вторник, 7 декември 2010 г.

Eнергетика: Европейската комисия предлага да се засили регионалното сътрудничество

Трансграничното регионално сътрудничество в областта на енергетиката може да допринесе за по-ниски цени и по –висока сигурност на доставките и е основен елемент за изграждането на конкурентен Европейски единен енергиен пазар.
На 7 декември Европейската комисия изложи своите идеи за това как да се засили регионалното сътрудничество. В публикуваното  Съобщение „Бъдещата роля на регионалното сътрудничество” се определят  новите задачи на Регионалните инициативи, които включват развитие на трансграничните инфраструктури и прилагането на Третия енергиен пакет, включително и мрежовите кодекси.
В документа също се предлага нова структура за управление на съществуващите Регионални инициативи и ново географско разпределение, което да доведе до по – ефективно  регионално сътрудничество. Регулаторните органи, операторите на преносни системи и други заинтересовани страни са поканени да изразят своето становище по предложенията до 15 февруари 2011 г.

Предистория
Регионалните инициативи са стартирали през 2006 г. от Европейската комисия и Европейската група на регулаторите за електроенергия и газ (ERGEG), като целта е те да са междинната стъпка, чрез която да се постигне интеграцията на  националните пазари в Единен европейски пазар.
В съобщението Комисията предлага Регионалните инициативи да съсредоточат върху по-целенасочени задачи, по специално върху следните дейности.
- Да ускори прилагането  на 2-ри и 3-ти законодателен енергиен пакет,
включително мрежовите кодекси
- Да гарантира конкурентоспособността чрез пазарно свързване до 2015 г., което да доведе до  по-ниска цена на търгуваната трансгранична енергия
- Да стартира пилотен проект, който  да експериментира нови идеи, които може да са от полза за  целия ЕС, например за интелигентни мрежи
- Да   определи  регионалните инфраструктурни приоритети и да координира трансграничните инвестиции, които  да обезпечат сигурността на доставките и да се справят с евентуални газови кризи
- Да насърчи развитието на възобновяемата енергия


Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), следва да наблюдава и координира работата на регионалните инициативи, за да се гарантира по-голяма съгласуваност на работните програми на регионите.

Комисията предлага броя и състава на географското разпределение на регионите за газ да се адаптират чрез добавяне на Италия към Южния регион, включващ (Франция, Португалия, Испания) и чрез разделяне на сегашните Южен, Югоизточен регион на три нови региона:

Централен - Южен регион
  • Централен и Южен регион: Италия, Австрия, Словакия, Словения, Унгария, Румъния, България и Гърция.
  • Централен и Източен регион: Германия, Полша, Чехия, Словакия и Австрия.
  • Нов регион: Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Германия и Дания.
Не се предвижда промяна на регионите за  електроенергия, но гъвкаво  ad-hoc  сътрудничество следва да се осъществява при необходимост.

 7-те регионални инициативи за електричество и 3-те регионални инициативи за газ включват националните регулаторни органи, държавите – членки, комисията и други заинтересовани страни. Целта на регионалните инициативи е коректното прилагане на Втория енергиен пакет и по  - специално тази част от достиженията на европейското право, която изисква трансгранична координация.  

Регионални инициативи:
Пазар на елекроенергия
• Балтика: Естония, Латвия, Литва
• Централна - Източна: Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Полша, Словения
• Централна-Южна: Австрия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Словения,
• Франция-Обединено Кралство-Ирландия: Франция, Ирландия, Обединено Кралство
• Централна-Запад: Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия
• Северен: Дания, Финландия, Германия, Полша, Швеция, Норвегия
• Юг-Запад: Франция, Португалия, Испания

Пазар на газ
• Южен регион: Франция, Испания, Португалия
•Южен-Югоизточен регион: Австрия, България, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Словения
• Северозападен: Нидерландия, Белгия, Франция, Ирландия, Обединено Кралство, Германия, Дания, Швеция, Норвегия
Регионалните инициативи предоставят полезен форум за дискусии на регулаторните органи, мрежовите оператори и други заинтересовани страни от съседните страни по въпроси от общ интерес .
Повече информация за Съобщението  и карти на регионалните инициативи:


За участие в консултациите на адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар