петък, 25 октомври 2013 г.

Новото законодателство за банковия сектор

В Официален вестник са публикувани новата директива и регламент, свързани с пруденциалния надзор върху банковия сектор в Европейския съюз.
ДИРЕКТИВА 2013/36/ЕС  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА
от 26  юни 2013  година
относно  достъпа  до  осъществяването  на  дейност  от  кредитните  институции  и  относно пруденциалния  надзор  върху  кредитните  институции  и  инвестиционните  посредници,  за изменение  на  Директива 2002/87/ЕО  и  за  отмяна  на  директиви 2006/48/ЕО  и 2006/49/ЕО
До 31 декември 2013  г. държавите членки следва да приемат и публикуват законовите,  подзаконовите и  административните разпоредби,  необходими  за  спазването  на директивата.

Държавите  членки  следва да прилагат  разпоредбите на директивата  от 31  декември  2013г

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА
от 26  юни 2013  година
относно пруденциалните  изисквания  за  кредитните институции и инвестиционните посредници и  за  изменение  на  Регламент (ЕС) № 648/2012
Регламентът  се  прилага  от 1  януари 2014  г.,  с изключение  на няколко изрично посочени членове(чл. 8, чл. 413), които се прилагат от 2015 и 2016 г.
Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички дължави членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар