петък, 22 октомври 2010 г.

Транспорт:Ново европейско законодателство за насърчаване на железопътните товарни превози

В официален вестник на ЕС от 20.10.2010 г. е публикуван Регламент № 913/2010  на Европейския парламент и Съвета от 22.09.2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз.
Регламентът е директно приложим от държавите членки и влиза в сила от 9 ноември 2010 г.

Благодарение на новите правила на Европейския съюз, ще се насърчи развитието на висококачествено управление на железопътната инфраструктура в международен план.

Регламентът има за цел да повиши качеството на железопътната инфраструктура на международно ниво. Предвижда се създаването на девет коридорите за железопътен превоз, свързващи основните промишлени райони на Европа.

Подобряването на операциите на международните коридори за железопътен товарен превоз следва да бъде в резултат на тясно сътрудничество между органите за управление на железопътната инфраструктура по различни оперативни въпроси, като например координация на инвестициите, разпределение на капацитет, управление на движението, централизирано публикуване на условията за достъп, осигуряване на недискриминационен достъп, за да се гарантира лоялна конкуренция между участниците на пазара.и др.

Защо е необходим този регламент?


Международният товарен железопътен транспорт не е ефективен през последните години, поради липсата на достатъчно сътрудничество и доброволната координация между органите за управление на инфраструктурата на отделните държави членки, което реално възпрепятства  подобряването на нивото на предлаганите услуги. Регламентът има за цел да подобри трансграничното сътрудничество и координация, за да се даде нов тласък на сектора на товарните превози по основните международни железопътни коридори. Секторът следва напълно да се възползва от съществуващите инициативи за модернизиране на железопътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа и политиката на сближаване и за мобилизиране на европейския железопътен трафик и управление на железопътното движение (ERTMS).

Пълната експлоатация на железопътните коридори ще доведе до по-голям капацитет за превоз на товари по тези маршрути, като ще даде възможност на операторите да предлагат по-добри услуги, по отношение на повишената точност и по-кратко време на пътуване. Това ще спомогне железопътния превоз на товари да се конкурира по-добре с другите видове транспорт.

Каква е основната задача за България в този процес?


Според Приложението към регламента България до 10.11.2013 г. в сътрудничество с Чехия, Австрия, Словакия, Унгария, Румъния и Гърция следва да участва в създаването на железопътен коридор № 7:

                       Букурещ-Констанца-Прага-Виена/Братислава


                       -Будапеща-Видин-София-Солун-Атина

Няма коментари:

Публикуване на коментар