неделя, 24 октомври 2010 г.

Политика на конкуренция:Познават ли гражданите на Европа правилата за конкуренция

ГД "Конкуренция" публикува резултатите от първото детайлно проучване на широк кръг заинтересованите страни относно техните възгледи за работата на ГД "Конкуренция". Проучването е проведено в две части от две независими организации. Едното е свързано с проучване на мненията на страните, които имат професионално отношение към проблематиката, а второто проучва мнението на гражданите на всички държави членки.

Мнение на гражданите на държавите членки

Гражданите на ЕС до голяма степен споделят целите и ценностите на политиката на конкуренция. Гражданите идентифицират като най-проблемни за конкуренцията; сектор енергетика с 44%, фармацевтични продукти с 25% и сектор телекомуникации с 21%, приоритетни за ГД "Конкуренция", при които  липсата на конкуренция е довела до твърде високи цени.
Проучването разкрива интересни различия в държавите-членки по отнощение на равнището на съществуващите знания и обществения интерес към политиката на конкуренция. Проучването дава подробна информация за възприятията на отделните социално-икономически групи. Тази информация, както и обратната информация от гражданите, за кои теми от политиката на конкуренция те предпочитат да бъдат допълнително информирани, ще позволи на ГД "Конкуренция", - заедно с националните органи за защита на конкуренцията на държавите-членки, – да изработяг по-целенасочена комуникационна политика.
Изследването на гражданите е проведено по телефона от "Галъп Унгария» през ноември 2009 г. Интервюирани са близо по 1000 граждани от всички държави-членки, които на зададени твърдения по отношение на възприятието им за политиката на конкуренция е следвало да посочат следните отговори;
Totally agree - Напълно съгласен             Tend to agree-По- скоро съгласен
Tend to disagree- По-скоро несъгласен   Totally disagree-Напълно несъгласен
I am not qualified to answer - Не съм квалифициран за да отговоря
DK/NA-не знам/няма отговор
И така,познават ли гражданите на България политиката на конкуренция. Какви изводи могат да се направят според дадените отговори при проучването  на следните твърдения.

Конкуренцията между предприятията допринася за по - ниски цени за потребителите

Общо 70 % (напълно съгласни и по-скоро съгласни) от интервюираните граждани са на мнение, че конкуренцията води до ниски цени за потребителите. Този резултат е по-добър от този на Белгия и Унгария, но - е по нисък от средния резулта - 82 %  за Европа 27. Най-високи резултати над 90% имат Ирландия, Кипър и Гърция и Дания. В българия 16 % от интервюираните граждани са заявили, че не са съгласни с твърдението, а 14%, че нямат отговор.

Конкуренцията между предприятията допринася за по-добър избор за потребителите


С това твърдение са съгласни 78% от запитаните български граждани, което е по -добър резултат отново от този на Белгия и Унгария, но също така и от Франция, Румъния и Литва и е близа до средния резултат 82% за Европа 27.

Контролирането на конкуренцията между предприятията на национално и на европейско равнище осигурява повече ползи за потребителите и за цялото общество в страната

На това твърдение 61 % са изразили съгласие, но в същото време около една трета не са били в състояниее да отговорят. И тук България е пред Литва, Румъния, Словакия, Унгария и Белгия.
Познават ли гражданите на Европа правилата за конкуренция, като;
Антитръст
1.Картели

Споразумения за цени между конкуренти не трябва да бъдат разрешавани2.Злоупотреби

Малките предприятия следва да бъдат защитавани от конкуренцията на големите компании
Сливания
Сливанията между големи компании нарушават конкуренцията Държавна помощ

Финансова помощ, предоставена от държавата на компаниите може да даде на тези компании нечестно предимство пред техните конкуренти


Един от въпросите е свързан с изясняване на ролята на медиите при популяризиране на политиката на конкуренция.
На въпроса "Слушали ли сте или чели информация от медиите за политиката на конкуренция през последната година", всеки втори интервюиран дава положителен отговор, което е добър резултат, като се има предвид, че например в Румъния положителен отговор са дали само 29 % от интервюираните граждани. Средният резултат за Европа 27  е само с 8 пункта над резултата за България.

В кои сектори няма конкуренция, според възприятието на гражданите
Интервюираните граждани е трябвало да кажат мнението си за конкуренцията в посочените от тях сектори, чрез следните твърдения;
Цените са твърде високи - ІІ-ра колона
Трудно е или невъзможно да се смени доставчика-ІІІ-та колона
Има много малък избор или почти  няма избор-ІV- та колона
Качеството на продуктите или услугите е незадоволително -V-та колона
Друго-VІ-та колона
 Енергиен сектор
Според европейските граждани в енергийният сектор няма конкуренция, което е довело до високи цени, невъзможност за смяна на доставчиса, липса на избор и незадоволително качество на услугите. 66% от гражданите на България и 70 % от гражданите на Унгария са посочили, невъзможността за смяна на доставчика, като най-голям проблем за конкуренцията на пазара. Същият проблем за конкуренцията е посочен и за пазара на гелекомуникации и интернет. По показател "трудна смяна на доставчика" най-високият показател 60% е за България при средна стойност за Европа 27 - 42%. високи са стойностите и при показателя за възможност за избор и качество. За фармацефтичния сектор 78 % смятат, че цените са твърде високи.

 Фармацевтичен секторТелекомуникации и Интернет
Пълните резултати от двете изследвания са достъпни на адрес:Няма коментари:

Публикуване на коментар