събота, 6 юли 2013 г.

Енергетика: Каква е процедурата за сертифицирането на ОПС

Вчера  Европейската комисия съобщи, че започва  антитръстово производство срещу БЕХ и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ за установяване на евентуална злоупотреба с господстващо положение на газовия пазар.  Това е втория антитръстов случай в сектор енергетика. През месец декември миналата година започна антитръстово разследване отново срещу БЕХ за евентуална злоупотреба на пазара за електроенергия. Към тези случаи трябва да се добавят и двете наказателни процедури срещу България, които вече са на трета фаза, а именно заведени дела пред Съда на ЕС, заради забавено транспониране на разпоредби от директивите на  Третия енергиен пакет за вътрешния пазар на електроенергия  и вътрешния пазар на природен газ. За съжаление тази поредица от дела ясно сочи, че на българския енергиен пазар има проблем, че липсва енергиен пазар, че либерализацията боксува и на пазара липсва ефективна конкуренция. В крайна сметка това всичко е във вреда на потребителите, които  не са защитени и не им е гарантиран избор на доставчик.
Без предприемането на сериозни реформи в енергийния сектор България ще продължава да губи репутацията си на държава, която е в състояние да прилага европейското законодателство в енергийния сектор. И не само това! Ще продължава да бъде обект на санкции и разследвания. Защото целта е ясна - до 2014 г. трябва да се изгради европейския вътрешен енергиен пазар и България като държава членка на ЕС трябва така да трансформира енергийния си пазар, че той да се впише безпроблемно в един по широк - на първо време регионален пазар, а в по дългосрочна перспектива да бъде равнопоставен участник в единния вътрешен пазар.
За съжаление засега в България само се говори как енергийния сектор е в колапс, как има огромни дисбаланси в системата и как страната е драматично закъсняла с либерализацията на енергийните пазари – за електроенергия и природен газ. Една от горещите теми отново е свързана с отделянето на ЕСО от НЕК, а да не забравяме това се отнася и за „Булгартрансгаз“. Въпросът за ефективното отделяне на операторите на преносни системи стои на дневен ред още с влизането в сила (3 март 2011 г.) на Третия енергиен пакет. Без ефективното отделяне при спазване на критериите, заложени в директивите за електроенергия и газ, либерализацията и изграждането на ефективен конкурентен пазар са обречени на неуспех. Ключов момент в процеса на либерализация е отделянето на операторите на преносни системи (ОПС) от компаниите майки и превръщането им в независими играчи на пазара, които да гарантират равнопоставен достъп до инфраструктурата както на действащите, така и на потенциалните конкуренти. На България постоянно се напомня от ЕК, че в съответствие с директивите от енергийния пакет, тя трябва да отдели операторите на преносни системи (енергия и газ) и да ги направи независими от производителите и доставчиците в рамките на вертикално интегрираното предприятие, към което принадлежат. Още на 15 ноември 2012 г. ГД „Енергетика“ представи анализ на развитието на единния енергиен пазар, който включва и препоръки към всяка от държавите членки. Една от препоръките към България, (която се повтаря и през 2013 г.) е да побърза със сертифиццирането на операторите на преносни системи (ОПС).
Има се предвид, че съгласно член 10 от Директива 2009/72/EC (Директива за електроенергията) и Член 10 от Директива 2009/73/EC (Газова директива) в комбинация с разпоредбите на член 3 от Регламент (ЕО) № 714/2009 (Регламент за електроенергия) и член 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 (Газов регламент), операторите на преносни системи следва да бъдат одобрени и определени като такива след процедура по сертифициране. Процедурата за сертифициране, както е предвидено в споменатите по-горе разпоредби, се прилага за всички оператори на преносни системи от сектора за електроенергия и газ.
Чрез процедурата за сертифициране се цели да се провери дали ОПС отговаря на  разпоредбите, заложени в двете директиви, т.е. член 10 (2) или за отделяне Член 11 и член 9 от Директивите за електроенергия и природен газ. Позоваването на Член 9, предполага, че в рамките на процедурата за сертифициране, трябва да се установят лицето или лицата, упражняващи (а) контрол върху ОПС и дали са спазени всички правни разпоредби, в зависимост от избрания модел,  при възлагането на задачите на ОПС. Що се отнася до понятието за контрол, Директивите се позовават на определението за контрол в Регламента за сливанията на ЕК.
Основните документи, с които трябва да се съобразява всяка държава членка при сертифициране на ОПС са следните:
1. Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, ОВ L 211/55 от 14.8.2009 г..
2. Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, ОВ L 211/94 на 14.8.2009 г..
3 Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. на условия за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 г., ОВ L 211/15 от 14.8.2009 г.. 
4.Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условия за достъп до газопреносни мрежи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005, ОВ L 211/36 от 14.8.2009 г..
5 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия, ОВ L 24/1, 29.1.2004 г.
Според изискванията, заложени в двете директиви, националният регулаторен орган (НРО) следва да приеме предварително решение за сертификация в рамките на четири месеца след уведомление, получено от ОПС. Или т.н "предварително решение“. След това НРО е длъжен, съгласно член 10 (3) от Директивите за електроенергия и газ да уведоми незабавно Комисията като представи цялата необходима информация, на която се основава решението. Комисията, след като направи прегред на изпратеното уведомление, следва да даде становище доколко са спазени изискванията на директивите. НРО  трябва да се съобрази в максимална степен с изразеното становища на Комисията, преди да вземе окончателно решение за сертифициране на ОПС. Окончателното решение за сертифицирането на ОПС се публикува в Официален вестник на ЕС, с което на практика се счита, че процедурата е приключила успешно.
Според разпоредбите, заложени в двете директиви, Комисията има задължението да разглежда всяка нотификация от НРО в рамките на два месеца от постъпване на уведомлението. Този срок може да се удължи с два месеца, ако Комисията поиска становище по постъпилата нотификация от Aгенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АCEР).
Ако Комисията не излезе с решение в този срок се счита, че нотификацията има мълчаливо одобрение.
В съответствие с процедурата за сертифициране, НРО и Комисията имат право да изискват от операторите на преносни системи и / или предприятията за производство / доставка всякаква информация, необходима за изпълнение на задачите и извършване на  оценката от страна на НРО и на Комисията, възложени в контекста на сертифицирането. Регулаторните органи и Комисията са обвързани със задължение за поверителност в съответствие с член 10 (8) от Директивите за електроенергия и природен газ.
За да се повиши ефективността на процеса на уведомяване, националните регулаторни органи следва да гарантират висока степен на прозрачност и предвидимост. За да подпомогне този процес и да гарантира  гладкото протичане на процедурата по сертифициране на ОПС,  Комисията изработи практически насоки, в които разяснява как тя ще разглежда и оценява постъпилите уведомления за сертифициране на преносните оператори. В насоките се обяснява общата правна рамка, приложима за уведомленията за сертифициране и информацията, която трябва да бъде предоставена от националните регулаторни органи на Комисията.
Освен това с цел да подпомогне държавите-членки в транспонирането и прилагането на Директивите за електроенергия и газ, Комисията публикува работен документ, в който  подробно разяснява и тълкува разпоредбите и възможните модели за отделяне. Процедурата за сертифициране налага строги законови срокове както за националните регулаторни органи, така и на ЕК. Тези срокове поставят пред участниците в сертифицирането редица предизвикателства по отношение на документите, езика, наименованията и най-вече по отношение на ефективната комуникация между НРО, ЕК и АСЕР.
Практическите насоки на ЕК целят  да разяснят и улеснят процеса на уведомяване, за да се осигури ефективно прилагане на административните процедури, което в крайна сметка да й даде възможност да обоснове своите становища по предложенията на НРО за сертифициране на ОПС и то в определените кратки законови срокове.

Какви са изискванията на Комисията:
Относно подаването на документи / информация на Комисията
Комисията следва да получи пълен достъп до текста на предварителното решение на националния регулаторен орган, както и до всички документи, въз основа на които той е направил преценката си, за да излезе със становище по направеното уведомление за сертифициране и да прецени доколко ОПС отговаря на заложените в директивите критерии.
За да се структурира информационния  поток по-добре, Комисията препоръчва НРО да окомплектова предварителното си решение с попълнен въпросник, в който да се посочва специфична информация относно избрания модел за отделяне заедно с необходимите документи, доказващи наличието на ефективно отделяне.
НРО може да предостави и допълнителна информация, ако счете, че тя може да послужи за по-добрата и обективна преценка на Комисията по предложението за сертифициране на ОПС. В този случай, НРО трябва да изброи тези допълнителни документи / информация, да представи кратко описание на съдържанието им и да обясни защо смята, че тази допълнителна информация / документи са от значение за оценката на предложението за  сертифициране. Към документите за сертифициране следва да бъде приложен и надлежно попълнен въпросник, към който се прилагат всички основни документи и всякаква допълнителна информация /документи. Това е необходимо, за да се гарантира, че Комисията получава цялата информация, необходима за оценката й. Въпросникът също така гарантира, че информацията ще е съгласувана и стандартизирана, по отношение на информацията, която Комисията ще използва за основа при изработване на своето  мнение / решение.
Освен това, ако Комисията счете, че за някои документи / информация трябва да се потвърди тяхната достоверност, тя може да изготви искане за предоставяне на информация директно от ОПС, предприятията за производство или доставка и др. Тази информация е необходима, за да даде възможност на Комисията да провери доколко  операторите на преносни системи отговарят на критериите за отделяне, изброени в разпоредбите за отделяне от директивите. Комисията разполага с широка свобода на преценка, но също е обвързана и с принципа на пропорционалност. Процедурата за сертифициране не предвижда възможност за спиране или прекъсване на крайния срок, в който  Комисията следва да приеме решение или становище.
Поради това исканата информация трябва да бъде достатъчна и представена  преди законовия срок, предвиден от процедурата за сертифициране, за да може Комисията да ги вземе в предвид при изготвяне на становището / решението.
 

Предварителни консултации
С цел да улесни процесът на сертифициране Комисията препоръчва НРО да предприеме стъпки на предварително обсъждане с ГД „Енергетика“ на подготвяното уведомление, преди официалното му изпращане за разглеждане от Комисията.
Според ГД "Енергетика" този предварителен подготвителен етап е важна част от процеса на разглеждане на уведимлението, тъй като той дава възможност на НРО и Службите на Комисията неофициално да обсъдят планираната нотификация и по-специално обхвата на информацията, която трябва да бъде представена. Целта на предварителните дискусиите по планираното уведомление е да насочи  НРО как да изпрати до ОПС целенасочени искания за информация, така че да се намали административната тежест за операторите на преносни системи. Освен това по този начин ще се улесни планирането и изработването на самото уведомление.
Все с оглед на бързото и ефективно изготвяне на уведомлението, Комисията препоръчва на НРО да започне първоначалната подготвителна дискусия възможно най-бързо след откриване на процедура по сертифициране, но най-малко шест седмици преди уведомлението да бъде изпратено на  Комисията. Подготвителните дискуси е добре да започнат с представяне на проект на попълнен въпросник и кратко описание на съответствието / липса на съответствието на операторите на преносни системи с изискванията на член 9, от Директивите за електроенергия и газ, (където е възможно, на английски език).
Размерът и формата на предварителните контакти ще зависят от сложността на въпросите свързани със сертифицирането. Във всички случаи ГД "Енергетика“ препоръчва подготвителната среща между нея и НРО да се провежда най-малко три седмици преди подаване на уведомлението въз основа на проект с попълнен въпросник.

Сътрудничество с ACEР
По принцип Комисията има задължението да се произнесе в рамките на два месеца след получаване на уведомлението от страна на НРО, но трябва да се има предвид, че при възникнали сложни въпроси по отношение на съответствието на ОПС с критериите от директивите, тя има право да поиска  становище от ACEР по предварителното решение от НРО.
АСЕР има срок от два месеца да се произнесе по исканото от Комисията становище. По този начин процедурата  за сертифициране пред ЕК се удължава с още два медсеца или става общо четири месеца. Съответните разпоредби в директивите и регламентите на Третия енергиен пакет  не уточняват в кои случаи Комисията може да поиска становището на AСЕР. Комисията има широко право на преценка в това отношение. Когато отправя искане за становище на ACER, ГД "Енергетика“ следва да се съобрази със специфичните правомощия на AСЕР и да поиска експертиза, както е посочено в Регламент № 713/2009.
В случай, когато Комисията иска становище от АСЕР тя уведомява и  НРО и изпраща писмо до директора на ACEР. Писмото трябва да  съдържа предварителното  решение и въпросника, предоставени от НРО. Тя също така трябва да уточни  кога изтича крайният срок за становище или решение на Комисията. В правомощието на Комисията е да поиска от ACEР да представи становището си по предварително решение или по конкретен въпрос, свързан с решението за сертифициране, най-малко три седмици преди крайния  срок.

Прозрачност на становището на Комисията / решение
За да гарантира прозрачността на процеса на сертифициране, Комисията публикува неповерителна версия на своите становища / решения на оригиналния език, както и на английски език на интернет страницата си. Преди публикуването Комисията изисква от НРО да посочи дали решението съдържа поверителна информация.

Регистрация на уведомленията
Уведомленията, както и всички придружаващи документи трябва да се представят чрез системата за регистрация на Комисията, създадена  за целите на процедурата по сертифицирането.
 
Езици 
В съответствие с член 2 от Регламент № 1 за определяне на езиковия режим, документи, които дадена държава-членка или лице, което е обект на юрисдикцията на държава-членка изпраща на институциите на ЕС могат да се изготвят на всеки един от официалните езици, избрани от подателя. Отговорът се изготвя на същия език. От това следва, че уведомленията могат да се подават на всички официални езици на ЕС. Становището на Комисията / решение ще бъде издадено на оригиналния език на уведомлението. НРО може да се откаже от правото си да получи мнение / решение на оригиналния език на сертифицирането и да избере друг език (английски например). В отговор на  строгите законови срокове, в рамките на които Комисията е длъжна да издаде мнение/решение по уведомлението за сертифициране и с оглед на административната ефективност, където е възможно ЕК приканва  НРО да прилага и на английски език предварителното решение и отговорите по въпросника. В допълнение, за да се подготвят преводите, НРО трябва да предостави списък на документите, приложени към заявлението за сертифициране на английски език и възможно най-скоро, преди официалното уведомление, да изпрати на Комисията всички необходими придружаващи документи.
В хода на предварителните контакти, във връзка с предстоящото нотифициране, НРО следва да  информира Комисията, за езика на уведомлението, приблизителния брой страници на предварителното решение и приблизителния брой на страниците на попълнения въпросник, както и броя на страниците на приложените  документи. Освен това, където е възможно, НРО следва да отбележи в текстовете на предварителното  уведомление използваните и приложени към уведомлението документи, които са послужили за преценката му.

Правила за поверителност
Член 10 на директивите за електроенергия и природен газ изисква от Комисията и НРО да запази поверителността на получената информация. С цел да се защити поверителната информация и да се даде възможност на ЕК ефективно да обработи документите, националните регулаторни органи следва  да маркират ясно  всяка информация, която е поверителна както в предварителното уведомление, така и в приложените документи.

Ролята на Въпросниците 
Въпросниците имат за  цел да спомогнат при описването на  информацията, която е необходима на Комисията, за да може тя да направи оценка на предварителните решения на НРО при процедурата по сертифициране. Въпросите са основани единствено на съществуващите разпоредби от директивите за електроенергия и  газ, както и на Регламента за сливанията, към които двете директиви препращат.
Въпросникът съдържа три отделни групи въпроси за всеки от трите модела за отделяне, въведени от Директивите за електроенергия и природен газ, а именно Разделяне на собствеността (OU), Независим системен оператор (ISO) и Независим оператор на преносна мрежа (ITO) модел. Критериите, на които трябва да отговарят независимите ОПР в зависимост от избрания модел за отделяне вече са описвани в този блог ТУК
Въпросниците могат да се видят ТУК:

Бъдещо преразглеждане
ГД "Енергетика" се ангажира да сподели опита, придобит в процеса на уведомяване и опита, придобит при прилагане на въпросниците чрез регулярен диалог с националните регулаторни органи и други заинтересовани страни. Когато е подходящо в съответствие с натрупания опит по прилагане на въпросниците, службите на Комисията може да преразгледат практическите насоки, за да се отразят промените в законодателните, тълкувателни и административни мерки. С оглед на този опит Комисията може да нарави преоценка на необходимостта от обвързващи насоки, издадени в съответствие с член 3, параграф 5, на регламентите за електроенергията и природния газ.

Гореописаната процедура дава ясна представа, че  отделянето и сертифицирането на ОПР е дълъг и сложен процес.  В най - добрия случай тя може да отнеме 6 месеца, а при сериозни бележки от ЕК този срок може да се проточи и до една година. Затова е належащо България да предприеме сериозни и бързи стъпки по отделянето и сертифицирането на ОПС за електроенергия и газ, ако не иска да бъде нарочена и санкционирана като държава, която не е способна да въвежда и спазва европейското законодателство в енергийния сектор.
И трябва да е пределно ясно, че тази сложна процедура по сертифициране на ОПС може да се проведе само от един наистина независим енергиен регулатор с високо квалифициран, знаещ и можещ експертен състав, каквито са и  изискванията на Третия енергиен пакет.
  Процедурата по сертифициране е представена най-общо в долната схема. Няма коментари:

Публикуване на коментар