професии са професии, за достъпа до които се изискват специални квалификации или за които използването на определено звание е защитено, напр. фармацевти или архитекти. Причините за съществуването на подобни ограничения могат да са съвсем разумни, например за защита на потребителите. В същото време твърде ограничителните условия за достъп до някои професии могат да обезсърчат или дори да попречат на младите хора да се включат в пазара на труда. Различните регулаторни режими могат да затруднят квалифицираните специалисти да кандидатстват за работа в други страни от ЕС.
Подобряването на достъпа до професии в държавите членки, по-специално чрез по-пропорционална и прозрачна регулаторна среда ще улесни мобилността на квалифицираните специалисти в рамките на единния пазар и трансграничното предоставяне на професионални услуги. Това може също така да окаже положително въздействие върху заетостта и икономическия растеж, особено като се има предвид, че делът на професионалните услуги в БВП на Европейския съюз е около 9 %.
С цел да се осигури по-пълна картина на бариерите пред достъпа и упражняването на регулирани професии, днес бе публикуван и доклад за резултатите от партньорската оценка на изискванията за правна форма и за притежаване на акции или дялове, извършена в рамките на Директивата за услугите. Тези изисквания, които често са в допълнение към ограниченията за достъп до професии, могат да възпрепятстват учредяването на дъщерни предприятия и мултидисциплинарни практики.

Основни елементи на съобщението
Със съобщението се изпълняват изискванията на преразгледаната Директива за професионалните квалификации — един от приоритетите в Акта за единния пазар I от 2011 г. Първо се предвижда въвеждането на прозрачност — всички държави членки ще трябва да представят списъци с професиите, които регулират, включително на регионално равнище. След това Комисията ще публикува тези списъци под формата на европейска карта на регулираните професии, която ясно ще показва кои професии се регулират и в кои страни. Благодарение на тази карта специалист, който желае да работи в друга страна от ЕС, ще знае какви са условията за работата, за която иска да кандидатства, във  всяка страна.
Условията за достъп до професии могат да се различават значително в отделните страни от ЕС. Причините за тези разлики често не са съвсем ясни. В рамките на започналия днес процес държавите членки се приканват на втори етап да извършат през следващите две години взаимна оценка на съществуващите пречки, които ограничават  достъпа до определени професии. Предвидена е амбициозна работна програма за Комисията и националните администрации, участващи в оценката. Заинтересованите лица, особено тези, които представляват специалисти, ще участват пълноценно в този процес. Това ще позволи провеждането на диалог между използващите различни подходи държави от ЕС, при който ще бъде разгледано въздействието на всички видове официални и неофициални ограничения върху достъпа до професионални дейности.
Резултатите от специално проучване „Евробарометър“ на тема „Вътрешен пазар“ (№ 398), също публикувано днес, дават представа за това как потребителите възприемат тези въпроси. Гражданите на ЕС смятат, че когато избират доставчик на услуги, наред с притежаването на специални квалификации репутацията и професионалният опит също са много важни.
Контекст
Непропорционалната тежест при достъпа до регулирани професии бе сред проблемите, посочени в заключенията на Европейския съвет от 2 март 2012 г., в които се призовава за премахване на необоснованите регулаторни пречки в рамките на единния пазар. На 14 юни 2012 г. Европейският парламент също призова Комисията да „идентифицира областите, в които държавите членки блокират прекомерно достъпа до регулирани професии“. В Португалия, Полша, Италия, Словения и Испания вече се извършват значителни реформи за улесняване на достъпа до регулираните професии. Въпросът бе повдигнат и в специфичните препоръки за някои държави членки.
В съобщението си „Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012 — 2015 г.“ от 8 юни 2012 г. Комисията подчерта значението на осъвременяването на регулаторната рамка за професионалните услуги и обяви намерението си да представи съобщение за регулираните професии.
С днешното съобщение ще започне изпълнението на член 59 от преразгледаната Директива за професионалните квалификации — един от приоритетите в Акта за единния пазар I от 2011 г. Тази разпоредба на Директивата — за която има постигнато политическо споразумение през юни 2013 г. — изисква от всички държави членки да направят преглед на всички свои национални правила, които ограничават достъпа до професии, и да участват във взаимна оценка. 

Прегледът, предложен в Съобщението се основава на следните  стъпки:1.Картографиране на професиите – то трябва да се извърши в периода (ноември 2013 г. - март 2014 г.): държавите-членки следва да опишат регулираните професии и ще трябва да поддържат база данни, която да включва - списък на регулираните професии, вида на регулирането, описание на резервираните дейности, (където е приложимо).

2.Оценка на национално ниво и взаимна оценка

Оценката е хоризонтална и обхваща всички професии, попадащи в Директива 2005/36/ЕО:

Взаимната оценка следва да включва  две групи професии.

v  Първа група от професии

Първата група обхваща професии в областта на бизнес услугите, строителство, производство, недвижими имоти, транспорт, търговия на едро и дребно;

                ·     Детайлен преглед на национално равнище (Ноември 2013 - май 2014 г.)

                ·     Процесът по взаимна оценка (юни 2014 г. - февруари 2015 г.)

                ·     Изготвяне на национални планове за действие (през април 2015 г.)

v  Втора група от професии

Втората група обхваща професиите в областта на образованието, развлекателната индустрия, здравни и социални услуги, мрежови услуги, различни от транспорта, публична администрация, туризъм и други услуги / дейности.

                ·     Детайлен преглед на национално равнище (юни 2014 - Ноември 2014 г.)

                ·     Процесът по взаимна оценка (Ноември 2014 - Септември 2015 г.)

                ·     Изготвяне на национални планове за действие (до януари 2016 г.).


Настоящото съобщение също така се основава на резултатите от семинар, състоял се на 17 юни 2013 г. с участието на представители на националните министерства и заинтересовани лица, представляващи различни професии.
Евробарометър:

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар