вторник, 26 октомври 2010 г.

Защита на потребителите: Кои пазари не оправдават очакванията на европейските потребители

През 2010 г. ЕК започна проучването на 50 потребителски пазара, за които домакинствата отделят повече от 60 % от бюджета си. Проучването цели  да проследи развитието на пазарите на дребно в Европейския съюз, чрез прилагане на Индекс за развитие на пазарите на дребно.
Индексът се изчислява въз основа на проучване сред потребителите и отразява впечатленията и мненията им за направени от тях скорошни покупки на отделните пазари.
Индексът има за цел да посочи пазарите, които не отговарят в желаната степен на нуждите на потребителите. Той предоставя важна информация за предприемането на действия в областта на отделните политики и допринася в по-общ план за извършваното от Комисията наблюдение на функционирането на единния пазар.

В публикуваното проучване, основната класация на пазарите е направена в съответствие със следните показатели:

- Сравнимост на стоките и услугите.
За потребителите е най-трудно да сравняват офертите на пазарите за банкови услуги, далекосъобщения, водоснабдяване, газоснабдяване и електроснабдяване, свързани с недвижими имоти услуги и правни услуги (включително счетоводни и нотариални услуги). Книгите, списанията и вестниците се отличават с висока степен на сравнимост.

- Доверие на потребителите относно спазването от страна на търговците на дребно на правилата за защита на потребителите:
Пазарите, които се отличават с изключителна степен на недоверие от страна на потребителите, са пазарите „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Коли втора употреба“ и „Услуги, свързани с недвижими имоти“.

- Проблеми и оплаквания.
Пазарите, на които потребителите се сблъскват с най-много проблеми, са „Достъп до интернет“, „Железопътен транспорт“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“. Най-много оплаквания са регистрирани на пазарите на мобилните телефонни услуги, достъпа до интернет, новите коли и текущите банкови сметки.

- Удовлетвореност като цяло и очаквания.
 57 % от европейските потребители считат, че пазарите отговарят на очакванията им. Пазарите, от които потребителите  в най-голяма степен са неудовлетворени, са „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Железопътен транспорт“.

Потребителите в ЕС са най-доволни от културните продукти и услуги.

Индексът отчита още:

- Доколко е лесна смяната на доставчика на услугата, а така също и колко често понастоящем потребителите се възползват от тази възможност. Смяната на доставчика се счита за най-трудна в областта на електроснабдяването, следвано от инвестиционното банкиране, снабдяването с газ и банковите заеми.

- Разлики в цените. Един от основните критерии за извършването на покупка от потребителите е цената и съществуването на значителни разлики в цените на единния пазар може да е знак за фрагментирането на пазара. Индексът показва сериозни разлики в цените в рамките на ЕС. Разликите при цените на услугите са по принцип по-големи в сравнение с тези при стоките, като най-големите разлики се наблюдават при текущите банкови сметки и услугите за достъп до интернет.

Според направените изчисления, в резултат на посочените проблеми и направените оплакваня, европейските потребители са понесли загуби приблизително 0.3 % от БВП на ЕС. Тези средства биха могли да бъдат използвани по по-добър начин за закупуването на по-функционални и иновативни стоки и услуги, което ще осигури така необходимия импулс за икономиката на ЕС.

Основни заключения

- Потребителите дават систематично слаба оценка на три от пазарите на услуги, независимо от размера на страните в ЕС. Те са следните: „Инвестиции, пенсии и ценни книжа“, „Услуги, свързани с недвижими имоти“ и „Доставки на интернет услуги“.

- Трите пазара на стоки с най-лоши резултати са: „Автомобили втора употреба“, „Облекло и обувки“ и „Месо“

- Сред пазарите, получили най-висока оценка, са „Книги, списания и вестници“ и „Културни и развлекателни услуги“.

- Потребителите поставят авиокомпаниите в горната половина на класацията, преди всички останали транспортни услуги дори и в един много труден за отрасъла период.

Следващи етапи

- Европейската комисия ще стартира две пазарни проучвания, за да се анализират в дълбочина причините за сегашното положение и за да се набележат мерки в областта на отделните политики.

Комисията ще предприеме по – задълбочено проучване на пазарите за:
  • Доставки на интернет услуги
Пазарът е на трето място сред най - зле класиралите се пазари, с най-висок процент  проблеми, посочени  от потребителите, на който цените варират в голяма степен в различните части на ЕС. Достъпът до интернет е от ключово значение за приобщаването към цифровото общество и за цифровия единен пазар.

  • Месо
 Един от пазарите на стоки с най-слабо класиране. Месото е често купуван продукт, за който потребителите изразходват голяма част от бюджета си.Няма коментари:

Публикуване на коментар