понеделник, 15 юли 2013 г.

Антитръст: Комисията преразглежда правилата "De Minimis" за забранените споразумения


Член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) забранява споразумения, които имат за цел или резултат ограничаване на конкуренцията на пазара. В същото време Известие на Комисията относно споразуменията с незначителен ефект ( de minimis), които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, прието през 2001 г. (чл. 101 от ДФЕС) определя  количествени прагове, които представляват стойност  на пазарни дялове, под които се счита, че не е налице сериозно ограничаване на конкуренцията.
С определените прагове се създава правна сигурност на предприятията, чиито пазарни дялове не превишават 10% за хоризонтални споразумения между конкуренти, или 15% за вертикални споразумения, които не са преки конкуренти. Трябва обаче да се има предвид, че ако  едно споразумение съдържа т.н „твърди ограничения“ hardcore restriction, които винаги водят до съществено ограничаване на конкуренцията на пазара, то в такъв случай предприятията не биха могли да се възползват от освобождаване от отговорност.
Предложението на Комисията има за цел да осигури съгласуваност на Известието  с други наскоро преразгледани правила за конкуренция, по-специално актуализираните през 2010 г. вертикални и хоризонтални регламенти за групово освобождаване и с решението  на Съда на Европейския съюз (СЕС) от месец декември 2012 г. по делото Expedia (дело C-226/11 Expedia).
Делото Expedia е по повод на преюдициално запитване от френски съд, който повдига   въпроса за това дали споразуменията, насочени към ограничаване на конкуренцията по  „цел“ , които отговарят на праговете за „минимален ефект“ са извън приложното поле на член 101 (1) . Решението на СЕС по делото  Expedia гласи, че:
"Член 101, параграф 1 от ДФЕС и член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 [ЕО] и 82 [ЕО], трябва да бъдат тълкувани в смисъл, че допускат национален орган за защита на конкуренцията да прилага член 101, параграф 1 ДФЕС по отношение на споразумение между предприятия, което може да засегне търговията между държави членки, но което не достига определените от Комисията прагове в нейното Известие относно споразуменията с незначителен ефект, при условие че това споразумение съставлява съществено ограничение на конкуренцията по смисъла на тази разпоредба."
В тази връзка, предвид разяснението на  Съда на ЕС, Комисията поддържа становището, че праговете за пазарните дялове няма да се  прилагат  за  споразумения,  които  имат  за  цел предотвратяване, ограничаване или нарушаването на конкуренцията в рамките  на вътрешния пазар.
Например, при хоризонтални  споразуменията между конкуренти:
Комисията  няма  да  прилага  праговете спрямо  споразумения,  съдържащи  ограничения,  които  имат  за  цел  пряко  или  косвено да доведат до:

а) определяне на цените, на които се извършват продажби на продукти на трети  страни; 
б) ограничаване  на  производството  или  на  продажбите;  или 
в) разпределяне  на  пазарите  или  на  клиентите.

По  същия  начин, Комисията  няма  да  прилага  тези прагове  за пазарни дялове спрямо споразумения, съдържащи някое  от  ограниченията,  определени  или  включени  като  особено  сериозни („твърди“)  ограничения (hardcore restrictions) в  някой  от  действащите  или  бъдещи  регламенти  на  Комисията  в областта на груповото освобождаване, които като цяло се смятат от Комисията за ограничения по цел. 
Мнението на Комисията е, че антиконкурентни споразумения, съдържащи ограничения по „цел“ винаги следва да се  смятат, че водят до  значително ограничаване на конкуренцията.
Европейската комисия очаква коментари по предложението  за преразглеждане на насоките   (de minimis ). Предложеният за обсъждане документ  има за цел да актуализира действащото  известие като отчете последните развития в съдебната практика на  СЕС.
Коментари и становища могат да се изпращат  до ЕК до 03 октомври 2013 г.
След отчитане на направените предложения, Комисията ще приеме ново Известие  през 2014 година.
Начинът за изпращане на мнения и документът за становище  може да се видят ТУК.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар