вторник, 14 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията започва антитръстово производство срещу производители на цимент

Европейската комисия започва антитръстово производство срещу редица производители на цимент, поради съмнение, че нарушават европейските правила за конкуренция, по специално забранените споразумения (чл. 101 от договора за функциониране на ЕС).
Комисията смята да проучи евентуални  ограничения, наложени при внос/износ на цимент, разпределение на пазара и ценова координация на пазара на цимент и продукти от цимент.
Образуваното производство е срещу редица производители на цимент и на продукти от цимент на територията на Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Испания и Обединеното Кралство. Предварителната преценка на комисията показва, че този случай следва да се разглежда от нея като приоритетен.
Комисията вече е направила инспекции в офисите на предприятията на територията на Германия, Франция, Обединеното Кралство, Белгия,  Нидерландия, Италия и Люксембург през 2008 г.  и в Испания през 2009 г
Комисията ще проучва практики на компаниите, които ограничават търговските потоци в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП),  включително ограничаване на вноса от страни извън ЕИП, разпределение на пазари, ценова координация и прилагане на съгласувани антиконкурентни практики на пазара на цимент и продукти от цимент.
Проучването включва освен продукта цимент,  също и продукти от цимент (например готови бетонови смеси) и други продукти, използвани за производство на цимент. (например, клинкер, инертни материали, шлака от доменна пещ, гранулирана шлака от доменна пещ, пепел и др.).

Това, че е образувано производство все още  не означава, че Комисията има убедителни  доказателства за наличие на нарушение, а само че тя ще проведе задълбочено проучване на случая, което за нея е въпрос на приоритет.
Няма законово определен срок за приключване на случая. Продължителността на проучването зависи от редица фактори, като сложността на всеки отделен случай, степента до която засегнатите предприятия сътрудничат на комисията и упражняват правото си на защита.

Картели в миналото

Пазарите на цимент и други строителни материали са разследвани многократно в миналото, както от Европейската комисия, така и от националните органи по конкуренция.
През 1994 г. Комисията разкрива циментов картел, действал на цялата европейска територия.
Националните органи по конкуренция на Германия и Полша  разкриват картели на циментовия пазар през 2003 г. и съответно 2009 г.
През 2007 г. националният орган по конкуренция на Франция също разкрива антиконкурентни практики на този пазар. 

Правна основа на решението за образуване на производството
Решението за образуване на производство е взето на основание чл. 11 (6) от Регламент 1/2003 г. на Съвета и чл. 2(1) от Регламент № 773/2004 г. на  Комисията

Няма коментари:

Публикуване на коментар