четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Дневният ред на Европейския съвет

На 24 и 25 октомври в Брюксел ще се проведе редовната есенна среща на Европейския съвет.
Дневният ред на срещата включва следните теми:


I.  ЦИФРОВА ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И УСЛУГИ
Европейският съвет ще проведе тематично обсъждане по въпросите на цифровата икономика, иновациите и услугите. По-конкретно Европейският съвет:
а) ще обсъди актуалното състояние на Програмата в областта на  цифровите  технологии за Европа с оглед даването на насоки за завършване на изграждането  на цифровия единен пазар до 2015 г.;
б) ще направи оценка на постигнатия напредък в областта на иновациите след  обсъжданията в Европейския съвет от февруари 2011 г. и по целесъобразност ще даде допълнителни насоки за завършване на изграждането на европейското  научноизследователско пространство до 2014 г., както и за бъдещото развитие на  Съюза за иновации;
в) ще насочи вниманието си към последващите действия във връзка с партньорския  преглед  на Директивата за  услугите  и  очаква  резултатите  от  процеса  „Лицензиране за Европа“.

II.  РАСТЕЖ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАБОТНИ МЕСТА
Европейският съвет ще направи  преглед  на  положените  усилия  за  насърчаване  на  растежа, създаването  на  работни  места  и  европейската  конкурентоспособност  и  при  необходимост ще даде нови насоки, по-конкретно по отношение на:
а)изпълнението  на  договорения  през  юни  план  за  инвестиции  за  Европа,  по- специално въз основа на доклада на Комисията и на ЕИБ относно изпълнението  на мерките за финансиране на икономиката;
б)отчитането  на  постигнатия  напредък  в  областта  на  инициативата  за  младежка  заетост с цел инициативата да започне да се изпълнява в пълна степен до януари  2014 г.;
в)оценката на постигнатия напредък в опростяването на  регулирането  и  намаляването на неговата тежест на равнището на ЕС и на национално равнище въз основа на работата, предприета от Комисията и от държавите членки.

III.  ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ
Европейският съвет ще обсъди текущата работа по всички градивни елементи на един  по-силен икономически и паричен съюз (ИПС). Той ще разгледа рамката  за  засилена координация на икономическите  политики  и  социалното  измерение  на  ИПС  с  оглед  вземането  на  решения  по  тези  въпроси през декември. Като има предвид строгия законодателен календар,  Европейският  Съвет, в присъствието  на председателя  на  ЕЦБ  г-н Драги, ще  направи  оценка  на  актуалното  състояние на действията за завършване  на  изграждането  на  банковия  съюз,  по-специално  на  въвеждането  на  единния  надзорен  механизъм  и  на  останалите предложения  за  завършване на изграждането на банковия  съюз, които  все  още не са приети.

IV.  ДРУГИ ВЪПРОСИ
Литовският председател ще уведоми Европейския съвет за актуалното състояние на  подготовката за срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство  (Вилнюс, 28—29 ноември 2013 г.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар