неделя, 28 юли 2013 г.

ЕК представи нови правила за платежните услуги в полза на потребителите и търговците на дребноС цел приспособяване на пазара на плащания в ЕС към възможностите на единния пазар и подкрепа на растежа на икономиката на Съюза Европейската комисия прие днес пакет, включващ:

·    нова Директива за платежните услуги (ДПУ)

·    предложение за регламент относно обменните такси при разплащателни операции с карти

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви
 „Днес пазарът на плащания в ЕС е разпокъсан и свързан с много разходи – над 1 % от БВП на ЕС или 130 млрд. евро на година. Това са разходи, които нашата икономика не може да си позволи. С нашето предложение се насърчава цифровият единен пазар, като плащанията по интернет ще станат по-евтини и по-безопасни както за продавачите на дребно, така и за потребителите.  А с предложените промени относно обменните такси ще бъдат премахнати значителни препятствия между националните пазари на плащания и най-после ще бъде сложен край на неоправдано високото равнище на тези такси.“

Заместник-председателят Хоакин Алмуния добави
„Обменните такси, заплащани от продавачите на дребно, накрая се поемат от потребителите. Обикновено потребителите не само не са наясно с това, но дори са насърчавани чрез системи за бонуси да използват картите, от които техните банки получават най-големи приходи. Наред с прилагането на антитръстовите правила, с регламента за ограничаване на размера на обменните такси ще се предотврати прекомерно високото им равнище. Ще се създадат условия на равнопоставеност за доставчиците на платежни услуги, нови участници ще могат да навлизат на пазара и да предлагат новаторски услуги, продавачите на дребно ще реализират големи икономии, като заплащат по-ниски такси на своите банки, а потребителите ще се радват на по-ниски цени на дребно.“

С преразгледаната Директива за платежните услуги се въвеждат редица нови важни елементи и подобрения на пазара на плащания в ЕС:

  • Улеснява се и се повишава сигурността на използването на евтини услуги за плащане по интернет, като в нейния обхват се включват нови т. нар. услуги по иницииране на плащане. Това са услуги, които се осъществяват между търговеца и банката на купувача и позволяват извършването на евтини и ефективни електронни плащания без използването на кредитна карта. По отношение на тези доставчици на услуги вече ще се прилагат същите високи стандарти за регулиране и надзор, както към всички други платежни институции. В същото време банките и всички други доставчици на платежни услуги ще трябва да повишат сигурността на трансакциите онлайн, като използват системи за строго удостоверяване на клиента при плащания.
  • Потребителите ще бъдат по-добре защитени от измами, евентуални злоупотреби и инциденти при плащания (например в случай на оспорвани или неточно изпълнени платежни операции). На потребителите ще се налага да понасят само загуби в много ограничен размер – до максимум 50 евро (в сравнение със 150 евро в момента) – в случай на неразрешени плащания с карта. 
  • С предложението се увеличават правата на потребителите при извършване на преводи извън Европа или при плащане в парични единици на държави извън ЕС. 
  • Ще се насърчи появата на нови участници и развитието в Европа на новаторски плащания с мобилен телефон и по интернет, което ще повиши глобалната конкурентоспособност на ЕС.
С регламента относно обменните такси и преразгледаната Директива за платежните услуги ще се въведе максимален размер на обменните такси при трансакции с потребителски дебитни и кредитни карти и ще се забранят допълнителните такси за използване на тези видове карти. Подобни допълнителни такси се начисляват от някои търговци при плащания с карта, например те са често срещани при покупката на самолетни билети. Когато размерът на обменните такси за потребителските карти бъде ограничен, разходите на търговците на дребно при картови трансакции ще намалеят значително и допълнителните такси вече няма да са оправдани.

По време на преходен период от 22 месеца ограниченията за размера на обменните такси за дебитни и кредитни карти ще се прилагат при трансграничните трансакции, т.е. когато потребител използва картата си в чужбина или търговец на дребно използва банка в друга страна. След това тези ограничения ще важат и за трансакциите в рамките на една държава. Определеният максимален размер е 0,2 % от стойността на трансакция за дебитни карти и 0,3 % за кредитни карти. Тези равнища вече са приети от органите в областта на конкуренцията за редица трансакции с карти с марка MasterCard, Visa и Cartes Bancaires. Търговците на дребно ще могат да начисляват допълнителни такси или да отказват да приемат карти, които не подлежат на ограниченията (предимно корпоративни карти, издавани на предприятия, и тристранни схеми като American Express или Diners). По този начин разходите, свързани с тези скъпи карти, ще могат да се прехвърлят директно на тези, които се възползват от картите, а не на всички потребители.

Обменните такси се включват в разходите на търговците на дребно за получаване на картови плащания и накрая се заплащат от потребителите чрез по-високи цени. Те са невидими за потребителите, но струват на търговците и в крайна сметка на потребителите десетки милиарди евро всяка година. Равнището на обменните такси варира в широки граници между различните държави от ЕС, което подсказва, че те не са ясно обосновани и представляват значително препятствие между националните пазари на плащания. Определянето на максимален размер на обменните такси ще намали разходите на търговците на дребно и потребителите и ще допринесе за създаването на общоевропейски пазар на разплащателни операции. По този начин би трябвало също така да се насърчат иновациите и да се даде по-голяма възможност на доставчиците да предлагат нови платежни услуги.

История на прегледа
Прегледът на уредбата на ЕС в областта на плащанията, особено на Директивата за платежните услуги (ДПУ), и отговорите, получени във връзка със зелената книга на Комисията „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ през 2012 г., доведоха до извода, че са необходими допълнителни мерки и актуализиране на законодателството, включително промени в ДПУ. По този начин тази уредба ще отговаря в по-голяма степен на нуждите на един ефективен европейски пазар на разплащателни операции и ще създаде среда, която стимулира конкуренцията, иновациите и сигурността. Модернизирането на законодателната рамка за плащанията на дребно бе определено и като едно от основните действия в Акта за единния пазар II на Комисията. 
Този пакет е в отговор на значителните промени в начина, по който европейците пазаруват и плащат. Почти всеки притежател на сметка в ЕС разполага с дебитна карта, а 40 % имат и кредитна карта. 34 % от гражданите на ЕС вече пазаруват по интернет, а повече от 50 % притежават смартфон, който им позволява да извършват мобилни плащания. Някои сектори на икономиката, например туристическата индустрия, дори реализират повечето от своите продажби по интернет.
В същото време пазарът на ЕС за разплащания с карти, по интернет и чрез мобилен телефон остава разпокъсан и е изправен пред значителни предизвикателства, които възпрепятстват по-нататъшното му развитие и намаляват потенциала на Съюза за растеж (например различна цена на плащанията за потребителите и търговците, разлики по отношение на техническата инфраструктура или неспособност на доставчиците на платежни услуги да се споразумеят за прилагането на общи технически стандарти).
Овен това, въпреки че плащанията с карта са все по-разпространени, преобладаващият все още бизнес модел с използването на обменни такси (такси, които банките заплащат една на друга за всяко плащане с карта) води до наличието на високи междубанкови такси и се отразява върху разходите на продавачите на дребно и в крайна сметка върху цените за потребителите. Той също така възпрепятства появата на нови участници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар