петък, 17 април 2020 г.

Коронавирус: ЕК предлага набор от инструменти за проследяване на контактите, които да подпомогнат постепенното премахване на мерките за изолация


Европейската комисия съобщи, че в отговор на пандемията от коронавирус държавите членки на ЕС, с подкрепата на Комисията, са разработили  набор от инструменти на ЕС, включващ мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване. Тази стъпка е част от общ координиран подход, който да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация в домашни условия, както е посочено в препоръката на Комисията.
От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията, подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната ефективност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Ако са в пълно съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят възлова роля на всички етапи от управлението на кризата, особено когато назрее моментът за постепенно премахване на мерките за социално дистанциране. Тези приложения могат да се използват в допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване на веригата на предаване на вируса. В допълнение към набора от инструменти днес бяха публикувани и насоки за защита на данните за такива мобилни приложения.
Общ подход за доброволно използване на приложения за проследяване, съобразени с изискванията за неприкосновеност на личния живот
В съобщението на Комисията е дадена информация за първата версия на общия набор от инструменти на ЕС, разработен спешно в сътрудничество с мрежата за електронно здравеопазване и с подкрепата на Европейската комисия. С него се предоставят практически насоки на държавите членки за въвеждането на приложения за проследяване на контактите и за предупреждения. В набора от инструменти са определени основните изисквания за тези приложения, според които те:
  • Следва да са в пълно съответствие с правилата на ЕС относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, както се посочва в представените днес насоки, приети след консултация с Европейския комитет по защита на данните.
  • Следва да са одобрени от органите за обществено здравеопазване и да се изпълняват в тясна координация с тях.
  • Следва да се инсталират доброволно и да се деинсталират, веднага щом престанат да са необходими.
  • Следва да използват най-новите технологични решения за подобряване на защитата на личния живот. Вероятно ще се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние блутут (Bluetooth), която не позволява проследяването на местоположението на хората.
  • Следва да се основават на анонимизирани данни: могат да предупреждават хората, които за определен период от време са били в близост до заразено лице, да се изследват или да се изолират, но не разкриват самоличността на заразените лица.
  • Следва да бъдат оперативно съвместими в целия ЕС, за да могат гражданите да бъдат защитени дори в чужбина.
  • Следва да се основават на приети епидемиологични насоки и да отразяват най-добрите практики в областта на киберсигурността и достъпността.
  • Следва да бъдат сигурни и ефективни. 

Макар че приложенията дават възможност за по-лесно, по-бързо и по-успешно проследяване в сравнение с традиционните системи, основаващи се на събеседване със заразените пациенти, ръчното проследяване ще продължи да се прилага по отношение на гражданите, които са по-уязвими към инфекции, но е по-малко вероятно да имат смартфон, например възрастни хора или хора с увреждания.
Възможно е в бъдещите версии на набора от инструменти да бъде разработен общ подход към други функционални възможности, по-специално по отношение на информацията и проследяването на симптомите.
Следващи стъпки
При разработването на набора от инструменти са взети предвид актуалните най-добри практики в използването на мобилни приложения за проследяване на контактите и за отправяне на предупреждения като част от усилията за справяне с кризата. Този инструментариум е част от непрекъснат процес, при който през следващите седмици и месеци държавите членки ще си сътрудничат за разработването и усъвършенстването на използването на тези и на други практически инструменти. Тази първа версия впоследствие ще бъде усъвършенствана, като се добави опитът на държавите членки.
До 30 април 2020 г. органите за обществено здравеопазване ще направят оценка на ефективността на приложенията на национално и трансгранично равнище. До 31 май 2020 г. държавите членки следва да докладват за своите действия и да предоставят достъп до мерките си на другите държави членки и на Комисията, с цел да бъде извършена партньорска проверка. Комисията ще прави оценка на постигнатия напредък и ще публикува периодични доклади от юни 2020 г. до края на кризата, като същевременно ще препоръчва действия или постепенно премахване на мерките, които вече не са необходими.
За повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар