сряда, 31 юли 2013 г.

Сливания:Комисията провежда консултации за евентуални подобрения на контрола на сливаниятаЕвропейската комисия провежда обществено обсъждане на предложението за евентуално бъдещо подобрение на Регламента за сливанията на ЕС в две области: миноритарното участие и системата за препращане на делата между Комисията и националните органи по конкуренция.
Регламентът за сливанията е от  2004 година. Поради това сега ЕК смята за уместно да направи преглед дали контролът на сливанията на равнище ЕС  може да се направи още по-ефективен и ефикасен в интерес на европейските предприятия и потребители.
Миноритарно участие
Миноритарни Неконтролиращо миноритарни дялове от една фирма в друга, са широко разпространено явление в много индустрии. Опитът показва, че в някои специфични случаи, придобиване на неконтролиращ миноритарен дял може да навреди на конкуренцията и потребителите. Например, ако в концентриран пазар една фирма придобива 20% от акциите на конкурента, това може да повлияе на конкурентното поведение на последния, дори и без придобиване на контрол, например чрез участие в борда, или може да имат по-малко стимули за конкуренция, защото участват в разпределението на печалбата, собственост на миноритарен дял в компания, която доставя важна част за производството на конкурентите на придобиващия може да доведе до проблеми с доставките за тези конкуренти.
Настоящият регламент за сливанията се прилага само за сделки, водещи до придобиване на контрол върху дружеството. В документа, предложен за консултация, се поставя въпроса дали Регламента за сливанията следва да се измени, за да позволи на Комисията да разглежда и неконтролиращите миноритарни дялове. Тя разглежда няколко варианта, за да проучи как ефективен контрол може да се постигне без да се създава ненужна тежест за предприятията.
Препращане на  дела между Комисията и националните органи
Регламентът за сливанията позволява да се препращат случаи от държавите-членки до Комисията или обратно.
Целта на консултацията е да потърси мнението на заинтересованите страни относно начините за опростяване на тази система, за да се избегнат всякакви закъснения и да се постигне по-нататъшно подобряване на нейната ефективност. По-специално, документът  обсъжда дали сливащите се страни могат да уведомят директно Комисията когато случая трябва да се  разглежда от три или повече национални органи по конкуренция.
За целите на общественото обсъждане ГД „Конкуренция“ на ЕК публикува три документа, които задават темите на консултацията, а именно:


COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT


Annex 1


Annex II


Коментарите по тези документи  могат да се подават до 12 септември 2013 г.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар