сряда, 15 декември 2010 г.

Правила за конкуренция: Комисията прие преразгледаните правила за конкуренция, свързани със споразуменията за хоризонтално сътрудничество

Европейската комисия публикува своите преразгледани правила за оценката на споразумения за сътрудничество между конкурентни предприятия или така наречените споразумения за хоризонтално сътрудничество. Тъй като за предприятията често е особено важно да работят заедно с цел постигане на полезни взаимодействия, в много индустрии съществуват голям брой споразумения за хоризонтално сътрудничество. С текстовете се актуализира и разяснява допълнително прилагането на правилата за конкуренция в тази област, така че предприятията да могат да оценяват по-добре дали техните споразумения за сътрудничество отговарят на тези правила. Промените се отнасят главно за областите:
Стандартизация;
• Обмен на информация;
• Научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
При представянето на правилата пред обществеността заместник-председателят на Комисията и комисар по конкуренцията, Йоаким Алмуня заявява:

„Една от основните цели на новите правила е да допринесе за изпълнението на стратегията на Комисията „Европа 2020“, по-конкретно чрез насърчаване на иновациите и конкурентоспособността. Новите насоки и регламенти за групово освобождаване ще дадат на предприятията необходимата свобода да си сътрудничат в един глобализиращ се пазар, като същевременно се свеждат до минимум рисковете от вредни за индустрията и потребителите споразумения“.
Комисията прие преразгледан набор от насоки и два регламента, в които се обяснява как конкуренти могат да си сътрудничат без да нарушават правилата за конкуренция на ЕС. С насоките за хоризонтално сътрудничество се предоставя рамка за анализ на най-срещаните форми на хоризонтално. сътрудничество като споразуменията в областите НИРД, производство, закупуване, търговска реализация, стандартизация, стандартни договорни условия и обмен на информация. С двата регламента се освобождават от правилата за конкуренция някои споразумения за НИРД, за специализация и за производство, които вероятно няма да породят опасения по отношение на конкуренцията.

Двата основни елемента на реформата са новата глава, посветена на обмена на информация, в насоките за хоризонтални споразумения и съществената преработка на главата, посветена на споразуменията за стандартизация. С насоките се насърчава въвеждането на система за определяне на стандарти, която е отворена и прозрачна, като по този начин се увеличава прозрачността на разходите за получаване на лиценз за права на индустриална собственост (ПИС), използвани в стандартите. В преработената глава, посветена на стандартизацията, се определят критериите, по които Комисията няма да оспорва споразуменията за определяне на стандарти („защитени зони“). Освен това в главата се предоставят подробни насоки за споразуменията за стандартизация, които не отговарят на критериите за „защитени зони“, така че предприятията да могат да оценят дали спазват правилата за конкуренция на ЕС.

Възможно е преди изработването на даден стандарт организациите за определяне на стандарти да пожелаят на техните членове да се разреши да обявят едностранно максималната ставка, която биха фактурирали за своите права на интелектуална собственост (ПИС), ако тези права бъдат включени в стандарт. С такава система ще е възможно организациите за определяне на стандарти и промишлеността да направят информиран избор за качеството и цената, когато избират технологията, която трябва да бъде включена в даден стандарт. С преразгледаните правила се уточнява, че такава система по принцип не би трябвало да нарушава правилата на ЕС за конкуренция. Обменът на информация може да благоприятства конкуренцията, когато например дава възможност на предприятията да събират пазарни данни, с които да действат по-ефикасно и да обслужват по-добре клиентите.

Съществуват обаче и ситуации, при които обменът на пазарна информация може да навреди на конкуренцията, например когато предприятията използват чувствителна информация, за да координират своите цени. С насоките се предоставят ясни и изчерпателни напътствия за това как да бъде оценена съвместимостта на обмена на информация с правилата на ЕС за конкуренция.

С оглед улесняване на иновациите в Европа Комисията значително разширява обхвата на регламента за групово освобождаване в областта на НИРД, който понастоящем обхваща не само съвместно извършваната научноизследователска и развойна дейност, но и така наречените споразумения за „платени изследвания“, при които само едната страна финансира научноизследователската и развойната дейност, извършвана от другата страна. Освен това с новия регламент на страните се предоставя по-широко поле за съвместното използване на резултатите от научноизследователската и развойната дейност.

Насоките за хоризонтални споразумения ще влязат в сила с публикуването им в Официален вестник на ЕС, което ще бъде направено в близките дни. Двата регламента ще влязат в сила на 1 януари 2011 г. с преходен период от две години, през който предишните регламенти ще останат в сила за споразуменията, които изпълняват условията по тези регламенти, но не попадат в обхвата на новите регламенти.След примерите за наскоро разследвани от Комисията хоризонтални споразумения са:Oneworld,Ship Classification или IPCom.
Проблемът с "патентната засада" бе разследван от Комисията по делотоRambus.
Новите правила заменят предишните насоки за хоризонтални споразумения, двата регламента за групово освобождаване в областта на НИРД и споразуменията за специализация и за съвместно производство, които са в сила от 2001 г. Новите насоки и регламенти за хоризонтално сътрудничество са на адрес:
Новите правила са приети след проведено обществено обсъждане и в тях са отразени мненията на заинтересованите страни.

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар