вторник, 1 октомври 2013 г.

Комисията предложи нова регулаторна рамка за телекомуникационния пазар с предложение за Свързан континент


На 12 септември 2013 година комисарят по цифрови технологии Нели Крус представи нова мащабна инициатива  за дълбока реформа на телекомуникационния пазар, която да обедини разпокъсаните национални пазари в истински единен пазар и да се реализира идеята Свързан Континент Connected Continent.

     Свързан Континент означава: по-бързи връзки, по-лесен бизнес, опростен живот. Бъдещето на телеком пазара трябва да отговаря на следните характеристики: единен пазар; неутралност на мрежата, без роуминг премии, без  бюрокрация.

Законодателният пакет включва мерки, които ще изискват от телекомуникационните оператори да прилагат нови бизнес модели, да правят инвестиции и да предлагат нови иновативни услуги и да създават устойчиви цифрови работни места. Те ще трябва да се конкурират ефективно вече не само в рамките на националните пазари, а на един обширен континентален пазар. Естествено това бъдещо развитие на телеком пазара предизвиква притеснения в телекомуникационните оператори, които посрещат предложените мерки за реформа нееднозначно.

В същото време анализатори смятат, че дългоочакваните мерки, предложени от ЕК няма да доведат  толкова бързо до създаването на единен цифров пазар. Необходима е повече яснота относно политиката спрямо телекомуникационните оператори и как ще се стимулират инвестициите и конкуренцията, в полза на европейските потребители.

        
     Какво предлага и как аргументира необходимостта от нова регулаторна рамка комисар Нели Крус

1.Общ преглед
Как предложението ще спомогне за растежа?
Според анализите на ЕК, Европа отчаяно се нуждае от включването на нови източници на растеж и иновации. Днес всеки икономически сектор, за да бъде конкурентнокпособен, зависи все повече от добрата свързаност. Безспорно едно от решенията е овладяване на цифровите технологии и информационно комуникационните технологии (ИКТ), които са източник на половината растеж на производителността. За тази цел Европа не може да си позволи да остане в капана на 28 отделни национални пазари. Цифровата икономика се нуждае основно от: свързаност и мащаб.
В момента цифровата екосистема расте бързо (по-бързо от икономиката на Китай) и създава работни места (само за пет години са създадени 794 000 броя, докато икономиката е в рецесия), тя стимулира иновациите и бизнес активността в икономиката, чрез повишена производителност, ефективност и приходи. Липсващият елемент в тази цифрова екосистема е единния телекомуникационен пазар. Той може да осигури постоянно увеличаване на  БВП с близо 1% всяка година.
    
Какво е влиянието върху работните места и потребителите?
Все още европейците се борят с последиците от икономическата криза. Това предполага да се използва всяка възможност за действие, което да доведе до  създаване на  работни места. В момента нито един сектор не предлага по-добри възможности за растеж на заетостта (особено за младите хора) от цифровия сектор. Също така стремежът е на гражданите да се осигури пълен достъп до интернет, и да се гарантира, че те са защитени от нелоялни такси и практики, като например прекалено високи такси за роуминг и непрозрачни договори.

   Какво е влиянието за индустрлиалното и глобално лидерство на ЕС?
В началото на 90-те години на миналия век Европа бе пионер и лидер в световната индустрията за мобилни телефони, но към момента нещата са се променили и вътрешния европейски пазар не дава възможности за развитие на новите технологии, (например, 4G), при което потребителите нямат  възможност да се възползват от последните технически подобрения в сектора. Тези проблеми засягат всички сектори. В момента Европа се нуждае остро от създаване на нови работни места и то в интернет индустрията.

Според ЕК, Европа все още запазва позициите си в глобалните индустрии в областта на ИКТ, например  в области като електроника, роботика, и телекомуникационно оборудване. Налице са редица иновации, които имат приложение в здравеопазването, технологиите за развитие на интелигентни градове smart city, електронни публични услуги и отворени данни. Но, това което спъва Европа пред възможността да бъде световен лидер и да устоява на глобалната конкуренция в сектора на телекомуникациите е фрагментирания европейски пазар. Само мащаба на единния пазар може да позволи цялата цифрова екосистема, да бъде по-динамична и да върне водещата световна роля на Европа.

    

Какво е предложението на Комисията?

Комисията предлага законодателни промени, които допълват съществуващата регулаторна рамка, и чиято цел е да осъществят на практика двата  основни принципи на Договора за ЕС: свободното предоставяне на цифрови услуги на потребителите, независимо къде се намират на територията на ЕС.

С предложените нови правила се осъществява  един вид натиск върху телекомуникационния пазара да премине изцяло в интернет технологиите (стимули за нови бизнес модели и повече инвестиции). Отстраняват се  слабите места и бариерите, така че 28-те национални пазара да се превърнат в единен европейски пазар. Европа на 28-те национални пазари за съобщителни услуги трябва да се превърне в единен пазар. Предложението се прави в пакет, за да гарантира, че всички заинтересовани страни са нетни бенефициенти.


Какво е включено в предложението?
Какво не е включено в предложението?
+ Опростяване и намаляване на регулациите за компаниите
-  Не се създава единен телекомуникационен регулатор
+ Повече мерки за координация на разпределението на радиочестотния спектър, което да доведе до повече безжичен широколентов достъп, предлагане на 4G и появата на паневропейски мобилни компании с интегрирани мрежи.
-  Не се предлагат единни европейски цени за терминиране

+ Стандартизирането на продуктите, предлагани на пазара на едро ще окуражи повече компании да се конкурират помежду си.
- Няма промяна на определението за доставчик на електронни съобщителни услуги

+ Защита на Отворен интернет: чрез гаранции за неутралността на мрежата, иновациите и правата на потребителите.
-Няма общоевропейски лиценз за радиочестотен спектър

+  Прекратяване на роуминга до 2016 г., чрез прилагане на подхода за моркова и тоягата carrot and stick.
-  Няма забрана за диференцирани интернет продукти

+ Защита на потребителите: опростени договори с повече сравнима информация и пълно гарантиране на правото за смяна на доставчика или договора.

 
Защо предложението е важно?
Телекомуникационните мрежи са в основата на ефективното развитие на цифровата икономика. Днес всеки сектор зависи от свързаността. Това означава, че секторът на телекомуникациите спъва развитието на останалата част от икономиката.
Мрежите са твърде бавни, ненадеждни и несигурни за повечето европейци. Телекомуникационните компании често имат огромни дългове, което ги затруднява да инвестират в подобрения. Стремежът на ЕК е да преобрази сектора по начин, че той да генерира по-висока производителност, растеж и работни места.
Отправната точка е създаването на единен пазар (който на годишна база може да осигури 0.9% растеж на БВП). В следващите години секторът може да гарантира стабилен макроикономически растеж.
 В момента повече от 4 от общо 10 компании са недоволни от предоставяните им връзки. Те определят услугите като бедни с твърде ниска скорост. Това е пречка пред конкурентноспособността на компаниите.
Потребителите също се сблъскват с несправедливи такси , объркваща информация, както и нефункциониращи устройства.
Според ЕК приемането на новия регулаторен пакет е въпрос на политическо доверие в ЕС, тъй като чакането е във вреда на всички. Трябва да се действа сега, за да се гарантира на телекомуникационните компании развитие, което да ги предпази от загуби дори и от фалит.

  Как се стигна до тук?
В заключението от срещата на Европейски съвет през пролетта бе отправен призив към Комисията да представи "възможно най-рано конкретни мерки за постигане на единен пазар в областта на информационно комуникационните услуги (ИКТ)", които да могат да се обсъдят на срещата през октомври. Предложението за новите мерки се разработва три години и е съпроводено от консултации, публични събития и частни срещи, за да се разяснят тези предложения - включително организираните през юни две големи публични събития с 1000 участници.

 2. Главни елементи на предложението 

·    Проблем
·         Решение

Операторите  срещат бюрократични спънки при трансганично предлагане на услугите
·  Едно гише: операторите, работещи в повече от една държава-членка, ще се възползват от възможността да получават разрешение от едно място за работа на европейския пазар. Това ще става чрез подаване само на едно уведомление пред установен референтен национален регулаторен орган( НРО), който освен да дава разрешително ще се произнася и по др. въпроси (включително оттегляне/прекратяване на разрешителното).


    

    
Разнородни задължения за операторите, работещи в повече от една държава-членка
·     
·     
·Едно гише за разрешения ще осигури съгласуваност на задълженията за компаниите.
·Комисията ще има право да изисква от националните регулаторни органи да оттеглят проекти на предложения с регулаторни мерки, които са несъвместими с правото на ЕС (по този начин се предотвратява регулаторната несъгласуваност).
·Решенията на националните регулатори трябва да насърчават инвестициите и да анализират всички ограничения на конкуренцията (включително Over-The-Top (OTT) услуги) – които са от основно значение за създаване на равни условия за развитие на OTTs.
·Критериите, които Комисията и националните регулатори прилагат към определени пазари, които трябва или не трябва да бъдат регулиран, са засилени чрез включване на добре разработен тест наречен „3 критерия“. Чрез прилагането на теста ще се избягва свръхрегулирането на конкурентните пазари.
·Пълното хармонизиране на правилата за защита на потребителите ще премахне необходимостта от персонализиране на услугите за всяка територия, което ще дава на потребителите допълнителна сигурност.
·     
Разнороден фиксиран достъп на едро за доставчиците на услуги, работещи в повече от една държава-членка
·Стандартизиране на продуктите за фиксирания достъп  (необвързан достъп до абонатната линия, bitstream достъп и Ethernet линии под наем) и осигуряването на качествени услуги за европейските доставчици на електронни съобщителни услуги) ще улесни навлизането на пазара и предоставянето на трансгранични услуги.
Некоординираните условия за достъп до спектъра за операторите на мобилни услуги ги затрудняват да планират дългосрочните си инвестиции, да извършват трансгранична дейност и в крайна сметка евентуално да спечелят мащаб. Днес жизненоважният широколентов безжичен спектър се освобождава в ЕС в различни моменти, и е предмет на различни времеви ограничения  и условия.
·Общи добрите практики критерии за определяне на наличието и условията на радиочестотен спектър за безжични широколентови.
·Общи регулаторни принципи за процедурите спектър разрешение за безжичен широколентов интернет в подкрепа на икономиите от мащаба.
·Общи регулаторни принципи при процедурите за предоставяне на разрешения за радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп, които подкрепят постигането на икономия от мащаба.
·Общи най-добри практики и критерии за определяне наличността и условията за предоставяне на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп.
·Хармонизиране на времето и продължителността при предоставяне на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп.
·Правомощие  на Комисията да организира партньорски проверки peer review на държавите-членки и да прави преглед на националните процедури при предоставяне на разрешения.
Претоварени мрежи, нарастващото търсене за пренос на данни надминава капацитета на съществуващите мрежи. Необходимост от увеличаване на капацитета за пренос на данни
·Насърчаване изграждането на инфраструктура и споделяне на радиочестотен спектър и търговия с него.
·Насърчаване на стимули и съответните компенсации при своевременно освобождаване на радиочестотен спектър за широколентов достъп.
· Предвиждане на лесни условия за разрешаване и отнемане на лицензии, при неизползване на  радиочестотния спектър.
·Насърчаване на използването и разгръщането на WI-FI и малки/микро клетки за увеличаване на капацитета, чрез опростяване на развитието на достъпа до точки от малки зони и споделяне на WI-FI капацитет.
Различните правила за защита на потребителите в ЕС обърква и двете страни –оператори и потребители.
·Пълно хармонизиране на правилата за защита на потребителите (не само тези посочени в действащата Директива за универсалните услуги)
·Прекратяване на заблуждаващата реклама за скоростта на Инетрнет (потребителят ще получава това, за което плаща).
·Нови правила за прозрачност на информацията и договори, които дават възможност за лесно преминаване към друг доставчик.
Потребителите се блокират и не използват пълен интернет, изправени са пред  различни правила в отделните държави-членки.
·Гарантиране на неутралност на мрежите в цяла Европа и прекратяване на практиката на блокиране или дроселиране throttling на конкурентни услуги или услуги за пренос на обемни данни.Свобода да се предлагат по-високи скорости или гарантирано качество в съответствие с нуждите на потребителя (подобно на бърза поща или препоръчана доставка чрез пощенска услуга), при което предоставянето на отворен интернет не се нарушава.
Роумингът е аномалия за Единния пазар
·Силни стимули за операторите да предоставят роуминг на вътрешните ценови равнище за целия ЕС не по-късно от 2016. Таксите за входящи повиквания при роуминг няма да се прилагат от юли 2014.
 
