четвъртък, 7 октомври 2010 г.

„Съюз за иновации“ или как идеите се превръщат в работни места, екологосъобразен растеж и социален напредък в Европа

На 6 октомври Европейската комисия представи инициативата "Съюз за иновации". Инициативата е водеща в стратегията "Европа 2020" и има за цел да очертае стратегическия подход към иновациите, подкрепян от най-високо политическо ниво.
Целта на  инициативата е да  насочи усилията на Европа, в сътрудничеството с трети държави, към търсенето на отговор на такива предизвикателства като изменението на климата, енергийната сигурност, продоволственото осигуряване, здравеопазването и застаряването на населението. Тя предвижда намесата на публичния сектор да се използва, за да се насърчи развитието на частния сектор и да се отстранят пречките, които възпират достъпа на идеи до пазара.

Комисията представи  десет ключови елемента, включени в "Съюза за иновации"

- Европейските партньорства за иновации ще привлекат заинтересованите страни (европейски, национални и регионални, публичнии частни) към ясно очертани цели в различни области, които съчетават справянето с обществените предизвикателства и потенциала на Европа да се превърне в световен лидер. Партньорствата ще насърчат научноизследователската и развойната дейност, ще координират инвестициите, ще ускорят приемането на стандарти и ще мобилизират търсенето. За да привлече финансиране от страна на заинтересованите страни, Комисията ще предостави „първоначален капитал“ за стартирането на първите партньорства. В началото на 2011 г. ще бъде даден старт на пилотно Партньорство за активно остаряване в добро здраве, с което ще се цели удължаването (с две години до 2020 г.) на периода от живота , през който хората да се радват на добро здраве. Ще последват и други партньорства в сферата на енергетиката, „интелигентните градове” и мобилността, рационалното използване на водата, неенергийните суровини, устойчивото и производително селско стопанство.

- Комисията е подготвила  „Индекс на Съюза за иновации“ с 25 индикатора и контролен списък с характеристики на успешните иновативни системи. Ще бъде разработен нов индикатор относно дела в икономиката на иновативните предприятия с бърз растеж. Комисията ще подкрепи създаването на независима система за класиране на университетите.

- Комисията ще предприеме мерки за подобряване на достъпа до финансови средства. Тя ще предложи режим за трансграничен рисков капитал, ще работи с Европейската инвестиционна банка за подобряване на дейността на схеми на ЕС като Инструмента за финансиране с поделяне на риска и ще възложи на уважавана личност да укрепи трансграничното сътрудничество между иновативни предприятия и инвеститори.

- Развитието на съществуващите инициативи в областта на изследователската дейност ще бъде ускорено. Комисията ще предложи мерки за довършването до 2014 г. на европейското изследователско пространство ― изискване по силата на Договора от Лисабон. Това ще означава по-голяма съгласуваност между европейската и националните политики в областта на изследователската дейност, намаляване на бюрокрацията и премахване на пречките пред мобилността на изследователските кадри, като непрехвърляемостта на пенсионните права. Това ще означава също и максимално неограничен достъп до резултатите от финансирана с публични средства изследователска дейност. 8-ата Рамкова програма на Европейския съюз ще бъде планирана в подкрепа на стратегията „Европа 2020“. Европейският съвет по научни изследвания и Европейският институт за иновации и технологии ще продължават да бъдат развивани. Чрез Съвместния изследователски център Комисията ще осигури по-солидното присъствие на науката при разработването на политики.

- През 2011 г. Комисията ще учреди европейски ръководен съвет в областта на проектирането (European Design Leadership Board) и европейски знак за качество в областта на проектирането (European Design Excellence Label).

- През 2011 г. Комисията ще даде началото на обширна програма за изследователска дейност в областта на публичния сектор и социалните иновации и на пилотен вариант на европейски индекс за иновации в публичния сектор. Тя ще стартира и европейска пилотна инициатива за социални иновации, която ще предоставя експертни познания на работещите в сферата на социалните иновации, и ще предложи социалните иновации да бъдат основна тема в бъдещите програми на Европейския социален фонд. Комисията ще се консултира със социалните партньори относно разгръщането на икономиката, основана на иновации, на всички равнища на трудова заетост.

- Комисията предлага правителствата да предвидят специални бюджети за възлагането на обществени поръчки за иновативни продукти и услуги. Това ще създаде пазар на обществени поръчки на стойност поне 10 милиарда EUR на година за иновации, внасящи подобрения в обществените услуги. Комисията ще предоставя съвети относно съвместни обществени поръчки, при които възлагащите органи са от различни държави-членки.

- За да се улесни съвместната работа и за да се насърчат иновациите, в началото на 2011 г. Комисията ще направи законодателно предложение за ускореното и съобразено с реалностите изработване на стандарти.

- Правната уредба на интелектуалната собственост в Европа трябва да се осъвремени. Постигането на споразумение относно патент на ЕС ще спести на бизнеса 250 милиона EUR на година. През 2011 г. Комисията ще направи предложения за основан на знанието европейски пазар за патентите и лицензите.

- Рамките за структурно финансиране и отпускане на държавни помощи ще бъдат преразгледани с оглед на насърчаването на иновациите. Комисията ще окаже съдействие на държавите-членки за по- пълното оползотворяване на 86-те милиона EUR от структурните фондове, програмирани за изследователска дейност и иновации в периода 2007—2013 г. Тя ще предложи рамка за структурните фондове за периода след 2013 г., която ще бъде в по-голяма степен насочена към иновациите. През 2011 г. тя ще преразгледа рамката за отпускане на държавни помощи.

Инициативата „Съюз за иновации“ ще бъде обсъдена на заседанието на Съвета на 12 октомври (в състав „Конкурентоспособност“) и на Европейския съвет през декември. Напредъкът по нея ще бъде наблюдаван в рамките на управлението на стратегията „Европа 2020“. Състоянието на инициативата „Съюз за иновации“ ще бъде обсъждано на ежегоден конвент за иновациите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар