вторник, 16 юли 2013 г.

Антитръст: Комисията заподозря водещи световни инвестиционни банки в картел при суаповете за кредитно неизпълнениеЕвропейската комисия съобщи, че е информирала 13 инвестиционни банки, които са  едни от най-големите инвестиционни банки в света  и ISDA и Markit, относно  своето предварително заключение, че те са нарушили  антитръстовите правила на ЕС, които забраняват антиконкурентни споразумения на пазара. Според Комисията банките са съгласували поведението си, за да предотвратят навлизането на борси на пазара на кредитни деривати между 2006 и 2009 година.
В специално изявление по случая заместник-председателят на  ЕК, отговарящ за политиката за конкуренцията Хоакин Алмуния заяви: "Това би било неприемливо, ако банките колективно блокират борсите, за  да защитават своите приходи от извънборсовата  търговия  с кредитни деривати. Извънборсовата търговия е не само по –скъпа за инвеститорите в сравнение с борсовата  търговия, но тя е предразположена и към системни рискове."

Изложението на възраженията е изпратено до 13 банки -  Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, както и до International Swaps and Derivatives Association (ISDA) и доставчик на услуги за данни Markit.
При проучването по случая ЕК установява, че между 2006 г. и 2009 г., Deutsche Börse и Chicago Mercantile Exchange са се опитали да навлязат в бизнеса с кредитни деривати. За тази цел те се обръщат към  ISDA и Markit с искане да получат необходимите лицензи за данни и индексни модели за сравнение, но банките  контролиращи тези органи са ги инструктирали да предоставят лиценз само за "извън-борсова търговия " over-the-counter (OTC), а не за търговия на борсата. Няколко от инвестиционните банки също се  опитали  да възпрепятстват  борсите и по други начини, например чрез координиране на избора на предпочитаната от тях клирингова къща.
Предварителното становище на Комисията е, че банките са действали съгласувано,  за да изключат борсите от пазара, защото са се  страхували, че ще се намалят приходите им от борсовата търговия.

Какво представлява пазара на суапове за кредитно неизпълнение credit default swaps ("CDS")

Суап за кредитно неизпълнение е дериват, който осигурява определена форма  на  застраховка  срещу  риска  от  неплащане  по  кредит  от  страна  на  дадено  дружество  или  правителство.  Срещу  годишна  премия  купувачът  на  суап  за  кредитно  неизпълнение  получава  от  продавача  защита  срещу  риска  от  неизпълнение  на  съответното  трето  лице.  Ако  съответното  трето  лице  не  изпълни  задълженията  си  по  кредита,  продавачът  на  защита  изплаща  на  купувача  номиналната  стойност  на  инструмента  срещу физическата  доставка  на  съответния  инструмент,  макар  че  сетълментът  може  да  се  извърши  и  с  парични средства. CDS се използват от инвеститорите за хеджиране и при инвестиране.
В периода на антитръстовото разследване (2006-2009) ЕК установява, че извънборсовата търговия на  CDS се осъществява чрез двустранно договаряне. Обикновено при извънборсовата търговия някоя инвестиционна банка действа като посредник между предлагането и търсенето на пазара за кредитни деривати, като обещава  да бъде продавач за всеки купувач и да бъде купувач за всеки продавач. Докато при борсовата търговия механизмът на търговия е противоположен, а именно чрез платформа, която среща търсенето и предлагането и реално се осъществява търговията чрез борсата. Търговията с кредитни деривати на борсата е по – евтина и крие по-малък риск в сравнение с извънборсовата търговия.
Според анализа на ЕК през 2013 г. брутната условна стойност е почти 2 милиона активни договори за CDS, което надвишава 10 трилиона евро(източник: DTCC). Предвид значението на финансовите пазари за реалната икономика, освен антитръстовите разследвания, Комисията работи и за подобряване на регулирането на CDS и други производни, чрез създаване на нови правила за по-ефективни,по-устойчиви и по-прозрачни финансови пазари в Европа.

История на разследването

Комисията започна антитръстово разследване през април 2011 г. за установяване на евентуално нарушение на чл. 101 от  Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява антиконкурентни споразумения.
Сега с изпращането на  изложение на възражения, Комисията предприема следващата формална стъпка, при която страните се запознават с предполагаемите  нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Засегнатите предприятия могат да поискат достъп до документите по преписката и устно изслушване, при което да представят своето становище по случая пред  Комисията и представители на националните органи по конкуренция.
Ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията заключи, че са налице достатъчно доказателства за нарушение, тя може да постанови  решение, с което да изиска прекратяване на забраненото  поведение и да наложи санкция в размер до 10% от годишния световен оборот на компанията.
Повече информация за случая можете да намерите на уебсайта на ГД „Конкуренция“ на ЕК в публичния  й регистър под номер на делото 39745.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар