неделя, 21 юли 2013 г.

Държавна помощ:ЕК предлага адаптирани към банковата криза правила за държавна помощЕК съобщи, че  въвежда  временни кризисни правила за държавна помощ, чрез които ще прави оценка на  публичната  подкрепа за финансовите институции по време на криза. Основните промени на правилата имат за цел да подобрят процеса на преструктуриране и създадат равнопоставеност между банките. По-специално, от банките ще се изисква да изработят работещ план за преструктурирането си или организирана ликвидация, преди да се приложат мерките за рекапитализация или за защита на активи. Освен това, в случай на капиталови дефицити, като първа мярка ще се изисква от собствениците на банките и подчинените кредитори да дадат принос и се ангажират с проблемите на банката преди тя да поиска публично финансиране. Целта е да не се използват и харчат парите на данъкоплатците за спасяване на банките.
Предложените правила се основават на най-добрите практики от последните години, извлечени от опита  по прилагане на мерките за спасяване на банките  и тяхното преструктуриране.
Новите адаптирани правила за държавна помощ за банките в криза ще влязат в сила от 1 август 2013. Те заменят съобщението от 2008г. и включват и останалите кризисни правила.
Основните промени в сравнение със съществуващия режим са:
Ефективен процес на преструктуриране: По принцип, банката трябва да разработи план за преструктуриране, включително план за набиране на капитал, който убедително да показва как банката ще стане печеливша в дългосрочен план, преди да се приложат  мерките за рекапитализация. Ако е невъзможно да се възстанови жизнеспособността на банката, то трябва да се изработи план за  ликвидацията й.
Досега практиката на Комисията е временно да разрешава рекапитализацията като спасителна мярка и след това да взема  окончателно решение относно съвместимостта на помощта с правилата за държавна помощ, въз основа на представяне на последващ план за преструктуриране. Този модел доведе до успех и осигури бърза стабилизация на финансовите пазари като предотврати ефекта на доминото в началото на кризата. Въпреки това, Комисията установява, че на практика се получават големи закъснения при преструктурирането на бенефициерите на помощ, защото след одобряването на спасителния им  план,  те нямат достатъчно силни стимули да прилагат необходимите мерки за преструктуриране, насочени към ограничаване на използването на публични средства и избягване на подобни проблеми в бъдеще.
Новите правила също така включват възможност за държавите-членки и Комисията, в сътрудничество с компетентния надзорен орган, да проучат възможностите за попълване на капиталовите дефицити с принос от самата банка, от частни инвеститори или от собствениците на банката. Когато е необходима спешна рекапитализация, за да се избегнат рисковете за финансовата стабилност, тя може да бъде временно одобрена преди да е готов пълния план за преструктуриране при условие, че компетентният надзорен орган потвърди необходимостта от незабавна намеса.
По-строги изисквания за споделяне на тежестта: Банки с дефицит на капитал ще трябва да получат първо принос от акционерите и притежателите на  подчинен дълг преди да се прибегне до публична рекапитализация или мерки за защита на актива. Това ще създаде равни условия между банки, разположени в различни държави-членки и ще намали финансовата фрагментация на пазара. Изключения ще са възможни само когато финансовата стабилност е застрашена, или когато банката е успяла да премахне значителната разлика в капитала, и остатъчната сума, необходима за дофинансиране е малка в сравнение с размера на баланса на банката.
В съобщението Комисията пояснява, че финансовата стабилност остава водеща цел при оценката. При оценката ще се отчитат  макро-икономическите критерии и до какви промени ще  доведат  схемите  за помощ. Тя също така кодифицира съдебната  практика, например при помоща за ликвидация.
Правилата предвиждат към фалиралите банки да се прилагат строги политики за възнагражденията на изпълнителните органи на банките. В новото съобщение се определя горна граница на общото възнаграждение, докато банката е в процес на преструктуриране или разчита на държавна подкрепа. Ограниченото възнаграждение ще даде на  управлението на банката  подходящи стимули за изпълнение на плана за преструктуриране и възстановяване на помощта. Общото възнаграждение на всяко лице от управлението на банката следователно не може да надвишава 15 пъти средната заплата в държавата-членка, в която се получава държавната подкрепа. Ограниченията за възнагражденията трябва да се прилагат до края на периода на преструктуриране или докато банката е изплатила държавната помощ, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Правилата ще се прилагат толкова дълго, колкото  изискват пазарните условия. Правилата ще бъдат преразгледани, когато е необходимо. По-специално, те могат лесно да бъдат коригирани в светлината на развитието на регулаторната рамка на ЕС за банкиране.
История на държавната помощ за финансовия сектор
През 2008-2009 г. след фалита на Lehman Brothers, Комисията прие цялостна рамка за координирани действия за подкрепа на финансовия сектор по време на кризата, за да се гарантира финансовата стабилност, като същевременно се минимизират нарушенията на конкуренцията между банките и между държавите-членки в рамките на единния пазар.
Комисията конкретизира общите условия на равнище  ЕС за достъп до публична подкрепа и постави изисквания тази помощ да е съвместима с вътрешния пазар в светлината на принципите за държавна помощ. Пакета правила са разписани в няколко съобщения на ЕК: съобщението относно банковия сектор, съобщението относно рекапитализацията, съобщението относно обезценените активи и съобщението за преструктуриране. Тези специални правила бяха въведени в съответствие с член 107 (3) (б) от Договора за функционирането на ЕС, която позволява на Комисията да одобри държавна подкрепа за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка.
Тези правила редовно се актуализират, когато е необходимо, за да се адаптират към развитието на кризата. Към момента ЕК установява напрежение и фрагментиране на пазарите и увеличение на нарушенията в рамките на единния пазар, дължащи се на увеличаващите се различия в икономическото възстановяване и на изискванията за разпределяне на тежестта в целия ЕС, необходимостта от намаляване и консолидиране на публичния и частния дълг и наличието на слаби места в сектора на финансите. Предложените нови адаптирани правила за кризата имат за цел да преодолеят тези недостатъци. Правилата са актуализирани вече три пъти. 
Повече информация за правилата за държавна помощ за банките


Няма коментари:

Публикуване на коментар