четвъртък, 4 юли 2013 г.

Стартира уебсайт със сравнителни показатели за единния пазар по държави членкиОт днес започва да функционира лесно достъпна онлайн система обзор на напредъка в областта на единния пазар по държави членки. Обзорът включва подробни доклади за 13 инструмента за управление, включително мониторинг на правилното транспониране на директиви на ЕС, анализ на процедурите за установяване на неизпълнение на задължения, мрежи за административно сътрудничество и различни услуги за предоставяне на информация и разрешаване на проблеми.

Обзорът на напредъка в областта на вътрешния пазар за 2012 – 2013 г. има за цел да даде обща представа за действителното положение в държавите членки. Той обхваща резултатите, постигнати от държавите от ЕС, но включва и примери за трудностите, с които гражданите и предприятията продължават да се сблъскват при упражняване на правата си в Съюза.
Долната диаграма в цветовете на светофар представя накратко резултатите на отделните държави по отношение на инструментите за управление, за които е извършен мониторинг.
Според диаграмата държавите с най-добри общи резултати са: Естония, Швеция, Австрия, Обединеното кралство, Германия, Кипър, Литва, Унгария, Дания, Малта и Финландия, които нямат „червени светлини“. Две други държави, Люксембург и Нидерландия, имат само по една „червена светлина“, но тя се компенсира от съответно 7 и 5 „зелени светлини“.
България има две „зелени светлини“ – по инструментите транспониране и EU - Pilot, но изостава с три „червени светлини“ по инструментите – информационна система за вътрешния пазар, EURES и единични звена за контакт.
Кратко описание на основните наблюдавани инструменти
Транспониране
През последните шест месеца държавите членки са успели да поддържат ниско равнище на процента на директивите за вътрешния пазар, които не са включени навреме в националното право – 0,6 %. Някои от страните са положили огромни усилия и са отбелязали забележително подобрение на резултатите си — добро постижение, особено като се има предвид настоящата икономическа криза.
Нарушения
Средният брой на текущите процедури за установяване на неизпълнение на задължения в областта на единния пазар е спаднал леко от 31 на 30 на държава, което показва бавна, но устойчива тенденция на намаление.


СОЛВИТ е онлайн мрежа за разрешаване на проблеми, свързани с неправилно прилагане на правилата за вътрешния пазар. Тя е съумяла да поддържа висок процент на разрешените проблеми - 89 %, като същевременно е намаляло времето за разглеждане на случаи. Португалия и Обединеното кралство са се справили успешно по отношение на бързината на разглеждане и дела на разрешените проблеми. Чешкият СОЛВИТ център може още да подобри работата си.

Уебсайтът „Вашата Европа“ предоставя обширна многоезична информация на обществеността и достъп до помощ за граждани и предприятия, които възнамеряват да извършват трансгранична дейност в рамките на Европейския съюз. Интересът към „Вашата Европа“ и неговото използване се увеличават бързо – за една година броят на посещенията на уебсайта почти се е удвоил до над 4 милиона. Най-посещавани са разделите за работа (за гражданите) и управление (за предприятията). Гърция и Нидерландия могат да популяризират в по-голяма степен „Вашата Европа“ и да допринесат повече за съдържанието му.

В Директивата за услугите се предвижда създаването на единични звена за контакт във всички държави от ЕС. Единичните звена за контакт са онлайн портали за електронни административни услуги, които предоставят информация за правилата и формалностите, които се отнасят до дейностите по предоставяне на услуги, и дават възможност за извършване на съответните административни процедури онлайн. Всички държави членки вече са създали поне „единични звена за контакт от първо поколение“. Същевременно голяма част от тях и особено България трябва да увеличат усилията си, за да гарантират, че техните звена отговарят на нуждите на потребителите. От друга страна Обединеното кралство, Нидерландия и Дания са постигнали отлични резултати в тази област.

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) дава възможност за обмен на информация между националните администрации в областта на професионалните квалификации, услугите и командироването на работници. Използването ѝ е нараснало с 24 % през последната година, но органите в отделните държави трябва да спазват в по-голяма степен взаимно договорените срокове и да последват примера на Естония, Малта и Испания, които отговарят на заявки за информация в най-кратки срокове.

Чрез проекта EU Pilot се насърчава разрешаването на ранен етап на проблеми, свързани с правото на ЕС, между Комисията и държавите членки. Целевият показател за средното време за отговор от държава е 70 дни. Три страни – Белгия, Франция и Испания – са надхвърлили този показател.

Предвид икономическата ситуация платформата и мрежата за предоставяне на информация, съвети и услуги за намиране на работа EURES е използвана повече през 2012 г. (над 2 млн. посещения на месец) и така е допринесла активно за намаляване на дисбалансите на пазара на труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар