петък, 10 декември 2010 г.

Икономическа политика:Среща на Съвета по конкурентоспособност

Днес, 10 декември, Съветът по конкурентоспособност провежда среща в Брюксел, под председателството на белгийското председателство: Г-н Жан-Клод Маркорт (Валония- министър на икономиката, малките и средни предприятия, външната търговия и новите технологии) и министър Винсент ван Куикборн. Европейската комисия ще бъде представлявана от заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар за правосъдието, основните права и гражданство, заместник-председател Хоакин Алмуния, отговарящ за конкуренцията, заместник-председател Антонио Таяни, отговарящ за предприемачеството и промишлеността, комисар Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар и услуги и комисар Джон Дали отговаря за здравеопазването и защитата на потребителите.

Ще се обсъждат въпросите:

1.Вътрешен пазар:

Приемане на Заключение, относно Акт за единния пазар (Single Market Act) .
Подобряването на единния пазар е основен стълб на стратегията ЕС 2020 и е предпоставка за нейния успех. Единният пазар доказа, че е ценен актив и може да защити Европа от най-лошите ефекти от кризата, но въпреки това  понесе и сериозни временни негативи. Растежът е нулев или отрицателен, нивото на безработица удари 10%, а производителността спадна рязко; Европа рискува да загуби конкурентните си предимства, ако нещата останат непроменени. В Съвета по конкурентоспособност се очаква държавите-членки да приемат заключения, които са в подкрепа на подхода, използван от Комисията в акта за единния пазар (Single Market Act), представляващ цялостен пакет от предложения, които се обсъждат в момента в цяла Европа. Този цялостен пакет подчертава ключовите приоритети в областта на икономиката, управлението и обществото като цяло, и цели да поднови растежа и създаването на работни места в ЕС. До момента са проведени редица обществени форуми по темата. Обсъждането ще продължи до края на февруари 2011 година. След обществения дебат, Комисията очаква предложенията да влязат в сила до 2012.

Заключение за залаганията и хазарта
Броят на онлайн хазартните услуги нараства в ЕС От 2008 г. Обемът на този сектор възлиза на малко повече от € 6.16 млрд. или 7,5% от общия пазар на хазарт. Уеб-базираният хазарт е най-бързо развиващият се сегмент на пазара на хазартни игри и се очаква той да се удвои в следващите пет години. Под ръководството на френското председателство през 2008 г. са положени усилия за засилване на регулацията на онлайн хазарта в ЕС, за да се гарантира, че правилата на вътрешния пазар са спазени и гражданите са адекватно защитени.
Белгийското председателство, което се съсредоточава върху ролята на публичните власти и сътрудничеството между регулаторните органи, ще предложи заключенията си за приемане в Съвета по конкурентоспособност. Текстът, който ще бъде представен за приемане подчертава няколко ключови въпроса, а именно, че държавите-членки следва да признаят важността на административното сътрудничество чрез използване на определени инструменти, например като информационна система за вътрешния пазар Internal Market Information System (IMI). Следващата стъпка ще бъде представянето на Зелената книга, която ще постави началото на консултации по въпроси, свързани със защитата на непълнолетните лица, проблеми като хазартно пристрастяване, предотвратяване на престъпления, как ефективно да се прилагат разпоредбите на пазара за онлайн хазарт. Комисията счита, че в резултат на настоящите и бъдещи усилия в рамките на Съвета за консултации ще се стимулира оживена дискусия в ЕС за това, как да се генерират ефективни решения за този сектор.

Европейски патент (обществен дебат)
Министрите трябва да преразгледат режима за издаване на Европейски патент. По-рано тази година Комисията направи предложение за условията при преводите на бъдещия режим на Европейския патент, които са последния елемент от това единния ЕС патент да се превърне в реалност. В момента получаването на патент в Европа струва десет пъти повече, отколкото в САЩ. Тази ситуация обезсърчава научните изследвания, развитието и иновациите, и подкопава конкурентоспособността на Европа. Комисията счита, че Европа трябва да действа така, че новаторите да могат да защитават изобретенията си на достъпна цена с един патент, който да обхваща цялата територия на ЕС. Целта е да се въведе система с няколко допълнителни разходи. В момента таксите за превод заемат лъвския дял от разходите, направени за валидирането на патентите в Европа. Езикът остава спорен въпрос, като някои страни изразяват загриженост от факта, че английския, френския и немския език ще бъдат езиците за утвърждаване на патентите. Тъй като не е постигнато решение, Съветът ще обсъди възможността за засилено сътрудничество по този въпрос. Това е случай, при който група държави-членки са съгласни да се задвижи даден въпрос, когато не е постигнато пълно сътрудничество по него между всички 27 страни. Редица страни виждат полза от тази опция и са поискали от Комисията да проучи тази възможност. Достигане до заключение относно патента на ЕС се разглежда като необходимост за изграждането на вътрешния пазар за иновативни продукти. Настоящата сложна процедура и високите разходи при утвърждаване на патент в ЕС води до по-фрагментирана система в ЕС, което е основна пречка пред иновационните предприятия и резултата е загуба на конкурентоспособност.

Директивата за услугите
Услугите са едни най-големите и най-динамични сектори на икономиката на ЕС и представляват около 75% от БВП и 70% от заетостта в ЕС. Въпреки че в сектора на услугите все още съществуват бариери за навлизане на пазара, следва да бъдат реализирани неизползваните източници за растеж и премахване на пречките пред създаването на работни места. Именно поради тази причина е въведена директивата за услугите, приета в края на 2006 г. Директивата има за цел да премахне бариерите пред търговията в сектора на услугите, като изисква от държавите-членки да премахнат прекомерните или неоправдани изисквания, да опростят административните процедури и да установят "единна точка за контакт"("Points of Single Contact"), която да улесни предприятията да обработват документите по електронен път. Това е от особено значение за фирмите, които искат да се установят в други държави – членки, за да предлагат услуги например: търговия на дребно, строителство, туризъм, или услуги в най-регулираните професии. Прилагането на директивата се оказва голямо предизвикателство, особено в случаите, когато се изисква от държавите-членки да преразгледат действащото си законодателство. През 2010 г. държавите-членки са включени в процес на взаимна оценка на директивата. Съветът ще обсъди резултатите от този процес, както и последвалите консултации. Състоянието на прилагането на директивата ще бъде обсъдено също така, с Комисията, която следва да направи преглед на настоящата ситуация, като подчертае специфични области и страни, където е необходимо усилията да се увеличат.

Награда „Единен пазар 2010”
Комисарят Мишел Барние за вътрешен пазар и услуги и белгийски министър на икономиката Винсент ван Куикборн ще представят награда "Единен пазар", която подчертава важността на принципите за свободно движение, подкрепящи развитието на единния пазар на ЕС. Наградата „Единен пазар” има за цел да подчертае важността на единния пазар и в същото време да повиши информираността и да покаже възможностите, свързани със свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на ЕС. Наградата също така обръща внимание на проблемите, които могат да възникнат, когато правилата на единния пазар на практика не работят. В съответствие с критерии, като "Европейски дух", сложност на проблемите, оригиналност и ефект на предложеното решение, SOLVIT и Европейската мрежа на предприятията са представили кандидатите си за независимо жури, което заедно с представители на Европейската комисия и на белгийското председателство ще избере носителя на голямата награда.

2. Конкуренция

Регламентът за въгледобивната промишленост
Очаква се министрите да приемат нов регламент за въглища, който дава възможност на държавите-членки да отпускат държавни помощи, за да се улесни закриването на неконкурентоспособни мини. Настоящият регламент е в сила до 31 декември 2010 година. Комисията направи предложение на 20 юли за нов регламент. В момента протича широк дебат, който протича както в Европейския парламент, така и в Съвета. Комисията е дала мандат на Хоакин Алмуния, заместник-председател, отговарящ за политиката на конкуренция, да представи ревизирана позиция на Съвета с оглед постигане на споразумение. Новата позиция на Комисията приема да се позволи отпускане на оперативна помощ за закриване на мините до 31 ви Декември 2018 г., при условие, че има план за въвеждане на действия за смекчаване на въздействието върху околната среда от използването на въглища и е налице намаляване на размера на отпусканата през годините държавна помощ, така че през 2017 г. останалия размер на оперативните субсидии да представлява незначителна част от отпуснатите помощи през 2011 г

3 . Индустрия:

Интегрирана промишлена политика в ерата на глобализация
 Целта на Съвета по конкурентоспособност е да приеме Заключения на Съвета относно съобщението "Интегрирана промишлена политика в ерата на глобализация".
Съобщението е водеща инициатива на Европейската стратегия за 2020 г., която има за цел да стимулира растежа и заетостта, като се поддържа и подкрепя една силна, разнообразна и конкурентна индустриална база в Европа, която да предлага добре платени работни места, при все по-намаляващи емисии на въглерод. Съобщението е придружено от доклад за изпълнението на критериите за конкурентоспособност от отделните държави-членки и годишния доклад за европейската конкурентоспособност.

Предложените действия в съобщението ще се фокусират върху:

• Новото законодателство да има "проверка за конкурентоспособност";

• "Фитнес проверки" на съществуващото законодателство;

• Стратегия за укрепване на европейската стандартизация;

• Подпомагане на МСП чрез улесняване на достъпа им до финансиране и подпомагане на тяхната интернационализация;

• Нова стратегия по отношение на суровините;

• Специфични за всеки сектор иновации, адресирани чрез конкретни действия в сектори като съвременни технологии за производство, строителство, био-горива за автомобилен и железопътен транспорт, по-специално с оглед подобряване на ефективността на ресурсите;

• Предизвикателствата на енергоемките производства, които ще се решат чрез действия за подобряване на рамковите условия и подкрепа на иновациите;

• Разработване на широкообхватна индустриалната политика за създаването на солидна промишлена база, покриваща цялата верига на доставка;

• Годишно отчитане на Европа и държавите-членки по въпросите на конкурентоспособността, индустриалната политика и конкретното изпълнение.

4 . Потребителите

Директива за правата на потребителите
Белгийското председателство ще информира министрите за директивата с общ подход относно правата на потребителите. Директивата има за цел да осигури високо ниво на защита на потребителите, като същевременно гарантира, че предприятията могат да се възползват от равни условия. Комисията е предложила това законодателство през 2008 година.
Четвърто изследване на пазарите на дребно - Информация от Комисията
Комисарят по здравеопазване и защитата на потребителите Джон Дали, ще представи стойността на индексите за наблюдение на единния пазар и националните пазари на потребителски стоки.
Комисар Дали ще подчертае възможностите, предоставени от индекса за наблюдение на националните пазари на потребителски стоки за анализ на връзката между ръста на икономиката и стратегията "ЕС 2020", където индексът може да предостави полезни данни, които да се използват в годишното проучване за растеж и в националните програми за реформи. Индексът е инструмент за мониторинг на пазара, който анализира как единният пазар функционира както на национално, така и на равнище на ЕС от гледна точка на потребителите. Той действа като система за аларма, която да информира националните и европейски политици за проблемите, пред които са изправени потребителите, и в същото време цели да информира гражданите, че техните ежедневни проблеми се решават.
Няма коментари:

Публикуване на коментар