понеделник, 6 декември 2010 г.

Цифрови технологии:Комисията започва консултации относно въвеждането на единен телефонен номер в целия ЕС за представителите на бизнеса


Днес Европейската комисия обяви, че започва  обществена консултация, в рамките на която иска да узнае  мнението на стопанските среди, потребителите, телекомуникационните  операторите и публичните органи относно ползата от възможността предприятията да ползват единен телефонен  номер във всички държави-членки на ЕС. Телефонните номера, валидни в целия ЕС, могат да спомогнат за укрепване на единния пазар, като  спомогнат на европейските предприятия да предлагат по-лесно трансгранични продажби, както и да улесни достъпа до следпродажбено обслужване, независимо от държавата-членка, в която се намира клиентът.
Консултацията ще помогне на Комисията да оцени  дали на пазара има търсене за европейски бизнес телефонни номера и да формулира инициативи за въвеждането им, ако е необходимо.
Консултацията ще продължи до 28 февруари 2011 г.
В консултацията на Комисията са включени въпроси, свързани с пазарното фрагментиране, възможните начини за хармонизиране на телефонните номера, потребностите на пазара в бъдеще и управлението на номерата.
Комисията ще анализира отговорите и ще вземе решение, в което очертава най-подходящите подходи към политиката за номерата за укрепване на единния пазар.

Контекст
Телефонните номера в ЕС се управляват на национално равнище от националните регулаторни органи, които разпределят номерата съгласно националните планове за номера. Следователно в ЕС преобладават националните схеми за разпределяне на номера.
Според правилата на ЕС за телекомуникациите, има два възможни подхода за засилване на хармонизирането на разпределянето на номера за предприятията. Един от вариантите е въвеждането на общ за целия ЕС кратък номер (например започващ със 115), който да бъде запазен за предприятията. Тези номера са кратки и лесни за запомняне и ще осигурят единен идентификатор за дадено предприятие в цяла Европа. Друг начин би било въвеждането на мерки, с които да се насърчи възприемането на европейски телефонен код за достъп (+3883) в рамките на европейското телефонно номерационно пространство (ЕТНП). Телефонните номера на предприятията биха могли да са съставени от кода +3883 и телефонен номер, който е един и същ във всички държави-членки.
През 2000 г. Международният съюз по телекомуникации (ITU) се опита да въведе европейско общо номерационно пространство. В рамките на тази схема за 24 европейски държави бе определен код (+3883) с цел установяването на европейско телефонно номерационно пространство (ЕТНП). Целта на ЕТНП бе да насърчи въвеждането на общоевропейски услуги чрез предоставянето на номера, когато не е подходящо използването или не съществуват национални или общи номера. ЕТНП има за цел също така да позволи на паневропейски компании, организации и отделни лица да улеснят достъпа до своите услуги в цяла Европа. Европейското телефонно номерационно пространство обаче престава да бъде в сила на 31 декември.
Документът за консултации може да бъде намерен на адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар