сряда, 22 април 2020 г.

ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро за развиване на уменията и образованието в Европа


Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование. С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в повишаването на квалификацията на своите служители, и за организации, предоставящи образование и обучение.
Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и уменията — като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на променящите се потребности на европейската икономика. Тази инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение, в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятия заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.
В пилотната си фаза механизмът за умения и образование ще предостави гаранция на ЕС в размер до 50 милиона евро, подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), задействайки дългово финансиране за проекти в областта на уменията и образованието в Европа с цел мобилизиране на средства в общ размер от над 200 милиона евро. Заинтересованите финансиращи институции или доставчици на образование и обучение могат да кандидатстват, за да станат финансови посредници и да участват в схемата, като отговорят на откритата покана за изразяване на интерес, публикувана от ЕИФ. Подборът на финансовите посредници се управлява от ЕИФ.
ЕИФ ще осигури безвъзмездна ограничена гаранция за първа „загуба“ с определен праг (или насрещна гаранция) на подбрани финансови посредници, които съставят нови портфейли за дългово финансиране за студенти и предприятия. Допустимите студенти и предприятия ще имат достъп до различни видове финансиране (например заеми, разсрочени плащания, заеми, свързани с доходите и т.н.) чрез специални финансови посредници, като например финансови институции, университети и центрове за професионално обучение, ползващи гаранция от ЕС. В крайна сметка, благодарение на гаранцията крайните бенефициери ще разполагат с по-лесен достъп до финансиране и при по-добри условия.
Инициативата ще бъде пилотна през 2020 г., но целта е тя да се превърне в интегриран европейски финансов инструмент след 2020 г. в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.). Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси също ще предостави подкрепа за изграждане на капацитет, за да спомогне за насърчаване на пилотната схема.
Контекст
Целта на пилотния гаранционен механизъм за умения и образование е да подкрепя следните крайни бенефициери:
Физически лица (студенти и учащи), които искат да продължат да учат и да усъвършенстват своите умения в академична среда, чрез професионално обучение, учене през целия живот и други форми на образование, включително чрез цифрови средства. С пилотния гаранционен механизъм ще се подкрепя също така мобилността на студенти и учащи, които следват образователни програми в друга държава членка, различна от тази, в която пребивават.
Европейски предприятия, които допринасят за тези усилия за развитие на умения и ги улесняват, като инвестират в подобряване на набора от умения и в използването на уменията на своите служители. Това спомага за повишаване на конкурентоспособността и производителността на предприятието, като същевременно се запазват работните места.
Европейски организации, които са активни в областта на развитието на умения, обучението и образованието или разработват проекти в областта на образованието. Тяхната цел е значителното подобряване на екосистемата на предлагането на услуги в областта на образованието, обучението и уменията, включително чрез цифрови средства. В тази категория са включени и детските градини, услугите в ранна детска възраст и други подобни организации.
За повече информация:


Няма коментари:

Публикуване на коментар