       3. Телекомуникационният пазар на ЕС е в затруднение
През последните години значително се увеличи търсенето на телекомуникационния пазар, особено при преноса на данни и въпреки последната реформа на правилата на ЕС за този пазар, растежът не се монетизира.
Приходите намаляват в реално изражение (-2,2% през 2011 г. и -1,1% през 2012 г.), и на практика Европа изостава по отношение на САЩ и Азия и други пазари. Пазарната капитализация на борсата има спад с 22% от 2011 г. насам. Освен това бившите монополи на европейския телекомуникационен пазар имат почти нулев размер на инвестициите и изостават от своите конкуренти (източник: HSBC). Инвестициите в безжичен интернет са наполовина от тези на САЩ / Канада от 2002 г. насам.
Някои оператори се борят с висок дълг, така например той е три пъти по-висок от пазарната стойност на компаниите (Telecom Italia) и с 30 млрд. на (Telefonica). В крайна сметка слабият сектор на далекосъобщенията спъва развитието на останалата част от европейската икономиката. По-специално, това вреди на сектори като производство на оборудване, интернет предприемачество, коли, интелигентни обекти, търговия на едро, търговия на дребно и логистика, здравеопазване и творчески индустрии.


        На какво се дължи това? 
 • Секторът на телекомуникациите бавно прилага реформите (например в отговор на Skype революцията при обмена на данни, отказ от роуминг).
 • Културни и регулаторни различия, вследствие на което Европа не се разглежда от световния интернет бизнес като място за начало / или растеж (спрямо Silicon Valley).
 • Разпокъсаност на европейския пазар и регулиране в рамките на националните граници, което предотвратява ефективността и икономията от мащаба.
 • В краткосрочен план интересът на националното правителство е да максимизира приходите от търговете за радиочестотния спектър, събирайки големи суми от много телекомуникационни фирми, което затруднява инвестициите в мрежата.
 • Компаниите не могат да си доставят важни "суровини", като интернет свързаност или достъп до хармонизирани честоти при съгласувани и конкурентни условия, от един доставчик в няколко държави-членки (понеже няма единен пазар за тези "материали")
         Различни условия на европейския пазар
 • Оперативните лицензионните такси варират от € 0 до € 3000.
 • В някои страни дори се определя какъв шрифт да се използва в потребителските договори.
 • Административните такси за получаване на  лиценз варират от € 5000 до € 15 000.
 • Налице е 774% разлика в цените за минута разговор между отделните държави на ЕС.
 • Цената на правата за радиочестоти варира до фактор 50 (2600Ghz лента).
 • Цените на едро за достъп до медните кабели, които собствениците на мрежи налагат на конкурентите, искащи достъп до мрежата, варират от 4 до 14 евро на месец (333% разлика).
 • Налице е различен подход при регулирането на широколентовите пазари на едро в почти всяка държава-членка
 • Цените на международните мобилни разговори варират от € 0.35 до € 1,19 на минута в рамките на ЕС.
  


         През следващите пет години новите мерки ще промени пазара като...

КОЙ
КАКВО


ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ (ТО)
•Операторите няма да са ограничени  в малките национални пазари: ще могат лесно да планират / работят в няколко страни, ще получават оферти за радиочестотния спектър или достъп до мрежите  в няколко държави в съответствие с предвидими срокове и условия.
•ТО ще предлагат услуги през границите, насочени към съвременните потребности, които потребителите ценят и са готови да плащат за тях.
•ТО ще са по-ефективни, и ще могат да се конкурират с глобалните играчи, поради намаляване на бариерите и реализиране на икономии от мащаба.ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОБОРУДВАНЕ
•Водещите световни доставчици на оборудване отново ще съсредоточат своите R & D инвестиции в Европа, където те ще имат достъп до една от най-богатите и най-цифровизирана клиентска база, в сравнение с днешната им насоченост основно Азия / САЩ.
•Необвързащите правила и условия за използване на радиочестотния спектър означава, че дизайнерите на устройства ще могат да се фокусират върху европейските потребности - така нови „джаджи“ ще  предлагат общоевропейски услуги, като използват паневропейски честотни ленти.
•Оптимизирани услуги предназначени за европейския пазар, вместо „нарязани“ в рамките на националните пазари.
•Огромни възможности за производство на най-различни устройства (от свързани коли до хладилници).

СТАРТИРАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Създаване на голяма система от стартиращи предприятия, които ще могат да се конкурират на световния пазар.
•Стартиращите предприятия няма да се страхуват, че собствениците на мрежи ще блокират новите им услуги, което  означава повече иновации и възможности.
Възможност за разработване на услуги, които ще зависят от подобряване на качеството на връзките.

ГРАЖДАНИТЕ /ОБИКНОВЕНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ
•Всеки европейски гражданин трябва да има възможност да ползва скорост от 30Mbps или повече при широколентови, фиксирани+мобилни услуги.
•По-голям избор на доставчици на телефонни и интернет услуги, включително от други страни.
•Без нелоялни такси за роуминг: пълен достъп до напълно отворен интернет.

БИЗНЕСЪТ В ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
•Ще има един договор за телефон +интернет, дори и да предлага услуги в няколко страни.
•По-лесно ще поддържа връзка с клоновете си, доставчиците и клиентите.
•Ще може да предоставя нови услуги като изчислителни облаци, видеоконференции, 3D отпечатване, и то при гарантирано качество на обслужване.

ИКОНОМИКАТА КАТО ЦЯЛО
•Увеличаване на производителността, която ще доведе до допълнителен растеж и работни места.
•Повече сектори ще стават по-зелени и по-интелигентни, благодарение на ползването на услуги online.

4. Създаване  на устойчиви работни места
Свързан континент ще осигури основа за устойчиви работни места с добро заплащане

ПРОБЛЕМИ
Високо равнище на безработицата, което е неприемливо. Европа е в цифров преход. Има милиони нови цифрови възможности за работа прогнозата е за един милион свободни работни места през 2015 г., поради липсата на професионални умения. Необходимост от предприемане на  поредица от належащи реформи, които все още не са завършени.
ЕК отчита, че днес компаниите, разчитащи на цифровата икономика, трудно могат да се разширяват и да инвестират, затрудняват се също да наемат повече хора. Поради недостиг на инвестиции в мрежите, свързаните с тях индустрии (производителите на оборудване) не постигат пълния си потенциал и на пазара не се създава търсене на по-добри мрежи. Европа трябва да прекъсне този порочен кръг.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ  
 • Да се направи цифровия сектор, който изисква много млада работна ръка, приоритетен за създаване на работни места, които да спомогнат за справяне с безработицата сред младите хора в Европа.
 • Да се подпомага растежа на стартиращите фирми от цифровия сектор.
 • Да се подпомага квалификацията на работната сила в тези телекомуникационни компании, които не са се адаптирали към новите бизнес модели, базирани на цифрова данни
 • Работа с компании в Голяма коалиция за дигитални умения и работни места, за да бъдат обучени отделни лица и да се подобри цялостната цифрова екосистема.
ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕРИ 
 • През последните пет години са създадени 794 000 работни места от развитие на цифровата икономика, включително почти 600 000 от разработване на приложения.
 • Тези индустрии се нуждаят от добри мрежи. Според анализ на Mason и Tech4i2 (2013) , дори "скромната" намеса, стимулираща изграждането на високоскоростна широколентова инфраструктура, ще доведе до създаване на 447 000 нови работни. Очакванията са през първите 3 години да де създадат два милиона нови работни места.
 • За фирмите от телекомуникациите: Един истински телекомуникационен единен пазар ще подкрепи растежа и ще противодейства на тенденцията за спад на работната сила от 10% през следващите няколко години.
 • За други компании: Изчислителните облаци могат да работят само в мащаба на ЕС, а търсенето на тези услуги ще стимулира по-нататъшните инвестиции в по-добри мрежи. Стандартизираните входове, по-големите пазари, намаляването на нарушенията на пазара (като блокирането/дроселирането на услуги), както и по-големите цифрови умения ще улеснят бизнеса за създаване на нови работни места.

       5. По-малко бюрократични пречки пред компаниите

        1. Едно разрешително

ПРОБЛЕМИВсе още една компания не може да предлага общоевропейски мобилни или фиксирани телекомуникационни услуги. На теория това е възможно - тя може да предлага услуги във всички държави-членки, но действителността е различна, защото системата не работи. Компанията трябва да отговаря на различни изисквания за регистрация във всяка държава-членка, в която предвижда да предоставя услуги. Операторите се сблъскват с допълнителни разходи и губят време, за да се справят с различните и противоречиви правила на национално равнище, което води и до различни пазарни резултати.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ 
 • Телекомуникационния сектор следва да се възползва от добрите бизнес модели, прилагани от други сектори в единния пазар на ЕС (например банкирането), като предлага на операторите възможност да работят във всички страни чрез едно разрешение за ЕС, както и шанс да се обръщат към един регулаторен орган по въпроси свързани с лицензирането.
 • Общоевропейското разрешително ще гарантира правна сигурност и равнопоставеност при регулирането.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • Много фирми, работещи с лекота през границите.
 • За бизнеса: ниски бариери за навлизане на нови компании, по-ниски разходи за обслужване  и нови възможности за допълнително разширяване към пазарите на държавите  членки на ЕС.
 • За потребителите: ще могат да се възползват от нови оферти, предложени от нови конкуренти във всяка държава членка.
 • За бъдещето: реална основа за изграждане на всеобхватен цифров единен пазар в Европа.
2 . Нови критерии за регулиране на пазарите

ПРОБЛЕМИ: Националните регулатори свръхрегулират или регулират по специфичен начин пазарите и (под) пазарите, които често определят по различен начин.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ
 • Укрепване, чрез включване в регламента, на добре обоснован тест "три критерии", който Комисията ще прилага, за да избере пазарите, които следва да бъдат регулирани в съответствие с "препоръката за съответните пазари". Националните регулатори ще трябва да прилагат теста, ако искат да регулират пазари, които не са посочени в препоръката. Това вече ще бъде законно.
 •  За да се пристъпи към регулиране на  даден пазар, тестът „три критерии” трябва да бъде изпълнен, като се направи анализ на:
1.Наличието на високи и непреходни структурни, правни или регулаторни бариери за навлизане на пазара;
2.Структурата на пазара не предполага постигането на ефективна конкуренция в рамките на разглеждания период, като се вземе предвид състоянието, основана на инфраструктурата и други бариери пред конкуренцията при  навлизане на пазара;
3.Конкурентното право е недостатъчно за адекватно разрешение на  пазарната неефективност и 
Националните регулатори също така ще трябва да отчитат всички ограничения на конкуренцията. [включително и Over The Top players (OTTs)].

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За бизнеса: по-облекчено регулиране в съответствие с повечето други пазари.
 • За потребителите: по-последователна защита в случаите, когато историческите оператори имат господстващо положение.
 • За бъдещето: нормализиране на пазара на телекомуникационни услуги (т.е. пазарът на телекомуникационни услуги да стане обичаен пазар, където компаниите ефективно се конкурират, а потребителите се наслаждават на свободен избор).
        3. Член 7 - вето на средствата за правна защита
 
ПРОБЛЕМИ: националните телекомуникационни регулатори прилагат разпоредбите на ЕС непоследователно, или регулират ненужно, при което създават несигурност за телекомуникационните компании.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ 
 • Осигуряване на последователност на решенията на националните регулаторни органи чрез използване на правото на вето на Комисията относно предложени от тях корективни мерки.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За бизнеса: С правото си на вето Комисията ще спира свръхрегулацията. 
 • За потребителите: по-голяма последователност ще стимулира европейските доставчици, давайки им увереност да предлагат по-широка гама от вълнуващи, нови оферти на потребителите.
 • За бъдещето: ключът към постигането на нормализиране на пазара на телекомуникационни услуги
       6.Усъвършенствани  продукти на едро

    Свързан Континент означава подобрени продукти на едро за фиксираните мрежи (радиочестотния спектър е основната „суровина” за мобилните телефони)

ПРОБЛЕМИ: пазарът на едро или бизнес-към-бизнес пазара B2B (около половината от целия пазар на телекомуникации в ЕС) страда от липсата на последователен дизайн на продуктите и свързаността, в резултат на което предлагането не отговаря на потенциалното търсене.
Новите участници срещат пречки при навлизането на пазара на широколентови услуги за потребителите, основно от големите различия при регулирането на достъпа до мрежата, което прави невъзможно да се прилагат общи бизнес модели и технически решения в няколко държави-членки.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ 
 • В случаите, когато господстващите оператори със значителна пазарна сила са задължени да предлагат на конкурентите виртуален достъп до мрежите си, купувачът и продавачът трябва да отговарят на хармонизирани условия и характеристики, важащи в целия ЕС.
 • Общи критерии за качеството на услугите при осигурена свързаност, договорени между операторите при търговски условия.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За телекомуникационния бизнес: компаниите по-лесно ще се разширяват на допълнителни европейски пазари.
 • За други компании: създаване на възможности за развитие на компании извън телекомуникациите като електронно здравеопазване, доставчици на облачни изчислителни услуги, видеоконферентни връзки - това означава, че те могат да бъдат сигурни, че ще им се предложи договор с ангажимент за нивото на обслужване.
        7.Радиочестотен спектър и 4G

ПРОБЛЕМИ 
 • При управлението на радиочестотния спектър Европа е изправена пред пълна бъркотия от правила, цени и срокове - това води до невъзможност да се прилагат общоевропейски мобилни бизнес стратегии.
 • По-голямата част от разпределянето на спектъра е фрагментирано, а има държави, които не следват своите задължения за предоставяне на радиочестотен спектър.
 • Само 5 от 28 държави-членки на ЕС са прехвърлили всички 100% от 1025 MHz хармонизиран спектър за мобилни широколентови услуги до края на 2012.
 • Само 12 държави-членки са освободили 800-мегахерцовия обхват на операторите, честота най-критична за 4G LTE и разширяване на широколентовото покритие в селските райони.
ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ 
 • Хармонизиране на времето за освобождаване на радиочестотния  спектър и хармонизиране на срока за правото на ползване.
 • Въвеждане на възможност за използване на комитология вето (КОКОМ не само Комисията), за да се разрешават проблемите като надценени търгове за разпределение на радиочестотен спектър.
 • Прилагане на набор от принципи и критерии, насочени към осигуряване на развитието на безжичното пространство на ЕС.
 • Подходящи компенсации за своевременно освобождаване и споделяне на спектър, инфраструктура и радиочестотен спектър, както и търговия с радиочестотен спектър - така спектърът ще се използва добросъвестно.
ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За предприятията: добри мерки за всички мобилни оператори, особено тези, които искат да се разширяват.
 • За потребителите: по-бързо разгръщане на безжичния широколентов достъп, особено в селските райони.
 • За бъдещетоефективното използване и координираният достъп до радиочестотния спектър ще доведе до повече инвестиции в мрежатаЩе бъдат ограничени политиките за налагане на краткосрочни високи такси, които не са в съответствие с доброто управлението на радиочестотния спектър, инвестиционния  капитал ще е в полза на мрежите.

     Свързан Континент означава радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп

ПРОБЛЕМИ 
 • Европа не е развиващ се континент, но по ниво на 4G покритие не се различава от развиващите се страни. Така например покритието на 4G/LTE достига само 26% от населението на Европа. В САЩ само една компания (Verizon) самостоятелно достига 90% покритие!
 • През 2012 г. Европа е  - най-голямата световна икономика и в същото време има едва  6% от връзките LTE в света, в сравнение с 47% в САЩ, в Южна Корея, 27%, в Япония 13%.
 • Все още съществува вероятност за задръствания при 4G, дори ако се постигне хармонизиране на спектъра с честота 1200 MHz за мобилни широколентови услуги в Европа. Има нужда от други Back-Up системи за управление на задръстванията.
ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ 
 • Увеличаване на капацитета чрез опростени условия за получаване на разрешение.
 • Увеличаване на капацитета чрез премахване на прекалено сложните процедури които ограничават разгръщането на компаниите и са свързани с даването на разрешения за микро базови станции, или безжични точки за разполагане.
 • Увеличаване на капацитета чрез даване на права за споделен достъп до WI-FI точки за достъп.
 • Оперативни подобрения - като общо ползване на активни и пасивни инфраструктури, споделяне на радиочестоти и търговия с радиочестотен спектър, ще направят по-лесно и евтино развитието и/или обновяването на безжичните мрежи с нови технологии.
 • Общи регулаторни принципи за разрешения при ползване на радиочестотен спектър, общи критерии за уловията и достъпност на спектъра.
 ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • Операторите на мобилни мрежи ще могат да ползват технологии за достъп до точки (4G or Wi-Fi), за да увеличат капацитета на мрежата.
 • Операторите на фиксирани мрежи ще са в състояние да предоставят допълнителни безжични услуги широколентово свързване чрез публичен достъп до Wi-Fi мрежите, което при съгласие от страна на клиента, може да се намира в помещенията на потребителите или офисите на предприятията.
 • Крайните потребители ще имат по-голям избор за безчично широколентово свързване.
       8.  Стабилни цени на достъпа до медните жици на мрежата 
       Свързан Континент означава стабилни цени на достъпа до медните жици на мрежите

