неделя, 21 юли 2013 г.

Енергетика: Прозрачността на енергийните пазари е ключов фактор за ефективното им функциониранеПрозрачността е от съществено значение за пълноценното изграждане  на вътрешния пазар на електроенергия (Internal energy market (IEM) и за създаването на ефективни, ликвидни  и конкурентни пазари на едро. Също така от решаващо значение е създаването на равни условия за участниците на пазара и избягване на възможностите за злоупотреба с пазарна мощ.
За да се гарантира прозрачността на европейския енергиен пазар от месец юли е в сила

за  представяне  и  публикуване  на  данни  на  пазарите  за  електроенергия  и  за  изменение  на  приложение I  към  Регламент (ЕО) № 714/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета

Регламентът  създава предпоставките за създаване на прозрачност на вътрешния пазар на електроенергия. По конкретно в регламента се определя  минимален  общ  набор  от данни,  отнасящи  се  до  производството,  преноса  и  потреблението  на  електроенергия,  които  трябва  да  се  предоставят  на  всички  участници  на  пазара.  Той  предвижда  също  така  централно събиране  и  публикуване  на  данните чрез създаване на централна информационна платформа за прозрачност, поддържана от ENTSO-E .
Съществуващата от 2006 г. платформа за прозрачност ENTSO-E www.entsoe.net  публикува данни на дневна база, които представляват интерес за търговците на ел.енергия.
С новия Регламент (ЕС) № 543/2013 от 14 юни 2013 г. ( в сила от 5 юли 2013 г.) се разширява начина на представяне и публикуване на данните за електроенергийните пазари. По този начин информацията за европейския пазар за електроенергия става по – точна и сравнима.
С регламента в  рамките  на  Европейската  мрежа  на  операторите  на преносни  системи  за  електроенергия (ENTSO-E) се  създава централна  информационна  платформа  за  прозрачност.  ENTSO-E  ще публикува  чрез платформата  за  прозрачност  всички  данни,  които операторите  на  преносни  системи  са  длъжни  да  ѝ  представят.  Централната  информационна  платформа  за  прозрачност  ще се ползва безплатно  от  обществеността  чрез  интернет  поне на  английски  език. Данните  трябва  да  са  актуални,  лесно  достъпни,  изтеглими  от интернет  и  на  разположение  най-малко 5  години.  Актуализациите  на  данните  трябва  да  са  с  времеви  печат,  архивирани и  да се предоставят  на  разположение  на  обществеността.
В момента ENTSO-E започва разработването на нова централна информационна платформа, операторите на преносни системи (ОПС) (за България  това е ЕСО) и други доставчици на данни, необходими за платформата,  трябва също да започнат работа по създаването на местни ИТ проекти, чрез които да се предоставят необходимите данни на платформата. ENTSO-E стартира работата по изграждане на платформата и разработва необходимите процедури чрез създадена за целта експертна група. Експертната група трябва да разработи процедурен наръчник, който да даде:
а)  подробностите  и  форматът  за  представяне  на  данните,  предвидени  в  член 4,  параграф 1 от регламента.
б)  стандартизирани  методи  и  формати  за  предаване  и  обмен  на данни  между  първоначалните  собственици  на  данни,  ОПС, доставчиците  на  данни  и  ENTSO-E
в)  техническите  и  оперативните  критерии,  на  които  трябва  да отговарят  доставчиците  на  данни  при  предоставянето  на данни  на  централната  информационна  платформа  за прозрачност;
г)  подходяща  класификация  на  видовете производство,  посочени в  член 14,  параграф 1,  член 15,  параграф 1  и  член 16,
параграф 1.
ENTSO-E  следва да разработи наръчника след  открити  и прозрачни  консултации  със  заинтересованите  страни, след което да предостави  ръководството  на разположение  на  обществеността.
От 1 юли 2013 г. започна публично обсъждане на ръководството за процедурите. Четири месеца след влизане в сила на регламента, ENTSO-E ще изпрати  предложението за създаване на платформата за прозрачност и проекта на процедурен наръчник на ACER, който след това трябва да даде становище в рамките на два месеца.
Новата платформа за прозрачност на пазара за електроенергия трябва да  започне да функционира 18 месеца след влизането в сила на регламента (или в края на 2014 г.)


Няма коментари:

Публикуване на коментар