петък, 11 юни 2010 г.

Държавна помощ: Комисията започва обществено обсъждане със заинтересованите страни относно прилагането на правилата за държавна помощ в областта на услугите от общ икономически интерес

Европейската комисия започва от 10 юни 2010 г.  обществена консултация, за да оцени прилагането на пакета за услугите от общ икономически интерес (УОИИ) от 2005 г. Целта е да бъдат изяснени условията, при които държавното финансиране на УОИИ може да бъде разглеждано като съвместима държавна помощ.

Обществените услуги играят ключова роля в обществения модел на Европа. Някои видове дейности със сигурност не могат да бъдат оставени само на пазарните сили и държавите-членки разполагат с голяма свобода да определят кои услуги са от общ икономически интерес. В контекста на единния пазар на ЕС обаче, трябва да се гарантира, че предоставянето на такива услуги се извършва по правилата, установени в Договора, с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията. Това е още по-важно в периоди като сегашния, в който бюджетната консолидация е основно условие за преодоляването на кризата, за стимулиране на растежа и подобряване на социалното сближаване“
заявява заместник-председателят на Комисията и комисар по конкуренцията Хоакин Алмуния, и добавя:
„Комисията ще направи непредубедена оценка, за да определи възможно най-конкретно ползите от пакета от 2005 г., но също и трудностите, които държавите-членки и заинтересованите страни вероятно са срещнали при използването му.“
Цел на допитването

Политиката на Комисията относно прилагането на правилата за държавна помощ към услуги от общ икономически интерес цели гарантиране на гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез гарантиране на условия на равнопоставеност между доставчиците на УОИИ, като същевременно се защитава общият интерес, по-специално задоволяването на основните потребности на гражданите. Съгласно тези правила доставчиците на обществени услуги могат да получават компенсации за покриване на всички техни нетни разходи по предоставянето на УОИИ, които евентуално включват разумна печалба.

Кой може да участва в допитването

Всички граждани и организации са приканени да участват в това допитване. Изисква се в допитването да участват по-специално доставчиците на обществени услуги и техните сдружения, потребителите на обществени услуги и техните сдружения, местните и регионални органи.

Период на допитването

10.6.2010 г. - 10.8.2010 г.

Въпросникът  може да изтеглите ТУК

ЕК също дава и следните разяснения по попълване на въпросника

За целта на допитването Комисията е изготвила въпросник, за да даде насока за обратната връзка, която тя желае да получи чрез това допитване. Въпросникът се състои от няколко раздела и съдържа въпроси, формулирани по начин, който спомага за получаването на колкото се може повече отговори и мнения. Моля отговорете на въпросите, които считате за най-подходящи предвид на вашата област на компетентност и познания. Ние приветстваме предоставянето на всяка допълнителна информация, която вие бихте могли да счетете за полезна за доклада относно оценка на решението и рамката.

Отговорите могат да бъдат изпратени на всички официални езици на ЕС. Поради възможни закъснения при превода на отговорите, изпратени на някои от езиците, препоръчваме отговори, преведени на един от работните езици на Комисията (английски, френски или немски език).
Отговори могат да бъдат дадени на всички или поне на част от въпросите, съдържащи се във въпросника.
Отговорите могат да бъдат изпращани по пощата или по електронна поща.
В случай че желаете да отговорите чрез електронна поща:

• Ако отговаряте на въпросите от допитването в качеството си на гражданин, може  да дадете своя принос на адрес: stateaidgreffe@ec.europa.eu

• Ако отговаряте на въпросите от допитването в качеството си на организация, моля натиснете тук, за да дадете своя принос.

• Ако отговаряте на въпросите от допитването в качеството си на публичен орган, може  да дадете своя принос на адрес  stateaidgreffe@ec.europa.eu

ГД „Конкуренция“ планира да публикува отговорите във връзка с това обществено допитване на своя уебсайт след приключване на периода на допитването. Затова моля посочете ясно дали вашите отговори съдържат информация, която не следва да бъде разкривана като чувствителна търговска информация в съответствие с Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. В такъв случай същевременно следва да бъде представен и неповерителен вариант на отговорите. Ако не бъдат посочени поверителни елементи, ГД „Конкуренция“ ще приеме, че отговорите не съдържат такива елементи и че те могат да бъдат публикувани в тяхната цялост.

Данни за връзка с комисията

Отговорна служба: ГД „Конкуренция“
електронна поща: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Пощенски адрес: European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels

Fax (32-2) 296 12 42

Повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар