събота, 4 април 2020 г.

Държавна помощ:Комисията публикува Изменение на Временната рамка за държавна помощ


На 19 март 2020 г. Комисията прие Съобщението „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“(„Временната рамка“), в което се определят възможностите, които държавите членки имат съгласно правилата на Съюза, за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия („МСП“), които през този период са изправени пред внезапен недостиг на средства, за да им се даде възможност да се възстановят от настоящото положение.
На 4 април 2020 г. в Официален вестник е публикумано
Изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (2020/C 112 I/01) 1.

С временната рамка и измененията се цели:
1. Да се определи рамка, която да дава възможност на държавите членки да подкрепят предприятията, които изпитват затруднения вследствие на настоящия епидемичен взрив от COVID-19, като същевременно се запази целостта на вътрешния пазар на ЕС, като се гарантират равни условия на конкуренция.
 2.Да гарантира, че националните мерки за подкрепа помагат ефективно на засегнатите предприятия по време на епидемичния взрив от COVID-19, но също така че те позволяват на засегнатите предприятия да се възстановят от сегашното положение, като не се забравя важността на постигането на зелен и цифров двоен преход в съответствие с целите на ЕС.
 3.Да се набележат допълнителни временни мерки за държавна помощ, които Комисията счита за съвместими по член 107, параграф 3 от ДФЕС с оглед на епидемичния взрив от COVID-19.
 4.Да се улесни научноизследователската и развойна дейност, свързана с COVID-19, да се подпомогнат изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване на продукти, свързани с COVID-19, както и създаването на допълнителен капацитет за производството на продукти, необходими, за да се отговори на епидемичния взрив. Това включва съответните лекарствени продукти (включително ваксини) и лечения, техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнична и медицинска апаратура (включително вентилатори и защитно облекло и оборудване, както и инструменти за диагностика) и необходимите суровини; дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство, и инструменти за събиране и обработка на данни.
 5.Да се запази заетостта. Отсрочването на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски може да бъде ценен инструмент за намаляване на ликвидните затруднения на предприятията и за запазване на заетостта. Ако подобно отсрочване се прилага за цялата икономика, то не попада в обхвата на контрола върху държавната помощ. Ако отсрочването предоставя на предприятията избирателно предимство, какъвто може да е случаят, ако то е ограничено до определени сектори (например транспорт, туризъм, здравеопазване), региони или видове предприятия, то включва помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.
 6.По същия начин, за да запазят заетостта, държавите членки могат да предвидят финансов принос към разходите за заплати на предприятия, които иначе биха съкратили персонал вследствие на епидемичния взрив от COVID-19. Ако подобни схеми за подкрепа се прилагат за цялата икономика, те не попадат в обхвата на контрола върху държавната помощ. Ако те са ограничени, например до определени сектори (като транспорт, туризъм, здравеопазване), региони или видове предприятия, те включват помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.
 7.Комисията има положително отношение спрямо мерки, предприети от държавите членки с цел да се повишат едновременно гъвкавостта и сигурността и да се избегнат масови съкращения. Общоприложими схеми за временно освобождаване, които имат за цел да предоставят на наетите лица пълно или частично обезщетение за загубата на тяхното възнаграждение за периода на принудителен дългосрочен отпуск, обикновено не са избирателни.
 8.Освен това прилагането на Временната рамка показа необходимостта от въвеждането на допълнителни разяснения и изменения по отношение на някои разпоредби, по-специално в раздел 3.1, раздел 3.2, раздел 3.3 и раздел 3.5.
Измененията  на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 влиза в сила от 3 април 2020 г.
Няма коментари:

Публикуване на коментар