ПРОБЛЕМИ 
 • Собствениците на медни мрежи се нуждаят от стабилни приходи при отдаване под наем на тяхната инфраструктура на конкуренти, за да са в състояние да инвестират в по-бързи от „следващо поколение“ мрежи.
 • Алтернативните оператори нямат достатъчно сигурна база, за да планират общоевропейска икономическа дейност, основаваща се на стабилни и предвидими цени за достъп до мрежата.
 • Националните регулаторни органи прилагат повече от шест различни методики за изчисляване на цените за достъп до медните жици (например чрез прилагане на различни срок за експлоатация на мрежите и методи за амортизация).
 • Цените на едро за необвързан достъп до медните жици (абонатните линии) (local loop unbundling (LLU)) варират в широки граници от 4 до 14 евро на месец.
ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ 
 • Гарантиране на дългосрочна стабилност на цените и съпоставими цени в рамките на единния пазар.
 • Без налагане на ценово регулиране на достъпа до високоскоростни мрежи от следващо поколение - когато на пазарите на дребно съществуват очевидни ограничения срещу антиконкурентно поведение, както и засилени задължения за недискриминация, които да гарантират силна конкуренция.
ВЪЗДЕЙСТВИЯ
 • За телекомуникационния бизнес: настоящите собственици на мрежи ще имат по-голяма сигурност за приходите, което ще им позволи да планират допълнителни подобрения на мрежата. Днешните алтернативни оператори ще споделят риска свързан с подобренията на мрежите, където не се налага регулиране на цените. Без ненужни субсидии за достъпа до медните жици, които могат да възпрепятстват изграждането на мрежи от следващо поколение.
 • За останалия бизнес: краткосрочна перспектива = незначително въздействие; дългосрочна перспектива = по бързи мрежи.
 • За потребителите:справедливо ценообразуване и подобрено качество и обхват на услугите, в резултат на подобрените условия за търговия на пазара на едро.
 • За бъдещето:Еворпа ще има по добри мрежи.
      9.  Край на роуминга и отмяна на допълнителните такси за международни повиквания в рамките на Европа
       Свързан Континент означава премахване на таксите за роуминг и допълнителните такси за международни повиквания в рамките на Европа


ПРОБЛЕМИ 
 • Високи такси за роуминг и за международните повиквания в рамките на ЕС не се приемат като обективни от бизнес клиентите и туристите. Те изкривяват пазара, нямат рационална основа в единния пазар и са причина потребителите да се въздаържат да ползват телефоните си при пътувания в рамките на Европа.

ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ
 • Да се създаде истинско европейско пространство за съобщителни услуги, чрез премахване на разликите в таксите и начина на плащанията за вътрешните разговори, за роуминга и за международните разговори в рамките на ЕС.

РОУМИНГ 
 • Операторите ще загубят правото да налагат такси за входящи повиквания, докато потребителят пътува в чужбина в рамките на ЕС. Те ще са изправени пред избор между „моркова и тоягата“.
 • Операториге ще се възползват от „моркова“ ако свободно и самостоятелно, извън европейските регулации, разработят своите национални планове/пакети по такъв начин, че след юли 2016 г. клиентите им да могат да използват своите телефони и смартфони по време на пътуванията си в рамките на Съюза на вътрешни цени. Ще има глисада от юли 2014 г., което позволява на операторите да се адаптират или броя на плановете, които те предлагат, или на броя на страните, които обхващат най-вътрешните цени.
 • Операторите ще усетят „тоягата“- чрез прилагане на регламента за роуминг 2012, който принуждава компаниите да предлагат на своите клиенти възможност да преминават към оператори, техни конкуренти (алтернативни доставчици на роуминг услуги). Клиентът ще има право, когато пътува в рамките на ЕС, да напусне своя национален оператор, без да си сменя SIM картата и да се възползва от по-евтини роуминг услуги от местна компания или от компания конкурент в страната по произход.

ЕВРОПЕЙСКИ ФИКСИРАНИ РАЗГОВОРИ
-   Операторите следва да таксуват разговорите, осъществени към всички фиксирани мрежи на държавите членки на ЕС, на цена не по-висока от цената за междуградски разговор. Всяка допълнителна такса трябва да бъде обективно обоснована.

ЕВРОПЕЙСКИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ
-   Операторите ще трябва да таксуват всички мобилни услуги осъществени към други държави членки на ЕС по тарифите в евро за регулираните гласови и SMS роуминг съобщителни услуги. Всяка допълнителна такса трябва да бъде обективно обоснована.
-         
-        ВЪЗДЕЙСТВИЯ  
 •     За потребителите: Без страх, повече сигурност и разумни цени. Това ще е от полза за тези които пътуват, но и за тези, които не напускат дома си. За тези които ползват мобилни телефони, но и за ползващите стационарни телефони. Потребители и предприятия.
 •    За телекомуникационния бизнес:Директното въздействие е около 0.5% намаление  на приходите вследствие на елиминирането на ценовата диференциация между националните и разговорите в рамките на ЕС, което ще се компенсира с по-високо потребление в средносрочен план. Предложеният режим за роуминга се очаква да донесе ползи за операторите в средносрочен план.
 •    За останалия бизнес: допълнителни  икономии в около  € 1100 на година за бизнес пътувания (в сравнение с цените от 2009 г.), премахването на таксите за роуминг ще насърчава трансграничното използване на свързаните устройства и услуги (напр. M2M решения ), и ще стимулира развитието на мобилни приложения за данни, като по този начин ще допринасе за създаване на по-благоприятна бизнес среда.
 •   За бъдещето: Доказателство, че е възможна реална реформа в областта на далекосъобщенията, както и че ЕС директно може да направи осезаемо подобрение на живота на гражданите.
      10. Окрупняване на телеком сектора
      Свързан Континент означава консолидация на телекомуникационния пазар

ПРОБЛЕМИ 
 • В Европа оперират стотици телекомуникационни компании, но няма оператори, предоставящи услуги във всички държави членки на ЕС
 • Няколко водещи компании (например Vodafone, France Telecom) напускат пазарите на някои държави членки. В същото време, ако  разширяват дейността си, то често това е  извън Европейския съюз. 
 • Един среден европейски потребител може да избира само между 3 или 4 алтернативни доставчици.
 • Телекомуникационните оператори се нуждаят от по – голям мащаб, за да станат по конкурентноспособни на световния пазар и да увеличат способността си да инвестират и да се разширяват в момент, когато потребителите все повече ценят по-бързите мрежи и сигурността, която дава един общоевропейски пазар.
ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ 
 • Няма причина да се сменят правилата за конкуренция. Тези правила създават проблеми само при някои трансграничните сливания.
 • В допълнение, чрез създаване на условия за истински единен пазар (като единно пространство за разговори и данни, хармонизирани права на потребителите, както и възможност да се правят инвестиции в целия ЕС), се създават условия да се гледа по различен начин на пазарите от гледна точка на конкуренцията.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За телекомуникационния бизнес: по-големи възможности за консолидация на фирмите  и превръщането им в паневропейски компании с потенциал да се конкурират на глобалния пазар.
 • За останалия бизнес: по-голям достъп до паневропейски услуги, предлагани от паневропейски оператори.
 • За потребителите: ползи от по голям избор, предоставян от алтернативни оператори, по добри мрежи и различни услуги, които един паневропейски бизнес може да предостави.
 • За бъдещето: пазарна структура и пазарни предложения, които са сравними с услугите, предлагани от световните конкурентиa. 
      11. Да на неутралността на мрежите!
       Свързан Континент означава отворен интернет


 

ПРОБЛЕМИ
 • На европейско равнище няма ясни правила за неутралност на мрежата, което оставя 96% от европейските граждани без гарантирано право на достъп до един пълен и отворен интернет.
 • При действащите правила националните регулаторни органи нямат правомощията да се намесват при блокиране на достъпа.
 • Някои държави-членки са приели закони, други страни обмислят други мерки, но без действия на равнище ЕС, тези мерки на национално равнище могат да доведат до  допълнително фрагментиране на европейския пазар, както и значително да се усложни интегрираното управление на мулти-териториалните мрежи.
 • Блокирането и дроселирането на P2P VoIP е най-честият пример за неприемливо управление на трафика от страна на операторите: около 21% от фиксираните абонати на Интернет и около 36% от мобилните абонати са засегнати от подобни ограничения.
 • Това причинява проблеми за: потребителите, които не могат да се ползват от пълен интернет; доставчиците на съдържание и приложения нямат гарантиран достъп до потребителите, и това ги кара да се въздържат от иновации в дългосрочен план; операторите са изправени пред различни подходи по отношение на практиките за управление на трафика в различни държавите-членки и не се насърчават да създават нови бизнес модели, а просто защитават статуквото-сегашната територия и традиционни източници на приходи като гласови повиквания.
ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ
 • С предложената регулаторна рамка се слага край на дискриминационното блокиране и дроселиране и се дава ефективна защита на отворения интернет. Определят се  ясни правила за управление на трафика в интернет, които трябва да бъдат недискриминационни, пропорционални и прозрачни.
 • На компаниите обаче ще бъде позволено да предлагат диференцирани оферти (например по скорост) и да се конкурират на база подобрено качество на обслужване. Няма нищо необичайно в това - пощенските услуги (експресна поща) и авиокомпаниите  (икономична / бизнес класа) са предлагат подобни диференцирани услуги в продължение на десетилетия. Но, има една жизнено важна предпоставка: а именно качеството на отворения  Интернет не трябва да се нарушава.
 • За да се отговори на търсенето на крайните потребители за по-добро качество на услугите, доставчиците на съдържание могат да договарят сделки с доставчиците на интернет да гарантират определено качество на услугата ("специализирани услуги"). Такива оферти ще дадат възможност на телекомуникационните оператори да генерират допълнителни източници на приходи от ОТТ доставчици на съдържание, както и от страна на потребителите, които са готови да плащат за по-добро или по-бързо обслужване. Тези приходи, от своя страна, ще позволи на операторите за финансиране на инвестиции в мрежата подобрения и разширяване.
 • Специализирани услуги не трябва да води до влошаване на качеството на "нормален" Internet. Националните регулатори ще наблюдава качеството на услугите и могат да налагат минималните изисквания за качество, под координацията на Комисията.
ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За бизнеса: трамплин за новатори, които не искат да им се блокират приложения и услуги и които ще могат да избират дали да плащат за гарантирано качество на услугата (напр. видеоконферентни предприятия, изчислителните облаци, електронно здравеопазване). Възможност за европейските оператори да разработят нови бизнес модели от общоевропейски мащаб.
 • За потребителите: Ще им бъдат предоставени нови права, които нямат днес. Те ще бъдат в състояние да правят избор по собствено желание до какво съдържание, приложения и устройство искат да имат достъп. Те също ще се възползват от по-широка гама от висококачествени услуги, които ще се предлагат. Те ще имат достъп до открит интернет, който е от жизненоважно значение за свободата на изразяване и дебати, както и входна точка за иновативни онлайн стартиращи фирми.
 • За бъдещето: създава се реална основа за предоставяне и ползване на  услуги навсякъде в ЕС. Това ще позволи на иновативните фирми да стартират с предоставяне на услуги без страх от блокиране или дроселиране, на проектиране на нови услуги, изискващи гарантирано качество на обслужване. Операторите ще имат достъп до допълнителни източници на приходи за финансиране на инвестиции в мрежата, за подобрения и разширяване.

         12. Нови права за потребителите

         Свързан Континент-ще гарантира нови права за потребителите

1. Качество на услугите
ПРОБЛЕМИ 
 • Днес често операторите не са достатъчно прозрачни относно своите практики за управление на трафика, както и за качеството на реално предоставената услуга.
 • 94% от потребителите са на мнение, че доставчиците на интернет услуги не дават ясна информация на сайта си кои специфични приложения или услуги те блокират/дроселират throttling 
 • Съществуват големи различия между рекламираните скорости и действителните скорости на фиксирани мрежи. Като цяло, потребителите от ЕС получават само 74% от обявената скорост, за която са платили.

ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ
 • От операторите се изисква да предоставят (както публични, така и договорна) информация относно средната скорост, която те предлагат на своите клиенти по време на нормалните и пиковите часове, обемът на данните, ограниченията, както и информация за практиките относно  управлението на трафика.
 • Националните регулатори трябва да следят за качеството на услугите и ще могат да налагат минимални изисквания за качество, под контрола на Комисията.
 • Потребителите могат да прекратят договора си или да търсят обезщетение за вреди, ако е налице значително, а не с временен характер несъответствие между това, което е било обещано и услугата, която те получават в действителност (например: скорост).
ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За бизнеса: ще се създадат възможности за по-добра конкуренция относно цените и качеството на предлаганите услуги, тъй като потребителите ще са по-наясно за характеристиките на получените услуги и ще могат  по-лесно да сменят доставчика на услуги, ако те са недоволни или да търсят друг вид услуга.
 • За потребителите: ще бъдат защитени от подвеждащи оферти и ще имат реална представа за услугите, които имат право да очакват и правото да напусне, ако не са доволни от него.
 • За бъдещето: по – добре информираните потребители ще могат свободно да избират тези доставчици и услуги, които отговарят най-добре на техните изисквания по отношение на характеристики и цени.

2 По добри договори и по-голяма прозрачност

ПРОБЛЕМИ
 • Предлаганите договори от компаниите са трудно разбираеми за потребителите , те не включват важна информация за потребителите и са трудни за прилагане или прекратяване.често потребителите са „заключени“ чрез договорите за предоставяне на телефон и интернет.
 •  Съществуват бариери при преминаването към друг доставчик, включително дълъг срок за преминаване, загуба на email адрес, високи такси при прекратяване на договора и дълъг срок за уведомление при прекратяване на договнора. Според проучването на ЕК ("The Functioning of the Market for Internet Access and Provision from a Consumer Perspective") почти половината (44%) от интервюираните потребители са посочили, че имат проблеми от различно естество при преминаване към друг доставчик.

ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ 
 •  В договорите да се включи допълнителна информация, включително:
а) данните за обема на ограниченията,
б) действителната скорост при пренос на данните,
в) как да се следи потреблението и
г) обяснение на практическото въздействие на характеристиките на услугите, свързани с употребата на съдържание, приложения и услуги;
 • Срок на договорите: Не може да има първоначален договор със срок повече от 24 месеца, доставчикът задължителнво трябва да предлага и договори с 12 месечен срок. 
 •  Продължаване на договор: след получено предупреждение от доставчика, получено най-малко един месец предварително, възможност потребителят да се противопостави на мълчаливото удължаване на договора, а в случай, че поръчката се преобърне, договорът да може да бъде прекратен без никакви разходи след 1 месечно предизвестие. 
 •  Прекратяване на договор: потребителите получават правото да прекратяват всеки договор с едномесечно предизвестие след 6 месеца без наказателни такси; връщане на суми само за остатъчната стойност на наето оборудване / промоции, ако има такива. Всяко ограничение върху използването на крайни устройства в други мрежи трябва да бъдат премахнати, ако то вече е изплатено.
Смяна на доставчика Switching: 
 • Изрично право за смяна на доставчика  в най-кратки срокове. Преките такси за крайните потребители, ако има такива, не трябва да действат като пречка пред смяната на доставчика.
 • Изрична забрана за превключване на потребители към друг доставчик против волята.
 • Автоматично анулиране на старите договори с предишния доставчик без крайните потребители се налага да се свържат със своя предходен доставчик.
 • Гарантиране правото на абонатите с предплатени услуги да получат възстанвовяване на остатъчния кредит при смяна на доставчик.
 • Осигуряване на препращането на имейли за клиенти от стария ISP към новия.
 • Разпределението на първоначалния имейл адрес на друг краен потребител може да става след изтичането на период най-малко от две години.

ПРОЗРАЧНОСТ:
 • Предоставяне на информация за обемите, тарифите и качеството на предоставяната услуга, действителното изпълнение на услугата;
 •  Задължителна наличност на инструментариум за сравнение, разработен от националния регулатор или акредитирана трета страна, чрез който потребителите да могат да сравняват условията за действителния достъп до електронните съобщителни мрежи, видовете услуги и ценовите условия на алтернативните доставчици.
 • Компенсация за крайните потребители при злоупотреба или закъснение при превключването им към друг доставчик.
 • Разширяване на прозрачността и гаранции относно регулацията на роуминга (механизъм за предупреждение при надхвърляне на определен лимит за разговори).
 • Механизъм за информация при високи сметки, за да се избягват „лоши изненади“ за потребителите.
 ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За бизнеса: по-голяма конкуренция, тъй като потребителите ще са по-наясно за предоставяните услуги и ще могат по-лесно да преминават на друг оператор. Това ще стимулира предлагането на нови и по-атрактивни оферти, които отговарят на изискванията на потребителите.
 • За потребителите: ще могат да избират доставчиците на услуги в зависимост от предложените оферти и конкретните параметри на предлаганите услуги. Ще могат по-добре да защитават правата си, ако те не се спазват от доставчика.По-лесно ще могат да сменят доставчика си. Потребителите ще могат да контролират своето потребление и ще са защитени от „шокови сметки“.
 • За бъдещето: по-доброто информиране на потребителите ще им даде възможност по-лесно да упражняват правата си. Доволните потребителите са по-склонни да увеличават потреблението. Качеството на обслужване ще се увеличи, благодарение на лесната смяна на доставчик, която ще конкуренцията.
         13. Правила за създаване на единен телекомуникационен пазар

ПРОБЛЕМИ 
 • Действащите европейски правила не са ефективни и не могат да доведат до създаване на единен далекосъобщителен пазар

ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ 
 • Минимални промени на институциите– необходими за развитието на единния пазар. Това включва 3 годишен пълен мандат на председателството на BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communcations), което следва да гарантира последователност и добро управление на органа.
 • По-добра координация между националните регулаторни органи, които следва да се фокусират върху идентифицирането на проблемите и след това върху прилагането на най-добрите практики. В допълнение ЕК ще осъществява допълнителен надзор на решенията на националните регулатори спрямо компаниите, които се възползват от единния лиценз в ЕС.   
    ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 • За регулаторите: минимални промени на функциите на BEREC, по-голяма координация между националните регулаторни органи и Комисията.
 • За бизнеса:опростени отношения с правителството.
 • За потребителите: яснота кой е отговорен и точно къде следва да се насочват оплакванията.
 • За бъдещето: създава се пълна възможност за изграждане на единен цифров пазар.
Повече информация за речите на комисар Нели Крус по темата и коментарите по тях ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар