вторник, 30 юли 2013 г.

ЕК предлага общи принципи за колективни искове за обезщетение


В Официален вестник на ЕС от 26 юли 2013 г. е публикуванаот 11 юни 2013 година

за общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение в държавите членки, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз

Целта на препоръката е да улесни достъпа до правосъдие на физически и юридически лица при нарушения на правата им, предоставени съгласно правото на Европейския съюз. Възможността  частни  лица  да  предявяват  искове на основание нарушаването на тези  права  допълва  правоприлагането от страна на публичните органи. Когато в препоръката се  говори  за  нарушение  на  правата, предоставени  съгласно правото на Съюза, това се отнася за всички ситуации, в които нарушението на правилата, установени на равнище Европейски съюз, причинява или е вероятно да причини  вреди на физически или  юридически лица. Областите, в които могат да се предявяват колективни искове за защита на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз, от страна на частноправни субекти са: защитата на потребителите, конкуренцията, опазването на околната среда, защитата на личните данни, законодателството в областта на финансовите  услуги  и  защитата  на  инвеститорите. 
Принципите,  представени  в публикуваната препоръка, следва  да  се  прилагат  хоризонтално и  по еднакъв  начин  в изброените области, но също така във всяка друга област, в която колективните искове за преустановяване на нарушения или колективните искове за обезщетение, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския  съюз,  биха  били  уместни.

За да се осъществи  тази цел ЕК препоръчва на всички държави членки да разполагат със системи за колективна защита на национално равнище, които следват едни и същи основни принципи на цялата територия на Съюза, като се отчетат правните традиции на държавите членки и необходимостта от предотвратяване на злоупотребите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар