вторник, 30 юли 2013 г.

Икономическа политика: Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г.В Официален вестник на ЕС от 30 юли 2013 г.е публикувана 
ПРЕПОРЪКА  НА  СЪВЕТА
от 9  юли 2013  година
относно  Националната  програма  за  реформи  на  България  за 2013 г.  и  съдържаща  становище  на Съвета  относно  Конвергентната  програма  на  България  за  периода 2012—2016 г.
В която се ПРЕПОРЪЧВА  на  България  да  предприеме  следните  действия  през  периода 2013—2014 г.:
1.Да  запази  стабилната бюджетна позиция, като  гарантира  спаз­ването  на  СБЦ,  и  да  провежда  бюджетна  политика,  благоприятстваща  растежа,  както  е  предвидено  в  Конвергентната програма.  Да  въведе  цялостна  данъчна  стратегия  за укрепване  на  всички  аспекти  на  данъчното  законодателство и  на  процедурите  за  събиране  с  цел  да  бъдат  увеличени приходите,  по-специално  чрез  подобряване  на  събирането  на данъците,  справяне  със сенчестата икономика и намаляване  на  разходите  за  спазване  на изискванията.  Да  създаде независим  орган,  който  да  контролира  бюджетната  политика  и  да  изготвя  анализи  и  съвети.
2.Да  премахне  постепенно  възможностите  за  ранно  пенсиониране,  да  въведе  една  и  съща  законово  установена пенсионна  възраст  за  мъжете  и  за  жените  и  да  прилага  активни  политики  по  заетостта,  които  да  позволят  на  по- възрастните  работещи  да  останат  по-дълго  на  пазара  на труда.  Да  въведе  по-строги  критерии  и  механизми  за контрол  при  отпускането  на  пенсии  за  инвалидност,  така  че да  се  ограничат  ефективно  злоупотребите.
3. Да  ускори  националната  Инициатива  за  младежка  заетост, например  чрез  схеми  за  гаранции  за  младежта . Да укрепи  допълнително  капацитета  на  Агенцията  по  заетостта  с цел  тя  да  предоставя  ефикасни  консултации  за  търсещите работа и  да  развие  способност  за  установяване и  задоволяване на  нуждите  от  умения.  Да  засили  активните  политики  по заетостта,  по-специално  по  отношение  на  националните схеми  за  заетост.  Да  преразгледа  минималните  осигурителни прагове,  за  да  се  гарантира,  че  системата  не  оскъпява прекалено  наемането  на  нискоквалифицираните  работещи.  Да  постигне  конкретни  резултати  по  Националната  стратегия  за  намаляване  на  бедността  и  насърчаване  на соци­алното  включване 2020  и  Националната  стратегия  за  интегриране  на  ромите.  Да  подобри  достъпността  и  ефективността на  социалните  трансфери  и  услуги,  по-специално  за  децата  и възрастните  хора.
4.Да  приеме  Закона  за  училищното  образование и  да продължи реформата  във  висшето  образование,  по-специално  като подобри  съответствието  между  резултатите  от  него  и нуждите  на  пазара  на  труда  и  като  засили  сътрудничеството между  образованието,  научно-изследователските  институти  и предприятията.  Да  подобри  достъпа  до  приобщаващо  образование  за  децата  в  неравностойно  положение,  в  частност ромите.  Да  осигури  ефективен  достъп  до  здравеопазване  и да  подобри  ценообразуването  на  здравните  услуги,  като обвърже  финансирането  на  болниците  с  постигнатите резултати  и  като  развие  извънболничното  лечение.
5.Да предприеме допълнителни мерки  за подобряване на бизнес средата,  като намали  бюрокрацията, като изпълнява  стратегия  за  електронно  управление  и  като  прилага  законодателството за  просрочените  плащания.  Да  подобри  качеството  и  независимостта  на  съдебната  система  и  да  са  бори  по-успешно  с корупцията.  Да  подобри  достъпа  на  МСП  и  на  новосъздадените  предприятия  до  финансиране.
6.Да  ускори  усвояването  на  фондовете  на  ЕС.  Да  гарантира правилното  прилагане  на  законодателството  за  обществените поръчки,  като  разшири ex ante  контрола,  упражняван  от Агенцията  по  обществени  поръчки  с  цел  предотвратяване  на нередности.
7.Да  укрепи  независимостта  на  националните  регулаторни органи  и  административния  капацитет,  по-специално  в  енергийния  и  транспортния  сектор,  както  и  в  управлението  на водите  и  на  отпадъците.  Да  премахне  пречките  за  навлизане на  пазара,  квотите, териториалните  ограничения  и  регулираните  цени  и  да  приключи  изграждането  на  пазарната структура,  като  създаде  прозрачен  пазар  на  едро  за  електрическа  енергия  и  природен  газ.  Да  ускори  проектите  за междусистемни  електро  и  газопроводи  и  да  укрепи  капацитета  за  справяне  с  прекъсванията  на  доставките.  Да положи  повече  усилия  за подобряване  на  енергийната  ефективност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар