сряда, 2 юни 2010 г.

Телекомуникации: Националното регулиране на пазарите е довело до повече конкуренция, но не и до единен пазар

На 1 юни 2010 г. Европейската комисия публикува доклад, в който прави извод, че конкуренцията на телекомуникационните пазари в ЕС е нараснала благодарение на насоките давани от Комисията в процеса на консултации и преглед на телекомуникационните пазари, известен като „процедура по член 7“, въведена с Рамкова Директина 2002/21/ЕО. Съгласно тази процедура държавите-членки трябва да представят своите пазарни анализи на Комисията преди да приемат окончателни решения с оглед укрепване на вътрешния телекомуникационен пазар.
В съответствие с процедурата националните регулаторни органи в сектор телекомуникации извършват анализиз на пазарите и предварително информират Комисията за предвидените от тях регулаторни мерки. Изводът на ЕК, е че в резултат на тази процедура гражданите и предприятията се радват на по-ниски цени и по-богат избор от услуги.
 Но, докладът показва също така, че  единния телекомуникационен пазар все още е далече от действителността, поради което в Програмата на Комисията в областта на цифровите технологии се призовава за бързо и съгласувано прилагане на съществуващите правила за телекомуникациите и се посочва, че Комисията възнамерява да предложи подходящи мерки за намаляване на разходите, причинени от липсата на единен пазар на телефонни услуги.
Проблемите се пораждат от различните подходи на националните регулатори при решаване на проблемите във връзка с конкуренцията, като например при регулирането на достъпа до оптичните мрежи. В доклада се предупреждава също така, че регулаторната несигурност може да попречи за осъществяването на големи инвестиции в инфраструктурни проекти, например за изграждане на мрежи за достъп от следващо поколение — една от водещите инициативи по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.
При представянето на доклада заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заявявя:
"Насоките на Комисията за националните регулаторни органи в областта на телекомуникациите гарантираха определено равнище на съгласуваност и предсказуемост, което вдъхва доверие на инвеститорите. Ние се нуждаем обаче от по-координирано регулиране, за да осигурим хармонизирано изграждане и правилно функциониране на единен телекомуникационен пазар на ЕС“.
Заместник-председателят на Европейската комисия Хоакин Алмуния, комисар по конкуренцията, дава също оценка на даклада, като  заявява:
„Докладът разкрива, че прилагането на правилата на ЕС в областта на телекомуникациите от националните регулаторни органи под надзора на Комисията отвори телекомуникационните пазари за конкуренция, като доведе до по-богат избор и по-ниски цени за гражданите и предприятията в ЕС“.
В  доклада на Комисията се посочват основните тенденции и проблеми, породени от процедурата по член 7 през последните две години. Като цяло тази процедура за нотификация е довела до по-малко и по-добро регулиране на телекомуникационните пазари в целия ЕС. Но националните регулаторни органи в областта на телекомуникациите продължават да вземат различни решения за случаи със сходни проблеми по отношение на конкуренцията.

Те включват:

Различно третиране на достъпа до оптичните мрежови продукти на широколентовите пазари на едро, например в редица случаи националните регулатори предлагат да не налагат регулаторни мерки или максимално да ги ограничат спрямо оптичните мрежи, въпреки че са включени в определянето на пазара;

Прилагане на различни методи за изчисляване на цените, на които операторите предоставят достъп до своята мрежа (за достъп) или предават повиквания към мрежи на други оператори (взаимно свързване). Редица регулаторни органи все още изчисляват цените за терминиране, като включват разходи, които не са свързани с разговорите — например разходи по управление на радиочестотния спектър, което води до завишени цени;

Прилагане на различни регулаторни подходи в случаи, при които телекомуникационните оператори разделят предоставянето на услуги на други телекомуникационни оператори от услугите, предоставяни на крайните им потребители (функционално разделение).

От месец май 2011 г., въз основа на преработените правила на ЕС в областта на телекомуникациите, на Комисията ще бъдат вменени допълнителни отговорности за контрол на налаганите и прилаганите мерки от страна на националните регулаторни органи.

Комисията се стреми да гарантира съгласуваното прилагане на правилата на ЕС в областта на телекомуникациите в тясно сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и да насърчава по-нататъшното въвеждане на високоскоростен широколентов достъп, както е предвидено в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Понастоящем Комисията приключва работата по изготвяне на препоръка относно регулиране достъпа до мрежи от ново поколение, Next Generation Access (NGA), която се основава на насоки, предоставени от нея като част от националните прегледи на широколентовия пазар. Комисията заедно с ОЕРЕС обмисля и по-нататъшни указания за регулаторните органи в областта на телекомуникациите относно съгласуваното прилагане на задължения и мерки за разделяне.
Новата Процедура за Единен пазар
 Схема  на новата процедура за определеня на пазара и предприятията с господстваща пазарна сила, определени  от националните регулаторни органи
Член 7 от Рамкова Директива 2009  
Схема на новата процедура за прилагане на мерки, предвидени от националните регулаторни органи
Член 7 от Рамкова Директива 2009

Пълният текст на доклада и на работния документ към доклада,  относно пазарните прегледи по регулаторната рамка на ЕС, както и решенията на Комисията и съответните нотифицирани мерки по процедурата по член 7 .

Няма коментари:

Публикуване на коментар