понеделник, 27 декември 2010 г.

Антитръст: Чешки енергийни компании заплашени от санкции заради възпрепятстване на инспекция на ЕК по антитръстово дело

Европейската комисия съобщи, че е изпратила твърдения  за извършено нарушение (Statement of Objections) на  чешките енергийни компании  Energetický a průmyslový holding и  J&T Investment Advisors, които осъществяват дейност  в енергийния сектор на Чехия. Първоначалното становище на комисията е, че компаниите са възпрепятствали инспекция по антитръстово дело, извършена от 24 до 26 ноември 2009 г. в офисите на компаниите в Прага от екип експерти на комисията.
Подобно възпрепятстване на инспекция е в нарушение на задължението на компаниите да съдействат на експертите на комисията по време на инспекция, като им предоставят всички документи, относими към проучването. Производството срещу двете компании  е образувано през месец май 2010 г.
Правомощието на Комисията да извършва инспекции е най – важния инструмент, чрез който тя ефективно може  да  доказва  антитръстови нарушения.
Експертите на ЕК имат правомощията да преглеждат и да правят копия на документи, свързани с  разследваните бизнес практики, независимо от носителя, на който те са съхранявани.
За да се избегне всякакво унищожаване на електронни файлове, по време на инспекцията,  инспекторите редовно вземат мерки за осигуряване на пълен достъп до електронните файлове, както е предвидено в антитръстовия Регламент 1 / 2003 .
По специално, инспекторите идентифицират акаунтите на електронните пощи на  ключовите лица в дружеството и блокират  достъпа до тези акаунти по време на проверката,  за да се предотврати унищожаването на документи.
Целта на комисията е да прегледа съдържанието не само на електронната поща преди инспекцията, но и разменената кореспонденция по време на извършването й. Нещо повече, правото на комисията за достъп до помещенията на компанията и дадената й възможност да прави копия на електронни документи, включва и задължението на компаниите да предоставят на инспекторите паролите за достъп до документите, които се съхраняват  на електронен носител или са изпратени чрез електронна поща.
По време на инспекцията в офисите на Energetický a průmyslový holding и J&T Investment Advisors са се случили редица инциденти, свързани с акаунта на електронната поща и  достъпа до електронните записи. Тези инциденти се отнасят до отказ за блокиране на  електронната поща, до отказ да се отворят  криптирани имейли и до отклоняване на входяща електронна поща.
 Ако разследването на Комисията приключи със заключение, че са налице достатъчно доказателства за нарушение, тя може да наложи на компаниите санкции в размер до 1 % от общия им световен оборот за предходната година.
Това разследване се отнася само за поведението на J & T Investment Advisors и Energetický a průmyslový holding по време на инспекцията, проведена през месец ноември 2009 г.  То не засяга разследването на комисията относно потенциалните антитръстови нарушения в енергийния сектор на Чехия, което продължава.
Каква е процедурата след изпращане на страните на изложение с  твърдения за  нарушение на антитръстовите правила.
Изпращането на  изложението с твърдения за нарушения е формална стъпка в антитръстовите разследвания, чрез която Комисията информира в писмена форма страните за повдигнатите срешу тях обвинения.
Страните, адресати на твърденията, могат да проучат доказателствата, да поискат достъп до доказателствата по преписката на Комисията, да поискат устно изслушване, при което да представят коментарите си по делото пред представители на Комисията и националните органи по конкуренция.
Изпращането на твърденията за нарушения не предрешава крайния резултат от разследването. Няма законово определен краен срок за завършване на антитръстовите разследвания. Тяхната продължителност зависи от редица фактори, включително сложността на всеки отделен случай, степента, в която предприятия сътрудничат с Комисията и упражняването на правото на защита.
Задълженията  на компаниите да сътрудничат на длъжностни лица от Комисията по време на проверка, да дават точна информация и да осигуряват достъп до всички документи, отнасящи се до антитръстово разследване, са определени в Регламент 1 / 2003 г. (Член 20 (4) и 23).
Тези задължения наскоро бяха потвърдени от Общия съд на ЕС, който в решение по дело (T-141/08), от 15-ти декември 2010 година отхвърли обжалването на  санкция в размер на  € 38,000,000, наложена от ЕК  на E. ON през 2008 г. за нарушаване на печат, използван по време на инспекция.


Няма коментари:

Публикуване на коментар