петък, 17 декември 2010 г.

Патенти: Комисията предоставя възможност на някои държави-членки да постигнат напредък по отношение на единния патент

На 14 декември Европейската комисия представи предложение, откриващо възможност за засилено сътрудничество за създаване на единна патентна защита в ЕС. Такава единна патентна защита ще позволи на изявилите желание държави-членки да се договорят за създаването на патент, валиден във всички страни участнички, който може да бъде получен с подаването на едно единствено заявление. Понастоящем получаването на патент в Европа струва десет пъти повече отколкото в САЩ, поради разходите за валидиране на национално равнище и за превод. Това положение е пречка за развитието на научните изследвания, развойната дейност и иновациите и пречи на конкурентоспособността на Европа.
Предложенията на Комисията за единен патент на ЕС се обсъждат повече от десет години. Но поради различия във връзка с  правилата за езика Съветът не им е дал ход до момента. Комисията се опитва да реши въпроса с предложението си от юни 2010 г. относно изискванията за езика на патента на ЕС . Тъй като Съветът на министрите на ЕС не успя да постигне единодушие по отношение на изискванията за езика на патента на ЕС, сега Комисията излиза с предложение да се разреши засилено сътрудничество в тази област в съответствие с Договорите на ЕС.
Сегашното положение с патентите в Европа
Действащата в момента европейска патентна система е много скъпоструваща и сложна особено по отношение на изискванията за превод. Европейското патентно ведомство (ЕПВ) — орган на междуправителствената Европейска патентна организация, в който участват 38 държави (27 държави-членки на ЕС + 11 други европейски държави), — проучва заявленията за патент и отговаря за издаването на европейски патент, ако са изпълнени съответните условия. Но за да бъде този патент в сила в дадена държава-членка, изобретателят трябва да поиска неговото валидиране на национално равнище във всяка една от държавите, в които се иска патентна защита. Този процес е свързан с допълнителни разходи за превод, както и с административни разходи.
Разходите за европейски патент, валидиран само в 13 държави, могат да достигнат 18 000 EUR, от които почти 10 000 EUR са само за превод. Създава се ситуация, при която разходите за европейски патент са десет пъти по- високи от разходите за патент в САЩ, които възлизат на около 1850 EUR. Поради разходите повечето изобретатели патентоват своето изобретение само в много ограничен брой държави-членки.
За по-добра патентна система
Днешното предложение е представено по искане на 12 държави-членки (Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното кралство). Така „механизмът за засилено сътрудничество“ ще се използва за втори път в историята на ЕС  и ще позволи на някои държави-членки да постигнат напредък незабавно, като на останалите държави се предоставя възможността да се присъединят на по-късен етап. Предложеното решение за разрешаване на засилено сътрудничество за единна патентна защита трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите на ЕС с квалифицирано мнозинство след съгласието на Европейския парламент. През 2011 г. Комисията ще направи подробни предложения за прилагане на засилено сътрудничество за единна патентна защита, включително за изискванията по отношение на превода. След преговорите, водени от белгийското председателство на Съвета на министрите на ЕС, подробното предложение относно изискванията по отношение на превода се основава отново на съществуващия езиков режим на ЕПВ при конкурентоспособни разходи. Предлага се единният патент да се проучва и издава на един от действащите официални езици на ЕПВ — английски, френски или немски. За да се улесни получаването на единен патент, той трябва да е достъпен за всички заявители в ЕС на недискриминационна основа. Изобретенията им ще бъдат защитени във всички държави-членки на ЕС, които участват в засиленото сътрудничество. Заявителите от ЕС, чийто език е различен от английски, френски и немски, ще могат да подават заявленията си на всеки друг официален език на Европейския съюз. Разходите за превод на един от официалните езици на ЕПВ (английски, френски или немски, по избор на заявителя при подаване на заявлението) ще бъдат приемливи за възстановяване.

Предистория
През август 2000 г. Комисията предложи Регламент за патент на Общността (наричан сега патент на ЕС съгласно Договора от Лисабон) след като предварителните опити за създаване на единен патент не се увенчаха с успех (Люксембургската конвенция за създаване на общностен патентен от 1975 г. така и не влезе в сила). През декември 2009 г. държавите-членки единодушно приеха заключения относно засилена патентна система в Европа. Те обхващат основните елементи за въвеждането на единен патент на ЕС и за създаване на нов патентен съд в ЕС. През юни 2010 г. Комисията предложи регламент относно изискванията за превода на патента на ЕС, но не получи необходимата единодушна подкрепа от страна на Съвета на министрите на ЕС.
Съгласно Договора за функционирането на ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави да предприемат стъпки в определена област като крайна мярка, ако в разумен период от време в ЕС като цяло не бъде постигнато споразумение. Други държави-членки могат да решат да се присъединят на всеки етап преди или след началото на засиленото сътрудничество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар