неделя, 24 октомври 2010 г.

Политика на конкуренция:Главна дирекция „Конкуренция” публикува резултатите от проведено проучване сред заинтересовани страни

ГД "Конкуренция" публикува резултатите от първото детайлно проучване на широк кръг заинтересовани страни относно техните възгледи за работата на ГД "Конкуренция". Проучването е проведено в две части от две независими организации. Едното е свързано с проучване на мненията на страните, които имат професионално отношение към проблематиката, а второто проучва мнението на гражданите на всички държави членки.

Чрез проучването се дава оценка на ефективността на работа на ГД «Конкуренция» и интегритета на нейните служители. Проучването отправя и конструктивна критика, относно работата в някои области по прилагане на правилата за конкуренция, както и предложения за подобрения.

ГД «Конкуренция» смята да използва резултатите от това проучването, за да подобри работата си по прилагане на антитръстовите правила, като прилага най-добри практики, провежда вътрешни дискусии, както и да подобрява сътрудничеството със заинтересованите страни чрез провеждане на дискусии и консултацци с тях.

Мнение на професионално заинтересованите страни

Професионалните среди признават интегритета и аналитичните способности на ГД „Конкуренция”. Оценката за екипите, работещи по отделните случаи е, че работят професионално, ангажирано и са отворени за дискусии. Проучването отчита широк консенсус, относно това, че значително е подобрена аналитична работа, след създаването на екипа на Главния икономист през 2003 г. Мнозинството от респондентите считат, че текущите секторни приоритети на ГД "Конкуренция" до голяма степен са уместни и дейностите по прилагане на правилата за конкуренция обикновено са от полза за конкурентоспособността на пазарите Респондентите изискват по добре структурирана и фокусирана комуникация със страните по време на всички етапи на разследванията.

С цел подобряване на икономическото въздействие на случаите, професионално заинтересованите страни призовават те да се решават по – бързо, особено антитръстовите дела. Заедно с това, заинтересованите страни отчитат ограниченията, пред които е изправена ГД „Конкуренция”, например при търсенето на баланса между времето и качеството на разследванията при сложни случаи, както и необходимостта да се отговори на искания за информация по време на разследването. Анкетираните отбелязват, че ГД „Конкуренция” е предприела стъпки, за да облекчи това положение.

Докато някои считат, че действащите нива на санкции са твърде високи, по-голямата част от анкетираните изразяват мнение,че санкциите трябва да имат "възпиращ ефект». Повечето от анкетираните предлагат алтернативни възпиращи механизми по отношение на санкциите, но няма консенсус за това какви точно да бъдат те, и по-специално, няма консенсус каква би била ползата от въвеждането на наказателни санкции.

Проучването на мнението на професионалните заинтересовани страни е базирано на задълбочени интервюта, проведени в началото на 2010 г. от TNS Qual, сред представители на адвокатски кантори, фирми, икономически консултанти, бизнес и потребителски асоциации, национални министерства на държавите-членки, както и националните органи по конкуренция, които пряко са спомогнали за работата на ГД " Конкуренция» в последните години.

Конкретните доклади с резултатите от изразените виждания на отделните групи могат да се видят ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар