петък, 5 юли 2013 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу Българския енергиен холдинг и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“Европейската комисия  съобщи, че открива официална процедура за разследване срещу Българския енергиен холдинг (БЕХ), за да установи дали чрез дъщерните си дружества „Булгаргаз“ – доставчик на газ  и „Булгартрансгаз“, управляващ  газовата инфраструктура, може да възпрепятства достъпа на конкуренти до ключови газови инфраструктури в България, което може да е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
Комисията има опасения, че българският исторически енергиен оператор  БЕХ и дъщерните му дружества злоупотребяват с господстващо си положение на пазара на природен газ в България, в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
По-специално, Комисията е загрижена, че тези компании могат да пречат на достъпа на потенциалните конкуренти до българската газопреносна мрежа и до газохранилището, като изрично или мълчаливо отказват или забавят достъпа на трети страни. В допълнение, тези компании могат да предотвратяват достъпа на конкуренти до главния газопровод за внос, като резервират капацитет, който не се използва постоянно, без да го освобождават отново на пазара. Нито една компания (потенциален конкурент) не би могла да се конкурира с "Булгаргаз" на българския пазар за доставка на газ, ако няма достъп то  тази ключова инфраструктура.
Подобни практики ограничават конкуренцията и може да доведат до по-малък избор и по-лоши условия за доставка на газ, в крайна сметка до увреждане на интересите на потребителите в ЕС.

Повече информация за започналото разследване, ще бъде достъпна в публичния регистър на уебсайта на ГД „Конкуренция“ на  Комисията, под номер на делото 39849 газ БЕХ.
Няма коментари:

Публикуване на коментар