вторник, 22 юни 2010 г.

Енергетика: Приет е план за стратегическо технологично развитие в енергетиката -SET-Plan, с който се въвеждат 4 Европейски индустриални инициативи

На 3 юни 2010 г. в Мадрид е приет стратегически план за технологично развитие в четири области на енергийните пазари:

Чрез разработения план  се поставя  амбициозната задача да се обединят  публични и частни ресурси в името на въвеждането на нови технологии в четири сектора от енергетиката.
• Възобновяема енергия от вятър
•Слънчева енергия фотоволтаична/ концентрирана слънчева енергия (Photovoltaics & Concentrated Solar Power)
• Улавяне/съхранение на въглерод
С приетия план Европейската комисия, Председателството на ЕС ( Испания ), съпредседателят и членове на групата, изготвила SET-Plan и висши представители на частния сектор са се споразумели да подкрепят 4-те индустриални инициативи, чрез:

• Технологична пътна карта (2010-2020), която включва конкретен план за развитие на технологиите, като се подобри тяхната конкурентноспособтност;

• Прилагането на План, който да се фокусира върху приоритетните дейности за 2010-2012;

• Проста и небюрократична система за управление, която включва всички участници и запазва  суверенитета на страните при използване на собствените им ресурси.

В Съвместната декларация  на участниците в срещата се подчертава общото разбиране, че иновациите в енергийни технологии са от жизнено значение, както  за развитие на енергийния сектор, така и за постигане на поставените цели за декарбонизиране на сектора, за гарантиране ръст на икономиката и разкриване на работни места.

Общо е мнението, че SET-Plan ще обедини изследователските центрове, индустрията, държавите –членки и Европейската комисия, като разпредели риска чрез публично-частни партньорства и  насърчи изследванията и иновациите с цел бързо развитие на ключови енергийни технологии.
Общата стойност на инвестициите за периода от 10 години се определя на 37 милиарда евро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар