четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Енергетика:Газовият форум в Мадрид направи преглед на процеса на прилагане на третия енергиен пакет от държавите членки

Европейският регулаторен форум за газ, или Мадридския форум, е създадена с цел обсъждане на въпроси, свързани със създаването на истински вътрешен пазар на газ.

Участници на форума са представители на националните регулаторни органи, правителствата на държавите членки, Европейската комисия, операторите на преносни системи, доставчици на газ и търговци, потребители, потребители на мрежи и обмен на газ.

От 1999 г. Форумът заседава веднъж или два пъти годишно в Мадрид и се организира съвместно с Фондация де Estudios де Regulación.

На поредната 18 та среща, състояла се в Мадрид на 27-28 септември 2010 г. са дискутирани въпроси, свързани с транспониране на Третия енергиен пакет от държавите членки, възникналите проблеми при трансграничните връзки при търговията с природен газ, тарифите при трансграничен обмен на газ, разпределението и управлението на ограничения междусистемен капацитет и други технически и търговски бариери, представляващи пречка пред създаването на напълно работещ вътрешен пазар на газ.

Трети енергиен пакет- транспониране и правоприлагане

При проведените дискусии за изпълнението по транспониране на Третия енергиен пакет от държавите членки форумът заключава:

Форумът приветства информацията, предоставена от Комисията относно транспонирането и прилагането на третия пакет. Форумът подчертава значението на пълното, последователно и навременно прилагане на третия пакет и насърчава Комисията да продължи да подпомага държавите-членки и операторите, в хода на този процес.

В тази връзка в следващите седмици Комисията ще покани държавите членки на информационна среща, на която ще се приеме план и процедури за приемане на рамкови правила и мрежови кодекси за предоставяне и управление на ефективен и прозрачен достъп до трансграничните преносни мрежи.

Форумът изказва задоволство от решението на Комисията, с което тя изисква от ERGEG до края на годината да й предостави общ преглед по държави членки на „транзитните договори” за газ, които са още в сила, заедно с предложение за това как тези договори ще бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС.

Форумът също приветства  свършената работа и планираните следващи стъпки по изготвяне на мрежовите кодекси и предвидените консултации със заинтересованите страни.

Форумът приканва Комисията и регулаторните органи на държавите членки да проучат в тясно сътрудничество с операторите на преносни системи и други заинтересовани страни взаимодействието и взаимозависимостта между всички съответни области при мрежовите кодове и да инициира създаването на целеви модел на газов пазар. Регулаторите на държавите членки следва да са готови да управляват този процес и до края на 2010 г. да представят обща информация относно определението и обхвата на модела и неговото развитие.
Форумът отново подчертава изключителната важност и задължение за държавите членки да спазят срока за транспониране и прилагане на третия енергиен пакет до месец март 2011 г. и приканва операторите на преносни системи да гарантират, че вички споразумения за транзит на газ са приведени навреме и са в  съответствие с изискването за улеснение на прилагането на принципа реверсивен „вход-изход” във всички държави членки.

Форумът приканва регулаторните органи на държавите членки да наблюдават прилагането на Регламент (ЕО) № 715/2009, като обърнат специално внимание на спазването на разпоредбите за прозрачност.

А какво може да се каже за България в контекста на горната информация?
Само това, че  България изостава в този процес и трябва да предприеме смели стъпки на реформи в сектора, за да е в крак с изискванията на Третия енергиен пакет. Трябва да се има предвид, че ако до месец март 2011 г. България не изпълни изискванията на Третия пакет, срещу нея може да започне наказателна процедура за неспазване на европейското законодателство. Някои от най-важните и належащи стъпки могат  да бъдат:
  • Да създаде независим регулаторен орган със силни правомощия;
  • Да приеме "unbundling" модел и да сертифицира независим оператор на преносната система;
  • Да въведе трансгранични реверсивни система "вход-изход" и да определи отделни тарифи за всяка точка вход или изход на преносната система в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от газовия регламент;
  • До месец септември 2011 г да прекрати договорите, които са в противоречие с разпоредбите на Третия енергиен пакет;
  • Тарифите да  важат за всички договори -съществуващи и нови;
  • Според изискването на Третия пакет договорите за "транзит" следва да не се третират различно от договорите за "пренос".
Подробна информация за всички доклади и презентации, изнесени на форума ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар