петък, 18 юни 2010 г.

Енергетика:Единен европейски енергиен пазар- основна тема на 18 - тия Енергиен форум във Флоренция

На 10 и 11 юни във Флоренция се проведе поредния 18 – ти Енергиен регулаторен форум. На форума са участвали представители на държавите членки, Европейската комисия, Европейския енергиен регулатор консултантски фирми и др.

Основните теми за дискусия отново са били свързани с амбициозната задача, която стои пред държавите –членки и Европейската комисия, а именно създаване на единен европейски енергиен пазар и предприемането на реални практически стъпки в тази посока. Стратегията за изграждането на единния пазар на електроенергия включва два етапа. Първият е преминаване от национални към регионални пазари, и вторият интегрирането им в единен стабилен европейски енергиен пазар.

В представената „Стратегия за постигането на по – интегриран Европейски енергиен пазар и ролята на Регионалните инициативи” "Strategy for delivering a more integrated European energy market and the role of Regional Initiatives ", и в презентацията „Пътят от регионални електроенергийни пазари към пан – европейски пазар: изграждане на обширна европейска стратегия за пазарна интеграция. "The path from regional electricity markets to a pan-European market: building a comprehensive EU market integration strategy" се прави анализ на напредъка при изграждането на регионалните пазари, предлагат се следващи стъпки за ускоряване на процеса и отново се подчертава ролята на държавите – членки за  създаването на ефективни регионални енергийни пазари.

Регионалните инициативи са въведени и представени на 9-тия енергиен форум , състоял се на 17-18 октомври 2002 г.С документа се представя и следната карта на регионите.

През 2006 г.водещата роля за развитие на регионалните пазари поема Европейския енергиен регулатор ERGEG, чрез създаввнето на Electricity Regional Initiatives(ERI). Третият енергиен пакет, приет през 2009 г. поставя още по отговорни задачи пред държавите -членки относно развитието на единния енергиен пазар. Създаденият  нов европейски регулаторен орган - Агенция за сътрудничество на регулаторните органи (Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER), има за цел да подпомага държавите-членки в този процес. За тази цел е създадена и  Европейската мрежа на Операторите на преносни системи  (European Network of Transmission System Operators (ENTSO).
 


Анализите по отделните региони показва все още неравномерното им развитие. Северният регион се посочва като един от най-добре развиващи се регионален пазар.

На форума също са представени наръчници, указания за достъпа до мрежите guideline on network connection, разпределение на капацитета capacity allocation,


 за управление на претоварванията congestion management, наръчник за системните оператори guideline on system operation,
Пътна карта за  изготвянето на всички допълнителни, и други документи, свързани с практическото въвеждане на Третият енергиен пакет от държавите –членки.

Модел на "пазар за деня"Модел за  пазар "ден напред"

Пътна карта за трансгранично интегриране на балансиращите пазари за електроенергия

Пътна карта за свързване на пазарите "ден напред"

Дискутиран е също и 10 годишният план за развитие на мрежите ENTSO-E . Обсъждана е ключовата роля на инфраструктурата за развитието на единен енергиен пазар.
Отделено е внимание и на изграждането на интелигентни мрежи и ролята на възобновяемите енергийни мощности.
Заключителният документ от форума може да се изтегли ТУК
Повече информация за докладите и презентациите може да се намерят ТУК


Няма коментари:

Публикуване на коментар