понеделник, 18 октомври 2010 г.

Антитръст в сектор телекомуникации:Съдът на Европейския съюз - Deutsche Telekom е злоупотребявал на телекомуникационния пазар чрез прилагане на „ценова преса” ("margin squeeze")

Съдът на Европейския съюз  потвърди решение от 2003 г. на Европейската комисия, с което бе установена ценова злоупотреба от страна на Deutsche Telekom, изразяваща се в прилагане на „ценова преса” ("margin squeeze"), чрез която предприятието изхвърля конкурентите си вън от телекомуникационния пазар.


Решението на съда е важно, защото потвърждава действията на Комисията срещу предприятия с господстващо положение, които водят политика на прилагане на ценова преса. Съдът също така подчертава, че решенията на националните регулаторни органи не могат да се използват като щит от предприятията с господстващо положение, и те следва да спазват правилата за конкуренция.

По повод на решението на съда Хоакин Алмуния, вицепрезидент и комисар, отговарящ за политиката на конкуренция заявява:

"Днешното решение потвърди утвърдената политика на Комисията в борбата й срещу предприятията с господстващо положение в мрежовите индустрии, които се поддават на изкушението, да прилагат цени на едро и цени на дребно на такива равнища, че да не позволят на своите конкуренти, които разчитат на достъпа до мрежовата инфраструктура, да покрият разходите си. Тези ценови стратегии възпрепятстват конкуренцията и нарушават правилата за конкуренция в ЕС. Решението е добра новина, както за потребителите, така и за икономиката като цяло, тъй като наличието на ефективна конкуренция в ключовите мрежови индустрии като телекомуникациите или енергетиката, в крайна сметка гарантира не само по-голям избор и по-ниски цени, но и по-голям растеж и заетост.”

В решението на Европейската комисия се установява, че:

От 1998 г. до 2001 г., Deutsche Telekom фактурира на конкурентите си за достъп до така наречените "абонатна линия" или "последната миля " (local loop), свързваща мрежата с домовете на хората - по-висока цена на едро от тази, заплатена от преките й клиенти на дребно. Подобна ценова политика, осъществяване от историческия оператор прави невъзможно развитието на конкуренцията на пазара на дребно в областта на телекомуникациите.

Според ЕК това поведение на Deutsche Telekom представлява злоупотреба от страна на предприятие с господстващо положение на пазара, и е в нарушение на чл. 102 (предишен чл. 82) от ДФЕС.

Комисията налага санкция на Deutsche Telekom в размер на € 12 600 000

В решението на Съда се потвърждава и извода, че одобрението от германските телекомуникационни регулатор RegTP на цените на едро на Deutsche Telekom не освобождава последния от задълженията му да спазва правилата за конкуренция, като определя такива цени на дребно за крайните клиенти, които не водят до ценова преса на пазара.

Съдът също потвърждава и използвания от Комисията тест за установяване на ценовата преса. По-специално, Съдът установява, че злоупотребата на поведението на Deutsche Telekom се отнася до разликата между цените на едро за достъп до мрежата и цените на дребно на крайната услуга.

И накрая, Съдът потвърждава, че решенията на националните органи, прилагащи правилата на ЕС в областта на  далекосъобщенията, по никакъв начин не засягат правомощията на Комисията да установява нарушения на правилата за конкуренция на ЕС.

Какво представлява „ценовата преса”?

Ценова преса


Ценова преса или свиване на маржа е налице, когато цената на едро за достъп до абонатнта линия, наричана още „последна миля” (local loop) заплащана от новонавлизащите оператори, е толкова висока, че те са принудени да искат от своите крайни клиенти по-висока цена на дребно (Цена 2) от цената (Цена 1), която историческият оператор Deutsche Telekom  начислява на своите крайни клиенти-абонати на мрежата. Ако цените на едро за достъп са по – високи от цените на дребно, конкурентите на Deutsche Telekom, дори и да са толкова икономически ефективни, колкото историческия оператор, не биха били в състояние да реализират печалба, защото към цените на едро, те следва да прибавят и други разходи, свързани с дейността им - разходи за маркетинг, за изготвяне на сметки, за събиране на дългове и др.

Чрез начислените цени на едро за достъп до абонатната линия, които са по-високи от цените на дребно, които начислява на собствените си крайни абонати, Deutsche Telekom  de facto пречи на своите конкуренти да предлагат на съпоставими конкурентни цени услуги на крайните клиенти.

Схематично свързаните пазари са представени в долната схема.

Според решението на ЕК, потвърдено и от Съда на Европейския съюз, ценова преса е налице, когато вертикално интегрирана фирма определя твърде високи цени на едро и твърде ниски цени на дребно по такъв начин, че да не позволи на невертикално интегриран конкурент да реализира нормална печалба на пазара на дребно.

Антиконкурентен ефект при прилагане на ценова преса е налице когато:

 Вертикално интегрираната фирма е с господстващо положение на пазара на едро - upstream market и същевременно участва и на пазара на дребно downstream market

 Вертикално интегрираната фирма, притежава съществено съоръжение (мрежовата инфраструктура), без използването на което, конкурентите й не могат да участват на пазара на дребно.

 Няма алтернативен заместител на същественото съоръжение в обозримо бъдеще.

 Равнището на цената на едро и равнището на цените на дребно на услугите, предлагани от господстващото предприятие, не позволяват на конкурента на пазара на дребно да реализира нормална печалба или има наличие на ценова преса.

Решението на съда  ТУК
Няма коментари:

Публикуване на коментар