сряда, 8 декември 2010 г.

Енергетика: Комисията предлага правила за предотвратяване на злоупотребите на пазара на едро на енергия

Европейската комисия предложи днес правила за пазарите на едро на енергия за предотвратяване на манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация.
Регламентът

on energy market integrity and transparency
цели да гарантира прозрачност на пазара, като задължава търговците на енергия да спазват ясни правила на пазара. Пазарите на едро за електроенергия и газ, на които предприятия, които произвеждат енергия и я предлагат на търговците, са от ключово значение за цените, които потребителите в крайна сметка плащат.

При представянето на правилата европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заявява:
"Нашите енергийни пазари са взаимно зависими. "Пазарната злоупотреба”, осъществявана в една държава-членка, често влияе на цените в друга държава-членка. Затова е особено важно да се осигурят на европейско равнище универсални правила, които да гарантират на гражданите, че цените са формирани честно и те могат да се възползват напълно от предимствата на вътрешния енергиен пазар”
Новите правила целят да гарантират, че търговците не могат да използват вътрешна информацияq да се възползват от собствените сделки и да манипулират пазара чрез изкуствено прилагане на по – високи цени, които не могат да бъдат оправдани въз основа на обосновани разходи за производство, наличен капацитет за складиране или пренос на енергия.

По-специално, правилата забраняват следното:

използване на вътрешна информация при продажба или покупка на пазарите на едро на енергия. Чувствителната търговска и ценова информация следва да се предоставя преди да се осъществят сделките.

сделки, които дават фалшиви или заблуждаващи сигнали относно предлагането, търсенето или за цените на едро на енергийния пазар.

разпространение на неверни новини или слухове, които дават заблуждаващи сигнали за тези продукти.

Какви са предложените мерки?
  • Забрана за използване вътрешна информация или манипулиране на енергийните пазари
  • Създава се Европейско звено за наблюдение на пазара и за ефективно откриване на злоупотреби на пазара в рамките на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)
  • Прилагане на ефективни мерки за събиране на данни за целите на наблюдение на пазара
  • Създаване на рамка за споделяне на тези данни с компетентните национални регулаторни органи
  • Определяне на правила за защита на данните и надеждността
  • ACER ще гарантира, че правилата се прилагат последователно в рамките на Съюза
  • От държавите-членки се изисква да приемат санкции, които да са пропорционални и разубеждаващи
Отговорността за наблюдението на пазара за разкриване на случаи на злоупотреби, ще бъде на Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Агенцията трябва да има навременен достъп до пълната информация за сделките, сключени на пазарите на едро на енергия. Това включва информация за цената, продадените количества и страните по сделката.

Данните ще се споделят с националните регулаторни органи, които също така ще отговарят за подробното разследване на предполагаеми злоупотреби. В сложните трансгранични случаи ACER ще координира разследвания.

Санкциите ще се налагат от националните регулаторни органи в държавите-членки.

Специалното законодателство е необходимо за да се гарантира, че един орган следи целия пазар на едро на енергия, независимо дали става дума за пазар за деривати или спот пазар. Директивата относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара Directive on Insider Dealing and Market Manipulation (MAD) и Директивата за пазарите на финансови инструменти Directive on Markets in Financial Instruments (MiFID), които се отнасят до финансови инструменти, обхваща само пазарите на деривати и сделки.

Предистория:
Цените на пазарите на едро са от ключово значение за цените на дребно за битовите и промишлени потребители. Пазарните цени са по-силно чувствителни към наличното производство и капацитет за пренос, отколкото в други сектори,. Това се дължи на факта, че електрическата енергия, не може да се съхранява в промишлени количества. Именно поради тази причина, може лесно да се влияе върху цените чрез създаване на невярна представа за наличния капацитет или дори чрез намаляване на реалното производство.
Пазарите на едро на енергия в Европа все по-често имат трансграничен характер. Определянето на цените не е обвързано между отделните страни, а става чрез взаимодействието на предлагането и търсенето в рамките на националните граници. Цените на електроенергията в Холандия, например силно се влияят от капацитета и разходите за производство в Германия или при промяна на търсенето във Франция. Пазарите на едро представляват трансгранични платформи. Транзакциите често се сключват извън страната, към която се отнасят сделки. Въпреки че всичко това е от полза за интегрирането на пазара, се създават и условия за злоупотреби на пазарите извън националните граници. С цел ефективно откриване и предотвратяване на подобно поведение различните национални пазари трябва да бъдат разглеждани заедно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар