понеделник, 20 април 2020 г.

Държавна помощ:Одобрени нови държавни помощи

От началото на кризата с каронавирус  Европейската комисия прие Временна рамка , която позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Във Временната рамка, изменена на 3 април 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:
i) Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
ii) Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции.
iii) Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
iv) Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
v) Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“.
vi) Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може да се предоставя премия.
vii) Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса, до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
viii) Подкрепа за производството на продукти за борба с пандемията от коронавируса под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
ix) Целенасочена подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за секторите, регионите или видовете предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.
x) Целенасочена подкрепа под формата на субсидии за заплатите на служителите за предприятията в секторите или регионите, които са пострадали най-много от пандемията от коронавируса, и които без тази подкрепа ще съкращават персонал.
Временната рамка дава възможност на държавите членки да съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на заемите и гаранциите за един и същ заем и над праговете, предвидени във Временната рамка. Тя също така дава възможност на държавите членки да съчетават всички мерки за помощ, предоставени съгласно Временната рамка, със съществуващите възможности на предприятията да бъде отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три финансови години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови години за предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 200 000 евро за три финансови години за предприятия, осъществяващи дейност във всички останали сектори. Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните им нужди.
Освен това Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да смекчат социално-икономическите последици от пандемията от коронавируса, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за вреди вследствие на пандемията от коронавируса и пряко свързани с нея.
Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.56905 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid Weekly e-News.
Повече информация относно Временната рамка и останалите действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, причинена от коронавируса, може да бъде намерена тук.

В рамките на тези гъвкави правила "ГД "Конкуренция" одобри различни схеми за подпомагане на икономиката. По долу в таблицата са посочени последните одобрени помощи за периода 15-17 април 2020 г.

Държавни помощи, отпуснати от   държавите членки за подпомагане на икономиката заради кризата с коронавируса, одобрени в периода 15-17 април 2020 г. от ГД"Конкуренция" на ЕК
Държва членка
Бюджет на помощта
Схеми и цели на помощта
Унгария
1 милиард евро
Схемата ще бъде отворена за всички компании, т.е. микро, малки и средни предприятия (МСП) и големи компании, които имат достъп до европейските структурни фондове и са изправени пред трудности в резултат на икономическото въздействие от избухването на коронавирус.
№ SA.56994
Унгария
88 милиона евро
Схемата представлява мярка за субсидиране, която би позволила на унгарските власти да финансират разходите за заплати на предприятия, които поради избухването на коронавируса биха уволнили изследователи и разработчици. Мярката е достъпна за компании от всякакъв мащаб и особено за тези,чиято дейност е свързана с научни изследвания и иновации.
№ SA.57007 (2020/N)
Австрия
15 милиарда евро
Схемите ще предоставят 100% гаранции за базовите заеми до сумата от 500 000 евро (с изключение на сектора на селското стопанство и рибарството и аквакултурите, където 100% гаранциите са ограничени до базови заеми до сума от 100 000 евро и 120 000 евро, съответно). За заеми над тези прагове схемите ще предоставят 90% гаранции за базовите заеми до 25 милиона евро.
№ SA.56981
Португалия 
140 милиона евро
Схема за подпомагане на инвестиции в НИРД и производство на продукти, свързани с коронавирус. Схемата ще има общ бюджет от 140 милиона евро, от които 50 милиона евро ще бъдат отделени за проекти за изследователска и развойна дейност, свързани с коронавирус, и 90 милиона евро ще финансират производството на продукти, свързани с коронавирус. публичната подкрепа ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства. Схемата е отворена за всички предприятия, способни да извършват подобни дейности във всички сектори. Целта на схемата е да подобри и ускори както развитието, така и производството на продукти, пряко свързани с епидемията от коронавирус. Те включват лекарствени продукти като ваксини, болнично и медицинско оборудване, включително вентилатори, както и предпазно облекло и оборудване.
№ SA.57035
Хърватия
4 милиона евро
Схемата е  за подпомагане на компании от сектора на рибарството и аквакултурите , засегнати от епидемията на коронавирус. Подкрепата ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства и има за цел да гарантира, че компаниите, работещи в сектора, които изпитват парични затруднения поради избухването на коронавирус, имат ликвидност за поддържане на дейността си.
№ SA.56998
Латвия
35, 5 милиона евро
Обществената подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, има за цел да гарантира, че компаниите, работещи в сектора, които изпитват парични затруднения поради избухването на коронавирус, имат ликвидност за поддържане на дейността си по време и след избухването.
№ SA.56932
Швеция
453 милиона евро
 Схемата е предназначена за наеми за хотели, ресторанти, търговия на дребно и няколко други сектора, на които приходите силно намаляват или дори изчезват поради  коронавирус. Мярката обхваща до 50% намаления на наемите, договорени между наематели и наемодатели за периода от 1 април до 30 юни 2020 г.
№ SA.56972
Чехия
11   милиона евро                 (с прогноза да бъде увеличен до 37 милиона евро)
Схемата  е под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде отворена за МСП. Публичната подкрепа ще покрие 50% от допустимите разходи, които дружествата трябва да инвестират, за да създадат производствен капацитет за производство на продукти, пряко свързани с коронавируса. Това включва лекарства, ваксини, болнично и медицинско оборудване, включително вентилатори, защитно облекло , оборудване и диагностични инструменти. Също и изграждане на съоръжения за депониране на инфекциозни отпадъци.
№ SA.56961
България
770 милиона евро
Схемата е под формата на субсидии в размер на 60 % от разходите за заплати  (включително социалноосигурителните вноски), плащани от работодателите, които, заради пандемията биха съкратили своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от кризата в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и други.
№ SA.56905
Франция
1,7 милиарда евро за м. март и 2,9 милиарда евро за април
След одобряването на френската схема за 1,2 милиарда евро за малки и микро компании, както и за самонаети лица, засегнати от епидемията от коронавирус, приета на 30 март 2020 г., Франция  удължава схемата. Подобно на първата схема, подкрепата е под форма на директни безвъзмездни средства , които да позволят на бенефициентите да покрият оперативните си разходи в трудната ситуация, причинена от коронавируса. Бенефициентите са МСП с максимум 10 служители и оборот, ненадвишаващ 1 милион евро. Критерият за допустимост е когато бизнесът им е бил затворен с административно решение, заради кризата с коронавируса или когато месечният им оборот през март и /или април 2020 има спад с 50% в сравнение за същия период на 2019 г.По-специално с втората схема се  увеличава нивото на максималната помощ, която може да бъде предоставена по схемата, до 8000 евро.
№ SA.57010 (2020/N)
Германия
Споделяне на риска между застрахователите и държавата до обем от 5 млрд. евро и допълнителна предпазна мрежа,покриваща до 30 млрд.евро.
Гаранционната схема е в подкрепа на застраховките на търговията между компании, засегнати от коронавирус. Застраховката за търговски кредит защитава компаниите, предоставящи стоки и услуги, срещу риска от неплащане от своите клиенти. Предвид икономическото въздействие от епидемията от коронавирус съществува висок риск застрахователите да не са склонни да поддържат застрахователното си покритие. Германската схема гарантира, че застраховката за търговски кредит продължава да е достъпна за всички компании, като се избягва необходимостта купувачите на стоки или услуги да плащат предварително, като по този начин намаляват непосредствените им нужди за ликвидност.
№ SA.56941
Италия
200 милиарда евро
Гаранционна схема за нови оборотни средства и инвестиционни заеми, отпускани от банките, в подкрепа на компаниите, засегнати от епидемията от коронавирус. Помощта ще се предоставя от държавната SACE чрез финансови институции на компании, засегнати от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да ограничи рисковете, свързани с издаването на заеми за компании, които са силно засегнати от икономическото въздействие на коронавируса, като помага на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства или   инвестиционни нужди, за да гарантират продължаването на своята дейност.
№ SA.56963
Италия
Гаранции за заеми, покриващи 100% от риска, могат да бъдат предоставени до номиналната стойност от 800 000 евро на компания
Съгласно схемата, помощта ще се предоставя от държавния "Гаранционен фонд за МСП", чрез финансови институции, под формата на:• Държавни гаранции за инвестиционни и оборотни средства;
• Преки субсидии под формата на отказ от приложимата такса върху предоставените гаранции. Схемата ще бъде отворена за самостоятелно заети работници и компании с до 499 служители, засегнати от огнището на коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства и инвестиционни нужди, като по този начин гарантират продължаване на своята дейност.
№ SA.56966
Франция
10 милиарда евро 
Гаранционната схема е в подкрепа на застраховките на търговията между компании, засегнати от коронавирус. Застраховката за търговски кредит защитава компаниите, предоставящи стоки и услуги, срещу риска от неплащане от своите клиенти. Предвид икономическото въздействие от епидемията от коронавирус съществува висок риск застрахователите да не са склонни да поддържат застрахователното си покритие. Германската схема гарантира, че застраховката за търговски кредит продължава да е достъпна за всички компании, като се избягва необходимостта купувачите на стоки или услуги да плащат предварително, като по този начин намаляват непосредствените им нужди за ликвидност.
№ SA.56903
Белгия
Мярката е  за отсрочване на плащането на концесионните такси, дължими от летищата във Валония  на властите, за да подпомогнат тези летищни оператори по време и след избухването на коронавирус. Схемата ще бъде достъпна за операторите на летищата в Шарлероа и Лиеж и ще им предложи възможността да отсрочат плащането на концесионните такси, които по принцип се дължат за 2020 година.Схемата има за цел да гарантира, че двете летища във Валония имат достатъчна ликвидност, за да се противопоставят на щетите, причинени от огнището на коронавирус, и да се запази непрекъснатостта на икономическата активност по време и след  кризата от коронавирус.
№ SA.56807
Швеция
455 милиона евро
Схема за подпомагане на авиокомпаниите, засегнати от  коронавирус. Подкрепата ще бъде под формата на държавни гаранции за заеми, ще бъде достъпна за всички авиокомпании, които притежават шведски лиценз за търговска авиация най-малко от 1 януари 2020 г., с изключение на онези, които извършват нередовни услуги за пътнически въздушен транспорт като основна дейност.Шведските власти оценяват, че приблизително 20 авиокомпании ще отговарят на условията за гаранции за заем по схемата. Това включва превозвачи, извършващи редовни услуги за пътнически въздушен транспорт, както и по-малки авиокомпании, извършващи полети с линейка и хеликоптерни компании, извършващи инспекционни услуги.
№ SA.56812
Белгия
50 милиарда
Подкрепата е под формата на държавни гаранции за нови краткосрочни заеми и ще бъде достъпна за всички компании, включително малки и средни предприятия (МСП) и самонаети търговци. Целта на схемата е да помогне на предприятията, засегнати от икономическото въздействие на настоящата криза, да покрият нуждите си от ликвидност, като по този начин гарантират продължаване на своята дейност.Например, схемата включва механизъм за споделяне на загубите, при който в случай на загуби банките ще бъдат първите, които покриват загуби от своите портфейли от гарантирани заеми, докато държавната гаранция ще покрие само остатъчните загуби до максимум 80%.
№ SA.56819
Румъния
3,3 милиарда евро
Подкрепата по схемата ще бъде достъпна за МСП, които се сблъскват с трудности в резултат на икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства или инвестиционни нужди, като по този начин гарантират продължаване на своята дейност.
№ SA.56895
Германия
Одобрените схеми са изменения на по-рано одобрени мерки за подкрепа на компаниите, засегнати от епидемията от коронавирус „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“, одобрена от Комисията на 24 март 2020 г., и схемата за субсидиращи заеми „Bundesregelung Darlehen 2020“, одобрена от Комисията на 2 Април 2020 г. Измененията се отнасят до модификации на схемите в светлината на измененията във временната рамка, одобрена от Комисията на 3 април 2020 г .:Схемата „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ за подпомагане на компаниите, засегнати от  коронавирус, предвижда помощта да бъде отпусната чрез директни безвъзмездни средства, възстановими аванси и данъчни или платежни предимства. Приетото изменение позволява също така помощ под формата на заеми, гаранции и собствен капитал. По-специално, съгласно изменената Временна рамка, гаранциите могат да покрият 100% от риска от заеми   с номинал до 800 000 евро. Заемите могат да бъдат отпускани директно на дружествата или чрез кредитни институции и други финансови институции, действащи като финансови посредници.Схемата, която дава възможност за отпускане на заеми при изгодни условия „Bundesregelung Darlehen 2020“, сега е изменена, за да се даде възможност за субсидирани лихвени проценти за заеми, предоставяни на бенефициентите или директно от предоставящия орган заедно с частни банки в консорциум, или косвено под формата на рискови под-участия за инвестиционни и оборотни нужди на бенефициентите.
№ SA.56974
Белгия
3 милиарда евро
Схемата е финансирана от Фламандския регион. Мярката има за цел ограничаване на риска, свързан с издаването или преструктурирането на заеми за компании, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие от кризата с  коронавируса, като гарантира продължаване на дейността им.
№ SA.56919
Полша
115 милиона евро
Публичната подкрепа под формата на преки субсидии е предназначена за частично покриване на лихви по заеми, които обикновено трябва да се поемат от кредитополучателя. Схемата ще бъде отворена за микро, малки и средни предприятия (МСП) и големи компании, които са изправени пред трудности в резултат на икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си капиталови нужди, като по този начин се гарантира продължаването на тяхната дейност.
SA.56979
Литва
150 милиона евро
Мерките включват две схеми за подпомагане. Мерките, които предлага националната промоционална институция INVEGA, целят осигуряване на ликвидност под формата на субсидирани заеми на компании, засегнати от коронавирус, по-специално: i) Първата мярка, която се предлага на МСП чрез финансови посредници, ще улесни достъпа до финансиране под формата на субсидирани заеми за предприятия, които са изправени пред недостиг на средства. (ii) Втората мярка, която се предоставя пряко на дружествата, се отнася до заеми за неизплатени фактури.
SA.56980

Няма коментари:

Публикуване на коментар