сряда, 20 октомври 2010 г.

Информационни и комуникационни технологии:Комисията подкрепя проект за научни изследвания свързани с индентифициране на системните рискове на финансовите пазари

Европейската комисия инвестира в научноизследователски проект за разработване на нови показатели за идентифициране на системните рискове за „системите за ранно предупреждение“, с помощта на които правителствата и банкерите ще бъдат предупреждавани възможно най-рано за задаващи се финансови кризи и ще могат да предприемат навременни действия за предотвратяване на тяхното разпространяване.
Изследователи от университети в Италия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство, заедно с експерти от Yahoo! и Европейската централна банка, ще направят проучване по какъв начин сложните, силно взаимосвързани цифрови системи за обмен на информация и за извършване на трансакции допринасят за наличието на системен риск във финансовите институции.

Проектът има за цел , въз основа на нов подход на мултидисциплинарни научни изследвания, да анализира сложната система, която представляват глобалните финансови трансакции, основаващи се на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), както и резултатите от проведени в интернет проучвания, за да бъде следена концентрацията на рискове във финансовата система и в икономиката като цяло.

Целта на проекта „Предсказване на финансови кризи“ е политиците да придобият по-ясна представа относно начините, по които банковите системи, фондовите пазари и кредитните потоци са свързани помежду си.
Разработените по време на изследванията концептуални инструменти и софтуер биха могли да бъдат използвани за създаването на системи за ранно предупреждение, които ще дадат възможност за предприемане на действия за стабилизиране на финансовите пазари, когато това е необходимо. Обект на изследванията ще бъдат не само данни за финансови трансакции, но и резултатите от проведени в интернет проучвания, като например колко често се срещат в програмите за търсене някои ключови думи от финансовия жаргон.
Целта е да бъдат разработени нови показатели за риск, които биха могли да бъдат използвани от политически органи — Европейската централна банка, Европейския съвет за системен риск или Базелския комитет по банков надзор — за предотвратяване на бъдещи финансови кризи.

Възприет е нов, мултидисциплинарен подход на научни изследвания, който съчетава резултатите от науката за сложните системи и измененията в стабилността и устойчивостта с модерните подходи в икономиката. Получените в резултат на този подход инструменти, основани на ИКТ, ще допълнят широкообхватните мерки, предприетите в Европа в отговор на неотдавнашната финансова криза за по-строго регулиране на финансовите институции и за засилване на мониторинга и надзора на пазарите.

Повече информация за проекта на следния адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар