събота, 4 април 2020 г.

Обществени поръчки: ЕК облекчава процедури за възлагане на обществени поръчки заради епидимията от коронавирус


Епидемията от COVID-19 предизвика здравна криза, която изисква бързи, навремени и гъвкави решения за доставка на медицински стоки и услуги. С оглед извънредната ситуация ЕК предлага насоки за облекчаване на правилата за обществените поръчки свързани с епидемията.
В тази връзка на 1 април в Официален вестник е публикувано 
Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19
ЕК отчита, че възложителите на обществени поръчки в държавите членки играят ключова роля за осигуряване на лични предпазни средства като маски за лице и предпазни ръкавици, медицински изделия, и по-специално вентилатори, други медицински консумативи, както и болнична и информационно - технологична инфраструктура и др.
В публикуваното съобщение Комисията пояснява наличните варианти и възможности за гъвкавост съгласно европейската нормативна уредба за обществените поръчки по отношение на осигуряването на доставки, услуги и строителни дейности, които са необходими за преодоляване на кризата.
Възложителите на обществени поръчки разполагат с избор между няколко варианта:
  1.На първо място, при неотложни обстоятелства те разполагат с възможност значително да съкратят крайните срокове с цел да ускорят открити или ограничени процедури.
 2.Ако посочените възможности за гъвкавост се окажат недостатъчни, може да се предвиди процедура на договаряне без публикуване на обявление. В крайна сметка може да се разреши дори пряко възлагане на предварително избран стопански субект, при условие че субектът, способен да спази наложените от крайно неотложните обстоятелства технически изисквания и срок по отношение на необходимите доставки, е само един.
 3.В допълнение, възложителите на обществени поръчки следва също така да разгледат алтернативни решения в сътрудничество с пазара.
Насоките се отнасят по-конкретно до обществените поръчки при крайно неотложни обстоятелства, предоставяйки възможност на възложителите на обществени поръчки при необходимост да купуват в рамките на дни, дори часове. Директивите на ЕС не съдържат процесуални ограничения конкретно за ситуации като настоящата криза с COVID-19, която представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство. По-конкретно, процедурата на договаряне без публикуване на обявление дава възможност на възложителите на обществени поръчки да получават доставки и услуги във възможно най-кратки срокове.


Няма коментари:

Публикуване на коментар