сряда, 23 юни 2010 г.

Европейската комисия публикува трети брой на информационен бюлетин ECN Brief

Главна дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия публикува на сайта си третия пореден информационен бюлетин ECN Brief на Европейската мрежа по конкуренция (European Competition Network (ECN).
Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) включва националните органи по конкуренция (НОК) на 27-те държави членки и ГД „Конкуренция” на Европейската комисия. Европейската мрежа по конкуренция представлява платформа, чрез която се осъществява сътрудничеството между националните органи по конкуренция и Европейската комисия във връзка с прилагането на чл. 101 –правилата за забрана на споразумения (картели), ограничаващи конкуренцията и чл. 102 – правилата за забрана на злоупотреби с господстващо положение на пазара, от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мрежата функционира и като постоянен форум, чрез който експертите от НОК на държавите-членки и от ЕК обменят идеи и становища, обсъждат казуси и разменят  информация.


Информационният бюлетин цели да информира обществеността за дейностите на ЕМК и нейните членове, да отрази успехите им при прилагането на антитръстовите правила и застъпничество за конкуренцията.

Бюлетинът също включва и новини за решения на съдилищата на държавите членки и на Европейския съд по антитръстови случаи.

Следващият брой ще бъде  публикуван през октомври 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар