четвъртък, 16 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията направи правно обвързващи ангажиментите, поети от Visa Европа за намаляване на междубанковите такси за обмен при дебитните карти

С решение Европейската комисия направи  правно обвързващи ангажиментите, предложени от Visa Европа за значително намаляване на многостранните такси за обмен Multilateral Interchange Fee (MIFs) при плащания с  дебитни карти.
Многостранните такси за обмен се определят колективно от банките-членове  на Visa Европа, начисляват се  между банките при операции с дебитните карти, но в крайна сметка се заплащат от потребителите, като се дебитира банковата им сметка, веднага след като покупката е направена.
В съответствие с поетите ангажименти, максималните средно претеглени MIF прилагани при трансгранични и национални плащания с дебитни карти в  страни, където таксите са определени директно от Visa Европа ще бъдат намалени до 0.2 % от стойността на сделката. Това намаление представлява 60% от средните национални такси и 30% от трансграничните MIFs.
Освен това Visa Европа се  задължава да поддържа и развие мерки, с които ще се увеличи прозрачността и конкуренцията на пазарите на разплащателни карти.
Комисията счита, че с поетите ангажименти в съответствие с член 9 от Регламент 1 / 2003 г. на Съвета се отстраняват проблемите за конкуренцията на пазара и прекратява разследването.
През април 2009 г. Комисията изпраща на Visa Европа.предварителното си становище под форма на изложение на твърдение за нарушение на чл. 101 от ДФЕС . ЕК смята, че MIFs определени от Visa Европа увреждат конкуренцията между търговците и банките, търговците прехвърлят разходите  направени за приемане на плащанията с дебитни карти в цените на продаваните от тях стоки и предлагани услуги, което води до по-високи крайни цени за потребителите.
В отговор на твърденията на Комисията, Visa Европа предлага да поеме ангажимент за намаляване на максималната средно претеглената стойност на многостранните такси за обмен при потребителски дебитни карти за трансгранични сделки и национални операции в редица страни от ЕИП до 0,20% от разходите по сделките. Предложението е направено въз основа на приложена „методология за  безразличие на търговеца”, чрез която се установява при какво равнище на таксата за обмен за търговеца ще е без значение дали плащането се извършва  с дебитна карта Visa Европа или с пари в брой.
Въз основа на изследвания, провеждани от централните банки на няколко страни от ЕИП, Комисията е приела, че процентът за изчисляване на  многостранните такси за обмен, предложен от Visa Европа е в съответствие с методологията за търговско безразличие. Предложената максимална среднопретеглена многостранна такси за обмен може да бъде променена, ако нова и надеждна информация, свързана със сравняване на  разходите на търговеца при плащане с карта и в брой стане достъпна. По-специално, Комисията ще извърши проучване по този въпрос. Подобно на други заинтересовани страни, Visa Европа ще бъде консултирана относно методологията, която ще се прилага в изследването и неговия обхват. Предложеното намаление е в съответствие с намаляване на таксите предприето от  MasterCard през април 2009 г.
Страните, които ще се възползват от намаляването на многостранните такси за обмен са тези, от Европейското икономическо пространство, където MIFs се определят от Visa Европа, а не от местните банкови асоциации. Засегнатите страни са Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Малта, Швеция, Люксембург и Нидерландия. Въпреки това, по време на изпълнение на ангажиментите списъкът със страните, засегнати от задълженията може да се промени, например ако Visa е отговорна за определянето на MIFs и в други страни от ЕИП.

Ангажиментите на Visa също предвиждат диференциране на търговските такси, регистрация и публикуване на всички цени, свързани с многостранните такси за обмен, гарантиране на пълна прозрачност  и електронна идентификация на търговските карти, както и възможността търговците да могат свободно да избират дали да  приемат VISA, VISA Electron , или VPAY дебитни карти. С тези мерки ще се  увеличи прозрачността и конкуренцията на пазарите на разплащателни карти, което представлява важно допълнение към предложеното намаляване на многостранните такси за обмен.Тези задължения ще бъдат задължителни за Visa Европа в продължение на четири години, а  изпълнението им ще бъде наблюдавано от синдик. Комисията може да преоцени състоянието на конкуренцията на пазара, след като срокът на ангажиментите изтече.
Това решение не обхваща MIFs за потребителски кредити и разсрочени сделки с дебитни карти, които Комисията ще продължи да разследва. Предложените ангажименти не засягат правото на Комисията да започне или да поддържа производство срещу мрежата от  правила на Visa Европа, като "Уважавай  всички карти", правилата за трансгранично придобиване, MIFs за карти за  търговски сделки и между регионални  MIFs
Чуйте
angazhimenti na Visa sŭshto predvizhdat unblending na tŭrgovskite taksi, registratsiyata i publikuvaneto na vsichki tseni mnogostrannite taksi za obmen, na pŭlna vidimost i elektronna identifikatsiya na tŭrgovski karti, za otdelyane na poluchatelite, kakto i vŭzmozhnostta za tŭrgovtsi da mogat svobodno da izbirat da priemat VISA, VISA Electron , ili VPAY debitni karti. Tezi merki shte se uvelichi prozrachnostta i konkurentsiyata na pazarite na razplashtatelni karti i da predstavlyava vazhno dopŭlnenie kŭm predlozhenoto namalyavane na mnogostrannite taksi za obmen.
Tezi zadŭlzheniya shte bŭdat zadŭlzhitelni za Visa Evropa v prodŭlzhenie na chetiri godini i shte bŭde nablyudavano ot sindik. Komisiyata mozhe da preotseni sŭstoyanieto na konkurentsiyata na pazara, sled kato angazhimentite sa iztekli.
Tova reshenie ne obkhvashta MIFs za potrebitelskiya kredit i razsrocheno sdelki debitna karta, koyato Komisiyata shte prodŭlzhi da razsledva. Predlozhenite angazhimenti i bez da se zasyaga pravoto na Komisiyata da zapochne ili da poddŭrzha proizvodstvo sreshtu mrezhata pravilata na Visa Evropa, kato "chest Vsichki karti chlen", pravilata za transgranichno pridobivane, MIFs za tŭrgovski
Решението на Комисията е на основание член 9 от Регламент 1/2003  на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция на ЕС, при което са взети предвид резултатите от пазарния тест, който е стартирал на 28 май 2010 г. С решението ангажиментите стават правно обвързващи за Visa Европа и се приключва  разследването на Комисията по отношение на MIFs Visa Европа за разплащането с дебитни карти. Ако Visa Европа не изпълни поетите ангажименти, Комисията може да наложи санкции в размер до 10 на сто от общия годишен оборот на дружеството, без да се налага да доказва нарушение на правилата за конкуренция на ЕС.
Неповерителна версия на решението ще бъде на разположение на уебсайта на комисията под дело номер 39 398.

Няма коментари:

Публикуване на коментар