четвъртък, 7 октомври 2010 г.

Цифрови технологии:780 милиона евро предвидени за подпомагане на изследвания в областта на ИКТ

На 28 септември 2010 г. Европейската комисия обяви една от най-мащабните досега Покана за представяне на предложения за изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания.

В резултат на поканата ще бъдат предоставени 780 милиона EUR за финансиране на проекти през 2011 г. Това финансиране ще спомогне за напредъка на научните изследвания в областта на интернет на бъдещето, роботиката, интелигентните и вградените системи, фотониката, ИКТ за повишена енергийна ефективност, здравеопазване и добро физическо състояние в едно застаряващо общество и др.

Финансирането е част от 7-та рамкова програма на ЕС за научни изследвания. Почти 1,2 милиарда EUR са заложени в бюджета за 2011 г. Още през юли 2010 г. бяха осигурени 220 милиона EUR за публично-частни партньорства с ударение върху ИКТ за интелигентни автомобили, екологични сгради, устойчиви фабрики и интернет на бъдещето.

По линия на тази покана средствата ще бъдат разпределени за следните изследвания и технологични разработки:

120 милиона EUR ще бъдат на разположение за финансиране на научни изследвания и технологични разработки по мрежи, цифрови информационни носители и обслужваща инфраструктура за интернет на бъдещето.

Почти 100 милиона EUR вече са заделени за „Публично-частно партньорство за интернет на бъдещето“ с оглед възползване от растящото търсене на новаторски приложения на интернет, благодарение на които се повишава „интелигентността“ на инфраструктури като системи за здравеопазване, енергийни мрежи или системи за управление на пътното движение.

• 200 милиона EUR се предоставят за научни изследвания с цел укрепване на позициите на ЕС като водещ доставчик на електронни системи и оптикоелектронни елементи. Така се спомага за конкурентоспособността на някои основни сектори на европейската промишленост като автомобилостроенето, далекосъобщенията, автоматизацията на промишленото производство, осветителната техника и медицинската апаратура. Техният успех зависи от обединяването на новаторски елементи и системи в продукти и услуги във всички браншове. Например напредъкът в лазерната технология е от решаващо значение за ускореното развитие на оптичните съобщения и за осигуряване за всички европейци на свръхвисокоскоростна връзка към интернет.

200 милиона EUR са предвидени за научни изследвания по ИКТ във връзка със здравеопазването и стареенето на населението. Броят на европейските граждани на възраст над 60 години нараства с около 2 милиона души всяка година. ИКТ са от важно значение за намиране на трайни решения и за създаване в максимална степен на благоприятни пазарни възможности, които спомагат за намаляване на съответните разходи за социални и здравни грижи.

·  135 милиона EUR са на разположение за научни изследвания по ИКТ, които спомагат за повишаване на енергийната ефективност в сгради, в транспорта и логистиката. Тази сума допълва предоставените през юли 2010 г. 220 милиона EUR за публично-частни партньорства с цел изграждане на икономика, основаваща се на автомобили, сгради и фабрики с ниски емисии на въглероден двуокис.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по поканата ICT Call 7 имат университети, научноизследователски центрове, малки и средни предприятия и други организации в Европа и извън нея. Съответните предложения могат да бъдат представени до 18 януари 2011 г., след което те ще бъдат оценени от независими експертни групи за подбор въз основа на тяхното качество.

Седмата рамкова програма на ЕС обхваща периода от 2007 до 2013 г., като по нейна линия са предвидени над 9 милиарда EUR за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ. Ежегодното увеличение на финансирането на научните изследвания по ИКТ е в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии — водещата политическа програма на ЕС в тази област, в която се призовава годишните общи публични разходи за НИРД по ИКТ да се удвоят до 2020 г. и да се предизвика еквивалентно увеличение на тези разходи на частния сектор, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ за заетост и растеж.

Финансираните от ЕС научноизследователски проекти по ИКТ, в които всяка година участват над 15 000 изследователи, стимулират способността на Европа за нововъведения и икономическия растеж. Те предоставят и големи благоприятни възможности за новаторски малки и средни предприятия, които са много добре представени в тези стратегически направления на растеж.

За подробности относно поканата за представяне на предложения ТУК:

Няма коментари:

Публикуване на коментар