петък, 10 април 2020 г.

Държавна помощ: Изявление на Комисията във връзка с консултациите с държавите членки относно предложението за допълнително разширяване на обхвата на Временната рамка за държавна помощ, за да се включат мерките за рекапитализация


Европейската комисия изпрати днес на държавите членки за консултация проект на предложение за допълнително разширяване на обхвата на Временната рамка за държавна помощ, приета на 19 март 2020 г., в подкрепа на икономиката в условията на пандемичното разпространение на коронавируса. Временната рамка беше изменена за първи път на 3 април 2020 г., с което бяха увеличени възможностите за държавна подкрепа за научни изследвания, изпитване и производство на продукти, свързани с борбата с пандемичното разпространение на коронавируса, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на икономиката.

До момента  Комисията е приела  43 решения, с които е одобрила  53 национални мерки във връзка с епидемията от  коронавирус.

Сега Комисията предлага обхватът на Временната рамка да се разшири допълнително, като се даде възможност на държавите членки да предоставят рекапитализация на нуждаещи се дружества. Такива публични намеси могат да имат значително въздействие върху конкуренцията на единния пазар, поради което следва да продължат да се използват само в краен случай. Те ще бъдат също така предмет на ясни условия по отношение на влизането, възнаграждението и излизането на държавата от капитала на съответните предприятия, строги разпоредби за управление и подходящи мерки за ограничаване на потенциалното нарушаване на конкуренцията.

Държавите членки сега имат възможност да коментират проекта на предложение на Комисията. Комисията си е поставила за цел изменената временна рамка да бъде приведена в действие до началото на следващата седмица.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Нашият общ приоритет по време на кризата с коронавируса е защитата на здравето на всички европейски граждани. В същото време предприетите спешни мерки оказват натиск върху много дружества, които се сблъскват с намаляване на собствения им капитал, което влияе неблагоприятно на способността им да финансират дейността си. След изменението от миналата седмица ще разширим допълнително обхвата на Временната рамка за държавна помощ, за да позволим на държавите членки да рекапитализират дружества, когато това е необходимо и целесъобразно. Ще гарантираме, че данъкоплатците получават достатъчно възнаграждение за своите инвестиции и че дружествата, които получават капиталова подкрепа, подлежат на контрол и разпоредби за управление, които ограничават възможните нарушения на конкуренцията на единния пазар. Продължаваме да работим с държавите членки, за да гарантираме, че европейската икономика може да издържи на тази буря и да се върне още по-силна”
Спешните мерки, които държавите членки трябваше да предприемат в отговор на пандемичното разпространение на коронавируса, засягат способността на много европейски дружества да произвеждат стоки или да предоставят услуги и доведоха до значителен спад в търсенето. Произтичащите от това загуби могат да доведат до намаляване на собствения капитал на дружествата и да имат неблагоприятно въздействие върху способността им да вземат заеми на пазарите. В този контекст добре насочените публични намеси, с които се предоставят рекапитализации на нуждаещите се дружества, биха могли да намалят риска за икономиката на ЕС като цяло.
Поради това Комисията се консултира с държавите членки относно възможността да бъде предоставена публична подкрепа под формата на капиталови или хибридни капиталови инструменти за такива силно засегнати дружества, при условие че те са най-подходящите средства за подкрепа и при спазването на ясни условия.
Тъй като националната публична подкрепа за рекапитализацията на някои дружества може да наруши конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС, Комисията предлага редица гаранции по отношение на условията за предоставяне на държавна помощ, както и относно поведението на предприятията, които се ползват от нея, както на пазара, така и по отношение на тяхното управление. Освен това предложеният проект има за цел да гарантира, че държавата получава достатъчно възнаграждение за рисковете, които поема. Накрая, то изисква от държавите членки да разработят стратегия за изход, по-специално от големите  дружества, които имат по-високо дялово участие на държавата, с цел да се гарантира, че те могат да се върнат към жизнеспособност без допълнителна нужда от държавна подкрепа, когато икономиката се стабилизира. Отделно, ако помощта се предоставя на европейско равнище, като се вземе предвид общият интерес на ЕС, рискът от нарушаване на единния пазар би бил по-нисък, което би наложило по-малко строги условия.

Предложеното разширяване на обхвата на Временната рамка, за да бъде включена помощ под формата на рекапитализации, допълва възможността държавите членки да закупуват съществуващи дялове от дружества на пазарна цена или при равни условия (pari passu) с частните акционери, което по принцип не попада в обхвата на контрола на ЕС върху държавната помощ. Това може да е от значение по-специално за намеси, извършвани от държавите членки, за да бъдат предотвратени враждебни придобивания на стратегически дружества от чуждестранни купувачи. Поради това то допълва инструментите, с които държавите членки разполагат, както е посочено в Насоките на Комисията, за да се гарантира стабилен подход на равнище ЕС по отношение на скрининга на чуждестранните инвестиции във време на криза на общественото здраве и свързаната с това икономическа уязвимост.


Няма коментари:

Публикуване на коментар